Centre for Future Materials


Latest research outputs

585 results found
Sort by Date Title
High Performance Thermoelectric Materials: Progress and Their Applications
Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang, Dargusch, Matthew S. and Zou, Jin. 2018. "High Performance Thermoelectric Materials: Progress and Their Applications." Advanced Energy Materials. 8 (6), pp. 1-28. https://doi.org/10.1002/aenm.201701797

Article

Nanoscale pores plus precipitates rendering high-performance thermoelectric SnTe1-xSex with refined band structures
Hong, Min, Wang, Yuan, Xu, Shengduo, Shi, Xun, Chen, Lidong, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Nanoscale pores plus precipitates rendering high-performance thermoelectric SnTe1-xSex with refined band structures." Nano Energy. 60, pp. 1-7. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.03.031

Article

Enhanced hydrogen generation behaviors and hydrolysis thermodynamics of as-cast Mg-Ni-Ce magnesium-rich alloys in simulate seawater
Hou, Xiaojiang, Wang, Yi, Yang, Yanling, Hu, Rui, Yang, Guang, Feng, Lei, Suo, Guoquan, Ye, Xiaohui, Zhang, Li, Shi, Hongchang, Yang, Lu and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Enhanced hydrogen generation behaviors and hydrolysis thermodynamics of as-cast Mg-Ni-Ce magnesium-rich alloys in simulate seawater." International Journal of Hydrogen Energy. 44 (44), pp. 24086-24097. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.07.148

Article

Promising and Eco-Friendly Cu2X-Based Thermoelectric Materials: Progress and Applications
Liu, Wei-Di, Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang and Zou, Jin. 2020. "Promising and Eco-Friendly Cu2X-Based Thermoelectric Materials: Progress and Applications." Advanced Materials. 32 (8), pp. 1-28. https://doi.org/10.1002/adma.201905703

Article

Correction: Computer-aided design of high-efficiency GeTe-based thermoelectric devices
Hong, Min, Zheng, Kun, Lyv, Wanyu, Li, Meng, Qu, Xianlin, Sun, Qiang, Xu, Shengduo, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Correction: Computer-aided design of high-efficiency GeTe-based thermoelectric devices." Energy and Environmental Science. 13 (6), pp. 1896-1896. https://doi.org/10.1039/D0EE90029J

Article

Thermoelectric Generators: Alternative Power Supply for Wearable Electrocardiographic Systems
Dargusch, Matthew, Liu, Wei-Di and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Thermoelectric Generators: Alternative Power Supply for Wearable Electrocardiographic Systems." Advanced Science. 7 (18), pp. 1-13. https://doi.org/10.1002/advs.202001362

Article

Mechanical alloying boosted SnTe thermoelectrics
Chen, Zhiyu, Sun, Qiang, Zhang, Fujie, Mao, Jianjun, Chen, Yue, Li, Meng, Chen, Zhi-Gang and Ang, Ran. 2021. "Mechanical alloying boosted SnTe thermoelectrics." Materials Today Physics. 17, pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2021.100340

Article

Carbon allotrope hybrids advance thermoelectric development and applications
Liu, Wei-Di, Yu, Yao, Dargusch, Matthew, Liu, Qingfeng and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Carbon allotrope hybrids advance thermoelectric development and applications." Renewable and Sustainable Energy Reviews. 141, pp. 1-19. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110800

Article

Optimizing Electronic Quality Factor toward High Performance Ge1−x−yTaxSbyTe Thermoelectrics: The Role of Transition Metal Doping
Li, Meng, Sun, Qiang, Xu, Sheng-Duo, Hong, Min, Lyu, Wan-Yu, Liu, Ji-Xing, Wang, Yuan, Dargusch, Matthew, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Optimizing Electronic Quality Factor toward High Performance Ge1−x−yTaxSbyTe Thermoelectrics: The Role of Transition Metal Doping." Advanced Materials. 33 (40), pp. 1-8. https://doi.org/10.1002/adma.202102575

Article

Impurity Removal Leading to High-Performance CoSb3‑Based Skutterudites with Synergistic Carrier Concentration Optimization and Thermal Conductivity Reduction
Li, Xu-Guang, Liu, Wei-Di, Li, Shuang-Ming, Li, Dou, Zhong, Hong and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Impurity Removal Leading to High-Performance CoSb3‑Based Skutterudites with Synergistic Carrier Concentration Optimization and Thermal Conductivity Reduction." ACS Applied Materials and Interfaces. 13 (45), pp. 54185-54193. https://doi.org/10.1021/acsami.1c16622

Article

Thermoelectric coolers as thermal management systems for medical applications: Design, optimization, and advancement
Zaferani, Sadeq Hooshmand, Sams, Michael W., Ghomashchi, Reza and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Thermoelectric coolers as thermal management systems for medical applications: Design, optimization, and advancement." Nano Energy. 90 (Part A), pp. 1-19. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106572

Article

Synergistic band convergence and defect engineering boost thermoelectric performance of SnTe
Dong, Ximeng, Cui, Wenlin, Liu, Wei-Di, Zheng, Shuqi, Gao, Lei, Yue, Luo, Wu, Yue, Wang, Boyi, Zhang, Zipei, Chen, Liqiang and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Synergistic band convergence and defect engineering boost thermoelectric performance of SnTe." Journal of Materials Science and Technology. 86, pp. 204-209. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.01.040

Article

Electrochemical CO2 reduction in membrane-electrode assemblies
Ge, Lei, Rabiee, Hesamoddin, Li, Mengran, Subramanian, Siddhartha, Zheng, Yao, Lee, Joong Hee, Burdyny, Thomas and Wang, Hao. 2022. "Electrochemical CO2 reduction in membrane-electrode assemblies." Chem. 8 (3), pp. 663-692. https://doi.org/10.1016/j.chempr.2021.12.002

Article

New Undisputed Evidence and Strategy for Enhanced Lattice‐Oxygen Participation of Perovskite Electrocatalyst through Cation Deficiency Manipulation
Xu, Xiaomin, Pan, Yangli, Zhong, Yijun, Shi, Chenliang, Guan, Daqin, Ge, Lei, Hu, Zhiwei, Chin, Yi‐Ying, Lin, Hong‐Ji, Chen, Chien‐Te, Wang, Hao, Jiang, San Ping and Shao, Zongping. 2022. "New Undisputed Evidence and Strategy for Enhanced Lattice‐Oxygen Participation of Perovskite Electrocatalyst through Cation Deficiency Manipulation." Advanced Science. 9 (14), pp. 1-10. https://doi.org/10.1002/advs.202200530

Article

A highly fire-retardant rigid polyurethane foam capable of fire-warning
Ma, Zhewen, Zhang, Jianzhong, Liu, Lei, Zheng, Hua, Dai, Jinfeng, Tang, Long-Cheng and Song, Pingan. 2021. "A highly fire-retardant rigid polyurethane foam capable of fire-warning." Composites Communications. 29, pp. 1-6. https://doi.org/10.1016/j.coco.2021.101046

Article

A Si-containing polyphosphoramide via green chemistry for fire-retardant polylactide with well-preserved mechanical and transparent properties
Feng, Jiabing, Ma, Zhewen, Xu, Zhiguang, Xie, Hongyan, Lu, Yixia, Maluk, Cristian, Song, Pingan, Bourbigot, Serge and Wang, Hao. 2021. "A Si-containing polyphosphoramide via green chemistry for fire-retardant polylactide with well-preserved mechanical and transparent properties." Chemical Engineering Journal. 431 (Part 3), pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.134259

Article

Recent advances in fire-retardant rigid polyurethane foam
Zhu, Menghe, Ma, Zhewen, Liu, Lei, Zhang, Jianzhong, Huo, Siqi and Song, Pingan. 2021. "Recent advances in fire-retardant rigid polyurethane foam." Journal of Materials Science and Technology. 112, pp. 315-328. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.09.062

Article

Sulfonated Block Ionomers Enable Transparent, Fire-Resistant, Tough yet Strong Polycarbonate
Sai, Ting, Ran, Shiya, Huo, Siqi, Guo, Zhenghong, Song, Pingan and Fang, Zhengping. 2021. "Sulfonated Block Ionomers Enable Transparent, Fire-Resistant, Tough yet Strong Polycarbonate." Chemical Engineering Journal. 433, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.133264

Article

Flexural behaviour of circular reinforced concrete columns strengthened by glass fibre reinforced polymer wrapping system
Otoom, Omar F., Lokuge, Weena, Karunasena, Warna, Manalo, Allan C., Ozbakkaloglu, Togay and Ehsani, Mohammad R.. 2022. "Flexural behaviour of circular reinforced concrete columns strengthened by glass fibre reinforced polymer wrapping system." Structures. 38, pp. 1326-1348. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2022.02.071

Article

P, N-decorated halloysite nanotubes for flame retardancy enhancement of polyamide 6/aluminum diethylphosphinate
He, Wentao, Xu, Huahui, Song, Pingan, Xiang, Yushu and Qin, Shuhao. 2022. "P, N-decorated halloysite nanotubes for flame retardancy enhancement of polyamide 6/aluminum diethylphosphinate." Polymer Degradation and Stability. 196, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2022.109847

Article

Flexural behaviour of circular timber columns strengthened by glass fibre reinforced polymer wrapping system
Otoom, Omar F., Lokuge, Weena, Karunasena, Warna, Manalo, Allan C., Ozbakkaloglu, Togay and Ehsani, Mohammad R.. 2022. "Flexural behaviour of circular timber columns strengthened by glass fibre reinforced polymer wrapping system." Structures. 38, pp. 1349-1367. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2022.02.070

Article

In-situ performance evaluation of large shape memory polymer components via distributed optical fibre sensors
Herath, Madhubhashitha, Emmanuel, Chris, Epaarachchi, Jayantha and Jeewantha, Janitha. 2021. "In-situ performance evaluation of large shape memory polymer components via distributed optical fibre sensors." 10th International Conference on Information and Automation for Sustainability (ICIAfS 2021). Negambo, Sri Lanka 11 - 13 Aug 2021 United States. https://doi.org/10.1109/ICIAfS52090.2021.9605868

Paper

Development and characterization of shape memory polymers for non-invasive biomedical applications
Jeewantha, Janitha, Emmanuel, Chris, Herath, Madhubhashitha, Islam, Mainul and Epaarachchi, Jayantha. 2021. "Development and characterization of shape memory polymers for non-invasive biomedical applications." ASME 2021 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems (SMASIS2021). United States and Online New York, United States. https://doi.org/10.1115/SMASIS2021-66024

Paper

Kinetics and mechanism of synergistic adsorption and persulfate activation by N-doped porous carbon for antibiotics removals in single and binary solutions
Tian, Wenjie, Lin, Jingkai, Zhang, Huayang, Duan, Xiaoguang, Wang, Hao, Sun, Hongqi and Wang, Shaobin. 2022. "Kinetics and mechanism of synergistic adsorption and persulfate activation by N-doped porous carbon for antibiotics removals in single and binary solutions." Journal of Hazardous Materials. 423 (Part A), pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127083

Article

Hydration mechanisms and durability of hybrid alkaline cements (HACs): A review
Xue, Lili, Zhang, Zuhua and Wang, Hao. 2020. "Hydration mechanisms and durability of hybrid alkaline cements (HACs): A review." Construction and Building Materials. 266, pp. 1-14. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121039

Article

Early hydration kinetics and microstructure development of hybrid alkali activated cements (HAACs) at room temperature
Xue, Lili, Zhang, Zuhua and Wang, Hao. 2021. "Early hydration kinetics and microstructure development of hybrid alkali activated cements (HAACs) at room temperature." Cement and Concrete Composites. 123, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2021.104200

Article

Surface characteristics and electrochemical behaviors of passive reinforcing steel in alkali-activated slag
Wang, Yangyang, Chen, Rui, Hu, Jie, Zhang, Zhangmin, Huang, Haoliang, Ma, Yuwei, Wei, Jiangxiong, Zhang, Zuhua, Yin, Suhong, Wang, Hao and Yu, Qijun. 2021. "Surface characteristics and electrochemical behaviors of passive reinforcing steel in alkali-activated slag." Corrosion Science. 190, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2021.109657

Article

Ruthenium single atoms implanted continuous MoS2-Mo2C heterostructure for high-performance and stable water splitting
Hoa, Van Hien, Tran, Duy Thanh, Prabhakaran, Sampath, Kim, Do Hwan, Hameed, Nishar, Wang, Hao, Kim, Nam Hoon and Lee, Joong Hee. 2021. "Ruthenium single atoms implanted continuous MoS2-Mo2C heterostructure for high-performance and stable water splitting." Nano Energy. 88, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106277

Article

Enhancing the performance of basic magnesium sulfate cement-based coral aggregate concrete through gradient composite design technology
Chu, Yingjie, Wang, Aiguo, Zhu, Yingcan, Wang, Hao, Liu, Kaiwei, Ma, Rui, Guo, Liping and Sun, Daosheng. 2021. "Enhancing the performance of basic magnesium sulfate cement-based coral aggregate concrete through gradient composite design technology." Composites Part B: Engineering. 227, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.109382

Article

Chloride diffusion in alkali-activated fly ash/slag concretes: Role of slag content, water/binder ratio, alkali content and sand-aggregate ratio
Zhang, Jingxiao, Ma, Yuwei, Zheng, Jiazheng, Hu, Jie, Fu, Jiyang, Zhang, Zuhua and Wang, Hao. 2020. "Chloride diffusion in alkali-activated fly ash/slag concretes: Role of slag content, water/binder ratio, alkali content and sand-aggregate ratio." Construction and Building Materials. 261, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119940

Article

Photoelectrochemical Water Oxidation and Longevous Photoelectric Conversion by a Photosystem II Electrode
Tian, Wenjie, Zhang, Huayang, Sibbons, Jane, Sun, Hongqi, Wang, Hao and Wang, Shaobin. 2021. "Photoelectrochemical Water Oxidation and Longevous Photoelectric Conversion by a Photosystem II Electrode." Advanced Energy Materials. 11 (30), pp. 1-13. https://doi.org/10.1002/aenm.202100911

Article

Enhanced removals of micropollutants in binary organic systems by biomass derived porous carbon/peroxymonosulfate
Tian, Wenjie, Lin, Jingkai, Zhang, Huayang, Duan, Xiaoguang, Sun, Hongqi, Wang, Hao and Wang, Shaobin. 2020. "Enhanced removals of micropollutants in binary organic systems by biomass derived porous carbon/peroxymonosulfate." Journal of Hazardous Materials. 408, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.124459

Article

Comprehensive evaluation of the piezoresistive behavior of carbon nanotube-based composite strain sensors
Tang, Zhen-Hua, Li, Yuan-Qing, Huang, Pei, Wang, Hao, Hu, Ning and Fu, Shao-Yun. 2021. "Comprehensive evaluation of the piezoresistive behavior of carbon nanotube-based composite strain sensors." Composites Science and Technology. 208, pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2021.108761

Article

Fire safety of composites in prefabricated buildings: From fibre reinforced polymer to textile reinforced concrete
Nguyen, Kate T.Q., Navaratnam, Satheeskumar, Mendis, Priyan, Zhang, Kevin, Barnett, Jonathan and Wang, Hao. 2020. "Fire safety of composites in prefabricated buildings: From fibre reinforced polymer to textile reinforced concrete." Composites Part B: Engineering. 187, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.107815

Article

Optimization on the piezoresistivity of alkali-activated fly ash/slag mortar by using conductive aggregates and carbon fibers
Ma, Yuwei, Liu, Weisen, Hu, Jie, Fu, Jiyang, Zhang, Zuhua and Wang, Hao. 2020. "Optimization on the piezoresistivity of alkali-activated fly ash/slag mortar by using conductive aggregates and carbon fibers." Cement and Concrete Composites. 114, pp. 1-14. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2020.103735

Article

Current applications of poly(lactic acid) composites in tissue engineering and drug delivery
Liu, Shan, Qin, Shuhao, He, Min, Zhou, Dengfeng, Qin, Qingdong and Wang, Hao. 2020. "Current applications of poly(lactic acid) composites in tissue engineering and drug delivery." Composites Part B: Engineering. 199, pp. 1-25. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108238

Article

Co/Co6Mo6C@C nanoreactors derived from ZIF-67 composite for higher alcohols synthesis
Li, Fuping, Li, Jiaquan, Wang, Kai, Ao, Min, Qiu, Jieshan, Zhang, Xiwang, Wang, Hao, Pham, Gia Hung and Liu, Shaomin. 2021. "Co/Co6Mo6C@C nanoreactors derived from ZIF-67 composite for higher alcohols synthesis." Composites Part B: Engineering. 209, pp. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.108608

Article

Impact Properties of the Chemically Treated Hemp Fibre Reinforced Polyester Composites
Kabir, Mohammad Mazedul, Al-Haik, Mohammad Yousef, Aldajah, Saud Hamad, Lau, Kin Tak and Wang, Hao. 2020. "Impact Properties of the Chemically Treated Hemp Fibre Reinforced Polyester Composites." Fibers and Polymers. 21 (9), pp. 2098-2110. https://doi.org/10.1007/s12221-020-9630-4

Article

Dopant-Free Hole Transport Materials Based on a Large Conjugated Electron-Deficient Core for Efficient Perovskite Solar Cells
Hai, Jiefeng, Wu, Hao, Yin, Xinxing, Song, Jiaxing, Hu, Lin, Jin, Yingzhi, Li, Ling, Su, Zhen, Xu, Zhiguang and Wang, Hao. 2021. "Dopant-Free Hole Transport Materials Based on a Large Conjugated Electron-Deficient Core for Efficient Perovskite Solar Cells." Advanced Functional Materials. 31 (51), pp. 1-8. https://doi.org/10.1002/adfm.202105458

Article

New development of ultra-high-performance concrete (UHPC)
Du, Jiang, Meng, Weina, Khayat, Kamal H., Bao, Yi, Guo, Pengwei, Lyu, Zhenghua, Abu-obeidah, Adi, Nassif, Hani and Wang, Hao. 2021. "New development of ultra-high-performance concrete (UHPC)." Composites Part B: Engineering. 224, pp. 1-31. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.109220

Article

 • 0
  total views
 • 0
  total downloads
 • 0
  views this month
 • 0
  downloads this month