460308. Pattern recognition


Title460308. Pattern recognition
Parent4603. Computer vision and multimedia computation

Latest research outputs

Sort by Date Title
Cybersecurity Defence of Synchrophasors in Distribution Systems: A Deep Learning Approach
Zhang, Ge, Cui, Yi, Zhang, Ruiyuan and Bai, Feifei. 2023. "Cybersecurity Defence of Synchrophasors in Distribution Systems: A Deep Learning Approach." 2023 IEEE International Conference on Energy Technologies for Future Grids (ETFG). Wollongong, Australia 03 - 06 Dec 2023 Australia. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). https://doi.org/10.1109/ETFG55873.2023.10407305

Paper

Build Smart Grids on Artificial Intelligence − A Real-world Example
You, Shutang, Li, Hongyu, Liu, Shengyuan, Sun, Kaiqi, Zhao, Yinfeng, Xiao, Huangqing, Dong, Jiaojiao, Su, Yu, Wang, Weikang, Cui, Yi, Yin, He, Tan, Jin and Liu, Yilu. 2023. "Build Smart Grids on Artificial Intelligence − A Real-world Example." Applications of Big Data and Artificial Intelligence in Smart Energy Systems Smart Energy System: Design and its State-of-The Art Technologies. River Publishers. pp. 193-220

Edited book (chapter)

Trio-based collaborative multi-view graph clustering with multiple constraints
Wang, Ru, Li, Lin, Tao, Xiaohui, Dong, Xiao, Wang, Peipei and Liu, Peiyu. 2021. "Trio-based collaborative multi-view graph clustering with multiple constraints." Information Processing and Management. 58 (3), pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2020.102466

Article

Deep Learning Based Frequency Stability Assessment in Power Grid with High Renewables
Zhao, Yinfeng, You, Shutang, Mandich, Mirka, Li, Hongyu, Fabus, Summer, Cui, Yi, Xiao, Huangqing, Zhu, Lin, Zeng, Chujie, Liu, Yilu, Jiang, Huaiguang, Yuan, Haoyu, Zhang, Yingchen and Tan, Jin. 2022. "Deep Learning Based Frequency Stability Assessment in Power Grid with High Renewables." 2022 IEEE Power and Energy Society General Meeting (PESGM). Denver, United States 17 - 21 Jul 2022 United States. https://doi.org/10.1109/pesgm48719.2022.9916751

Paper

Power Transformer Condition Assessment Using Support Vector Machine With Heuristic Optimization
Cui, Yi, Ma, Hui and Saha, Tapan K.. 2013. "Power Transformer Condition Assessment Using Support Vector Machine With Heuristic Optimization." 23rd Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC 2013). Hobart, Australia 29 Sep - 03 Oct 2013 Hobart, Australia. https://doi.org/10.1109/AUPEC.2013.6725452

Paper

Investigation of Feature Selection Techniques for Improving Efficiency of Power Transformer Condition Assessment
Ashkezari, Atefeh Dehghani, Ma, Hui, Saha, Tapan K. and Cui, Yi. 2014. "Investigation of Feature Selection Techniques for Improving Efficiency of Power Transformer Condition Assessment." IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. 21 (2), pp. 836-844. https://doi.org/10.1109/TDEI.2013.004090

Article

Multi-variable Approach for Evaluating Transformer Paper Insulation
Cui, Yi, Martin, Daniel, Saha, Tapan, Ma, Hui, Ekanayake, Chandima and Lelekakis, Nick. 2015. "Multi-variable Approach for Evaluating Transformer Paper Insulation." 11th International Conference on the Properties and Applications of Dielectric Materials (ICPADM 2015). Sydney, Australia 19 - 22 Jul 2015 Sydney, Australia. https://doi.org/10.1109/ICPADM.2015.7295273

Paper

Exploiting Spatial Signatures of Power ENF Signal for Measurement Source Authentication
Cui, Yi, Liu, Yilu, Fuhr, Peter and Morales-Rodriguez, Marissa. 2018. "Exploiting Spatial Signatures of Power ENF Signal for Measurement Source Authentication." 2018 IEEE International Symposium on Technologies for Homeland Security (HST). Woburn, United States 23 - 24 Oct 2018 Woburn, United States. https://doi.org/10.1109/THS.2018.8574151

Paper

Spatio-Temporal Synchrophasor Data Characterization for Mitigating False Data Injection in Smart Grids
Cui, Yi, Wang, Weikang, Liu, Yilu, Fuhr, Peter and Morales-Rodriguez, Marissa. 2019. "Spatio-Temporal Synchrophasor Data Characterization for Mitigating False Data Injection in Smart Grids." 2020 IEEE Power and Energy Society General Meeting (PESGM). Atlanta, United States 04 - 08 Aug 2020 Atlanta, United States. https://doi.org/10.1109/pesgm40551.2019.8973586

Paper

Source Location Identification of Distribution-Level Electric Network Frequency Signals at Multiple Geographic Scales
Yao, Wenxuan, Zhao, Jiecheng, Till, Micah J., You, Shutang, Liu, Yong, Cui, Yi and Liu, Yilu. 2017. "Source Location Identification of Distribution-Level Electric Network Frequency Signals at Multiple Geographic Scales." IEEE Access. 5, pp. 11166-11175. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2017.2707060

Article

A Measurement Source Authentication Methodology for Power System Cyber Security Enhancement
Cui, Yi, Bai, Feifei, Liu, Yong and Liu, Yilu. 2018. "A Measurement Source Authentication Methodology for Power System Cyber Security Enhancement." IEEE Transactions on Smart Grid. 9 (4), pp. 3914-3916. https://doi.org/10.1109/TSG.2018.2826444

Article

Spatio-Temporal Characterization of Synchrophasor Data Against Spoofing Attacks in Smart Grids
Cui, Yi, Bai, Feifei, Liu, Yilu, Fuhr, Peter L. and Morales-Rodriguez, Marissa E.. 2019. "Spatio-Temporal Characterization of Synchrophasor Data Against Spoofing Attacks in Smart Grids." IEEE Transactions on Smart Grid. 10 (5), pp. 5807-5818. https://doi.org/10.1109/tsg.2019.2891852

Article

Extraction of Dynamic Frequency Response Characteristics and Modelling of Modern Air Conditioners
Bai, Feifei, Yan, Ruifeng, Saha, Tapan Kumar, Cui, Yi and Pan, Zicheng. 2021. "Extraction of Dynamic Frequency Response Characteristics and Modelling of Modern Air Conditioners." IEEE Transactions on Smart Grid. 12 (1), pp. 897-900. https://doi.org/10.1109/TSG.2020.3009841

Article

Source Authentication of Distribution Synchrophasors for Cybersecurity of Microgrids
Cui, Yi, Bai, Feifei, Yan, Ruifeng, Saha, Tapan, Ko, Ryan K. L. and Liu, Yilu. 2021. "Source Authentication of Distribution Synchrophasors for Cybersecurity of Microgrids." IEEE Transactions on Smart Grid. 12 (5), pp. 4577-4580. https://doi.org/10.1109/tsg.2021.3089041

Article

Adding power of artificial intelligence to situational awareness of large interconnections dominated by inverter‐based resources
Zhu, Lin, Zhao, Yinfeng, Cui, Yi, You, Shutang, Yu, Wenpeng, Liu, Shengyuan, Yin, He, Chen, Chang, Wu, Yuru, Qiu, Wei, Mandich, Mirka, Li, Hongyu, Ademola, Adedasola, Zhang, Chengwen, Zeng, Chujie, Jia, Xinlan, Wang, Weikang, Yuan, Haoyu, Jiang, Huaiguang, ..., Liu, Yilu. 2021. "Adding power of artificial intelligence to situational awareness of large interconnections dominated by inverter‐based resources." High Voltage. 6 (6), pp. 924-937. https://doi.org/10.1049/hve2.12157

Article

Multiscale Adaptive Multifractal Detrended Fluctuation Analysis-Based Source Identification of Synchrophasor Data
Cui, Yi, Bai, Feifei, Yin, Hongzhi, Chen, Tong, Dart, David, Zillmann, Matthew and Ko, Ryan K. L.. 2022. "Multiscale Adaptive Multifractal Detrended Fluctuation Analysis-Based Source Identification of Synchrophasor Data." IEEE Transactions on Smart Grid. 13 (6), pp. 4957-4960. https://doi.org/10.1109/tsg.2022.3207066

Article

Multifractal Characterization of Distribution Synchrophasors for Cybersecurity Defense of Smart Grids
Cui, Yi, Bai, Feifei, Yan, Ruifeng, Saha, Tapan, Mosadeghy, Mehdi, Yin, Hongzhi, Ko, Ryan K. L. and Liu, Yilu. 2022. "Multifractal Characterization of Distribution Synchrophasors for Cybersecurity Defense of Smart Grids." IEEE Transactions on Smart Grid. 13 (2), pp. 1658-1661. https://doi.org/10.1109/tsg.2021.3132536

Article

Authenticating source information of distribution synchrophasors at intra-state locations for cyber-physical resilient power networks
Cui, Yi, Bai, Feifei, Saha, Tapan and Yaghoobi, Jalil. 2022. "Authenticating source information of distribution synchrophasors at intra-state locations for cyber-physical resilient power networks." International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 139, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2022.108009

Article

Data Source Authentication for Wide-Area Synchrophasor Measurements Based On Spatial Signature Extraction and Quadratic Kernel SVM
Liu, Shengyuan, You, Shutang, Yin, He, Lin, Zhenzhi, Liu, Yilu, Cui, Yi, Yao, Wenxuan and Sundaresh, Lakshmi. 2022. "Data Source Authentication for Wide-Area Synchrophasor Measurements Based On Spatial Signature Extraction and Quadratic Kernel SVM." International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 140, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2022.108083

Article

Cost-effective synchrophasor data source authentication based on multiscale adaptive coupling correlation detrended analysis
Bai, Feifei, Cui, Yi, Yan, Ruifeng, Yin, Hongzhi, Chen, Tong, Dart, David and Yaghoobi, Jalil. 2023. "Cost-effective synchrophasor data source authentication based on multiscale adaptive coupling correlation detrended analysis." International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 144, pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2022.108606

Article

Realizing multifractality of smart meter data for household characteristic prediction
Cui, Yi, Yan, Ruifeng, Sharma, Rahul, Saha, Tapan and Horrocks, Neil. 2022. "Realizing multifractality of smart meter data for household characteristic prediction." International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 139, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2022.108003

Article

Deep boundary‑aware clustering by jointly optimizing unsupervised representation learning
Wang, Ru, Li, Lin, Wang, Peipei, Tao, Xiaohui and Liu, Peiyu. 2022. "Deep boundary‑aware clustering by jointly optimizing unsupervised representation learning." Multimedia Tools and Applications. 81 (24), p. 34309–34324. https://doi.org/10.1007/s11042-021-11597-2

Article

EmoChannelAttn: Exploring Emotional Construction Towards Multi-Class Emotion Classification
Li, Zongxi, Chen, Xinhong, Xie, Haoran, Li, Qing and Tao, Xiaohui. 2021. "EmoChannelAttn: Exploring Emotional Construction Towards Multi-Class Emotion Classification." He, Jing, Purohit, Hemant, Huang, Guangyan, Gao, Xiaoying and Deng, Ke (ed.) 2020 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT 2020). Melbourne, Australia 14 - 17 Dec 2020 Massachusetts, United States. https://doi.org/10.1109/WIIAT50758.2020.00036

Paper

Feature-aware unsupervised learning with joint variational attention and automatic clustering
Wang, Ru, Li, Lin, Wang, Peipei, Tao, Xiaohui and Liu, Peiyu. 2021. "Feature-aware unsupervised learning with joint variational attention and automatic clustering." 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2020). Milan, Italy 10 - 15 Jan 2021 United States. https://doi.org/10.1109/ICPR48806.2021.9412522

Paper

Learning Cooperative Max-Pressure Control by Leveraging Downstream Intersections Information for Traffic Signal Control
Peng, Yuquan, Li, Lin, Xie, Qing and Tao, Xiaohui. 2021. "Learning Cooperative Max-Pressure Control by Leveraging Downstream Intersections Information for Traffic Signal Control." U, Leong Hou, Spaniol, Marc, Sakurai, Yasushi and Chen, Junying (ed.) 5th International Joint Conference on Asia-Pacific Web and Web-Age Information Management, Part II (APWeb-WAIM 2021). Guangzhou, China 23 - 25 Aug 2021 Switzerland. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85899-5_29

Paper

Exploring the Brain Information Processing Mechanisms from Functional Connectivity to Translational Applications
Kuai, Hongzhi, Chen, Jianhui, Tao, Xiaohui, Imamura, Kazuyuki, Liang, Peipeng and Zhong, Ning. 2021. "Exploring the Brain Information Processing Mechanisms from Functional Connectivity to Translational Applications." Mahmud, Mufti, Kaiser, M. Shamim, Vassanelli, Stefano, Dai, Qionghai and Zhong, Ning (ed.) 14th International Conference on Brain Informatics (BI 2021). Online Cham, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86993-9_10

Paper

What is Next when Sequential Prediction Meets Implicitly Hard Interaction?
Hu, Kaixi, Li, Lin, Xie, Qing, Liu, Jianquan and Tao, Xiaohui. 2021. "What is Next when Sequential Prediction Meets Implicitly Hard Interaction?" 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2021). Queensland, Australia 01 - 05 Nov 2021 New York, United States. https://doi.org/10.1145/3459637.3482492

Paper

Alcoholic EEG signals recognition based on phase space dynamic and geometrical features
Sadiq, Muhammad Tariq, Akbar, Hesam, Siuly, Siuly, Li, Yan Li and Wen, Peng (Paul). 2022. "Alcoholic EEG signals recognition based on phase space dynamic and geometrical features." Chaos, Solitons and Fractals. 158, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112036

Article

A Two-Stream Graph Convolutional Neural Network for Dynamic Traffic Flow Forecasting
Li, Zhaoyang, Li, Lin, Peng, Yuquan and Tao, Xiaohui. 2020. "A Two-Stream Graph Convolutional Neural Network for Dynamic Traffic Flow Forecasting." Alamaniotis, Miltos and Pan, Shimei (ed.) 32nd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2020). Baltimore, United States 09 - 11 Nov 2020 Piscataway, United States. https://doi.org/10.1109/ICTAI50040.2020.00063

Paper

Machine Learning-based Cybersecurity Defence of Wide-area Monitoring Systems
He, Qian, Bai, Feifei, Cui, Yi and Zillmann, Matthew. 2022. "Machine Learning-based Cybersecurity Defence of Wide-area Monitoring Systems." 2022 IEEE/IAS Industrial and Commercial Power System Asia (I&CPS Asia). Shanghai, China 08 - 11 Jul 2022 China. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). https://doi.org/10.1109/ICPSAsia55496.2022.9949686

Paper

Remote Patient Monitoring Using Radio Frequency Identification (RFID) Technology and Machine Learning for Early Detection of Suicidal Behaviour in Mental Health Facilities
Tao, Xiaohui, Shaik, Thanveer Basha, Higgins, Niall, Gururajan, Raj and Zhou, Xujuan. 2021. "Remote Patient Monitoring Using Radio Frequency Identification (RFID) Technology and Machine Learning for Early Detection of Suicidal Behaviour in Mental Health Facilities." Sensors. 21 (3), pp. 1-20. https://doi.org/10.3390/s21030776

Article

Developing new techniques to improve licence plate detection systems for complicated and low quality vehicle images
Al-Shemarry, Meeras Salman Juwad. 2020. "Developing new techniques to improve licence plate detection systems for complicated and low quality vehicle images." IEEE Intelligent Informatics Bulletin. 20 (1), pp. 42-44.

Article

Knowledge discovery for health risk prediction
Pham, Thuan. 2020. Knowledge discovery for health risk prediction. PhD Thesis Doctor of Philosophy. University of Southern Queensland. https://doi.org/10.26192/jj7h-9231

PhD Thesis

Automated prediction of sepsis using temporal convolutional network
Kok, Christopher, Jahmunah, V., Oh, Shu Lih, Zhou, Xujuan, Gururajan, Raj, Tao, Xiaohui, Cheong, Kang Hao, Gururajan, Rashmi, Molinari, Filippo and Acharya, U. Rajendra. 2020. "Automated prediction of sepsis using temporal convolutional network." Computers in Biology and Medicine. 127, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2020.103957

Article

Pattern Recognition Techniques for Power Transformer Insulation Diagnosis - A Comparative Study Part 2: Implementation, Case Study, and Statistical Analysis
Cui, Yi, Ma, Hui and Saha, Tapan. 2014. "Pattern Recognition Techniques for Power Transformer Insulation Diagnosis - A Comparative Study Part 2: Implementation, Case Study, and Statistical Analysis." International Transactions on Electrical Energy System. 25 (10), pp. 2260-2274. https://doi.org/10.1002/etep.1963

Article

Pattern Recognition Techniques for Power Transformer Insulation Diagnosis - A Comparative Study Part 1: Framework, Literature, and Illustration
Cui, Yi, Ma, Hui and Saha, Tapan. 2014. "Pattern Recognition Techniques for Power Transformer Insulation Diagnosis - A Comparative Study Part 1: Framework, Literature, and Illustration." International Transactions on Electrical Energy System. 25 (10), pp. 2247-2259. https://doi.org/10.1002/etep.1959

Article