340301. Inorganic materials (incl. nanomaterials)


Title340301. Inorganic materials (incl. nanomaterials)
Parent3403. Macromolecular and materials chemistry

Latest research outputs

Sort by Date Title
High‐concentration electrosynthesis of formic acid/formate from CO2: reactor and electrode design strategies
Kuang, Yizhu, Rabiee,Hesamoddin, Ge, Lei, Rufford, Thomas E., Yuan, Zhiguo, Bell, John and Wang, Hao. 2023. "High‐concentration electrosynthesis of formic acid/formate from CO2: reactor and electrode design strategies." Energy and Environmental Materials. https://doi.org/10.1002/eem2.12596

Article

N, S co-doped carbon with embedment of FeNi alloy as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable Zinc-air batteries
Wu, Run, Wang, Xixi, Ge, Lei, Zheng, Zehao, Zhu, Yijun, Zhou, Chuan, Yuan, Jinglin, Zhu, Shiliang, Gu, Yuxing, Zhou, Wei and Shao, Zongping. 2023. "N, S co-doped carbon with embedment of FeNi alloy as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable Zinc-air batteries." Carbon. 202 (Part 1), pp. 141-149. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.10.047

Article

A new operando surface restructuring pathway via ion-pairing of catalyst and electrolyte for water oxidation
Zhuang, Linzhou, Li, Zhiheng, Li, Mengran, Tao, Haolan, Mao, Xin, Lian, Cheng, Ge, Lei, Du, Aijun, Xu, Zhi, Shao, Zongping and Zhu, Zhonghua. 2023. "A new operando surface restructuring pathway via ion-pairing of catalyst and electrolyte for water oxidation." Chemical Engineering Journal. 454 (Part 1), pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.140071

Article

Porous coordination polymer-based composite membranes for high-temperature polymer exchange membrane fuel cells
Chen, Guoliang, Ge, Lei, Lee, Joong Hee, Zhu, Zhonghua and Wang, Hao. 2022. "Porous coordination polymer-based composite membranes for high-temperature polymer exchange membrane fuel cells." Matter. 5 (7), pp. 2031-2053. https://doi.org/10.1016/j.matt.2022.05.033

Article

Regulating the reaction zone of electrochemical CO2 reduction on gas-diffusion electrodes by distinctive hydrophilic-hydrophobic catalyst layers
Rabiee, Hesamoddin, Ge, Lei, Zhao, Jing, Zhang, Xueqin, Li, Mengran, Hu, Shihu, Smart, Simon, Rufford, Thomas E., Zhu, Zhonghua, Wang, Hao and Yuan, Zhiguo. 2022. "Regulating the reaction zone of electrochemical CO2 reduction on gas-diffusion electrodes by distinctive hydrophilic-hydrophobic catalyst layers." Applied Catalysis B: Environmental. 310, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121362

Article

Composite cathodes for protonic ceramic fuel cells: Rationales and materials
Wang, Meng, Su, Chao, Zhu, Zhonghua, Wang, Hao and Ge, Lei. 2022. "Composite cathodes for protonic ceramic fuel cells: Rationales and materials." Composites Part B: Engineering. 238, pp. 1-18. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.109881

Article

Microtubular electrodes: An emerging electrode configuration for electrocatalysis, bioelectrochemical and water treatment applications
Rabiee, Hesamoddin, Ge, Lei, Hu, Shihu, Wang, Hao and Yuan, Zhiguo. 2022. "Microtubular electrodes: An emerging electrode configuration for electrocatalysis, bioelectrochemical and water treatment applications." Chemical Engineering Journal. 450 (Part 1). https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138476

Article

Perovskite-Carbon Joint Substrate for Practical Application in Proton Exchange Membrane Fuel Cells under Low-Humidity/High-Temperature Conditions
Zhang, Jun, Hu, Bin, Deng, Xiang, Li, Chen, Wu, Yusun, Zhou, Chuan, Zhang, Dezhu, Ge, Lei, Zhou, Wei and Shao, Zongping. 2022. "Perovskite-Carbon Joint Substrate for Practical Application in Proton Exchange Membrane Fuel Cells under Low-Humidity/High-Temperature Conditions." ACS Applied Materials and Interfaces. 14 (27), pp. 30872-30880. https://doi.org/10.1021/acsami.2c06259

Article

Cu2Se thermoelectrics: property, methodology, and device
Liu, Wei-Di, Yang, Lei and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Cu2Se thermoelectrics: property, methodology, and device." Nano Today: an international rapid reviews journal. 35, pp. 1-24. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2020.100938

Article

Superconductivity and magnetotransport of single-crystalline NbSe2 nanoplates grown by chemical vapour deposition
Zou, Yi-Chao, Chen, Zhi-Gang, Zhang, Enze, Xiu, Faxian, Matsumura, Syo, Yang, Lei, Hong, Min and Zou, Jin. 2017. "Superconductivity and magnetotransport of single-crystalline NbSe2 nanoplates grown by chemical vapour deposition." Nanoscale. 9 (43), pp. 16591-16595. https://doi.org/10.1039/C7NR06617A

Article

High Performance Thermoelectric Materials: Progress and Their Applications
Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang, Dargusch, Matthew S. and Zou, Jin. 2018. "High Performance Thermoelectric Materials: Progress and Their Applications." Advanced Energy Materials. 8 (6), pp. 1-28. https://doi.org/10.1002/aenm.201701797

Article

Nanoscale pores plus precipitates rendering high-performance thermoelectric SnTe1-xSex with refined band structures
Hong, Min, Wang, Yuan, Xu, Shengduo, Shi, Xun, Chen, Lidong, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Nanoscale pores plus precipitates rendering high-performance thermoelectric SnTe1-xSex with refined band structures." Nano Energy. 60, pp. 1-7. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.03.031

Article

Enhanced hydrogen generation behaviors and hydrolysis thermodynamics of as-cast Mg-Ni-Ce magnesium-rich alloys in simulate seawater
Hou, Xiaojiang, Wang, Yi, Yang, Yanling, Hu, Rui, Yang, Guang, Feng, Lei, Suo, Guoquan, Ye, Xiaohui, Zhang, Li, Shi, Hongchang, Yang, Lu and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Enhanced hydrogen generation behaviors and hydrolysis thermodynamics of as-cast Mg-Ni-Ce magnesium-rich alloys in simulate seawater." International Journal of Hydrogen Energy. 44 (44), pp. 24086-24097. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.07.148

Article

Promising and Eco-Friendly Cu2X-Based Thermoelectric Materials: Progress and Applications
Liu, Wei-Di, Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang and Zou, Jin. 2020. "Promising and Eco-Friendly Cu2X-Based Thermoelectric Materials: Progress and Applications." Advanced Materials. 32 (8), pp. 1-28. https://doi.org/10.1002/adma.201905703

Article

Correction: Computer-aided design of high-efficiency GeTe-based thermoelectric devices
Hong, Min, Zheng, Kun, Lyv, Wanyu, Li, Meng, Qu, Xianlin, Sun, Qiang, Xu, Shengduo, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Correction: Computer-aided design of high-efficiency GeTe-based thermoelectric devices." Energy and Environmental Science. 13 (6), pp. 1896-1896. https://doi.org/10.1039/D0EE90029J

Article

Thermoelectric Generators: Alternative Power Supply for Wearable Electrocardiographic Systems
Dargusch, Matthew, Liu, Wei-Di and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Thermoelectric Generators: Alternative Power Supply for Wearable Electrocardiographic Systems." Advanced Science. 7 (18), pp. 1-13. https://doi.org/10.1002/advs.202001362

Article

Mechanical alloying boosted SnTe thermoelectrics
Chen, Zhiyu, Sun, Qiang, Zhang, Fujie, Mao, Jianjun, Chen, Yue, Li, Meng, Chen, Zhi-Gang and Ang, Ran. 2021. "Mechanical alloying boosted SnTe thermoelectrics." Materials Today Physics. 17, pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2021.100340

Article

Carbon allotrope hybrids advance thermoelectric development and applications
Liu, Wei-Di, Yu, Yao, Dargusch, Matthew, Liu, Qingfeng and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Carbon allotrope hybrids advance thermoelectric development and applications." Renewable and Sustainable Energy Reviews. 141, pp. 1-19. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110800

Article

Optimizing Electronic Quality Factor toward High Performance Ge1−x−yTaxSbyTe Thermoelectrics: The Role of Transition Metal Doping
Li, Meng, Sun, Qiang, Xu, Sheng-Duo, Hong, Min, Lyu, Wan-Yu, Liu, Ji-Xing, Wang, Yuan, Dargusch, Matthew, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Optimizing Electronic Quality Factor toward High Performance Ge1−x−yTaxSbyTe Thermoelectrics: The Role of Transition Metal Doping." Advanced Materials. 33 (40), pp. 1-8. https://doi.org/10.1002/adma.202102575

Article

Impurity Removal Leading to High-Performance CoSb3‑Based Skutterudites with Synergistic Carrier Concentration Optimization and Thermal Conductivity Reduction
Li, Xu-Guang, Liu, Wei-Di, Li, Shuang-Ming, Li, Dou, Zhong, Hong and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Impurity Removal Leading to High-Performance CoSb3‑Based Skutterudites with Synergistic Carrier Concentration Optimization and Thermal Conductivity Reduction." ACS Applied Materials and Interfaces. 13 (45), pp. 54185-54193. https://doi.org/10.1021/acsami.1c16622

Article

Thermoelectric coolers as thermal management systems for medical applications: Design, optimization, and advancement
Zaferani, Sadeq Hooshmand, Sams, Michael W., Ghomashchi, Reza and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Thermoelectric coolers as thermal management systems for medical applications: Design, optimization, and advancement." Nano Energy. 90 (Part A), pp. 1-19. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106572

Article

Synergistic band convergence and defect engineering boost thermoelectric performance of SnTe
Dong, Ximeng, Cui, Wenlin, Liu, Wei-Di, Zheng, Shuqi, Gao, Lei, Yue, Luo, Wu, Yue, Wang, Boyi, Zhang, Zipei, Chen, Liqiang and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Synergistic band convergence and defect engineering boost thermoelectric performance of SnTe." Journal of Materials Science and Technology. 86, pp. 204-209. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.01.040

Article

New Undisputed Evidence and Strategy for Enhanced Lattice‐Oxygen Participation of Perovskite Electrocatalyst through Cation Deficiency Manipulation
Xu, Xiaomin, Pan, Yangli, Zhong, Yijun, Shi, Chenliang, Guan, Daqin, Ge, Lei, Hu, Zhiwei, Chin, Yi‐Ying, Lin, Hong‐Ji, Chen, Chien‐Te, Wang, Hao, Jiang, San Ping and Shao, Zongping. 2022. "New Undisputed Evidence and Strategy for Enhanced Lattice‐Oxygen Participation of Perovskite Electrocatalyst through Cation Deficiency Manipulation." Advanced Science. 9 (14), pp. 1-10. https://doi.org/10.1002/advs.202200530

Article

Electron acceptor design for 2D/2D iodinene/carbon nitride heterojunction boosting charge transfer and CO2 photoreduction
Liu, Hao, Cao, Shihai, Chen, Liang, Zhao, Kun, Wang, Chunbo, Li, Mengxin, Shen, Shigang, Wang, Wenjing and Ge, Lei. 2022. "Electron acceptor design for 2D/2D iodinene/carbon nitride heterojunction boosting charge transfer and CO2 photoreduction." Chemical Engineering Journal. 433, pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.133594

Article

MOF-derived nanoporous carbons with diverse tunable nanoarchitectures
Kim, Minjun, Xin, Ruijing, Earnshaw, Jacob, Tang, Jing, Hill, Jonathan P., Ashok, Aditya, Nanjundan, Ashok Kumar, Kim, Jeonghun, Young, Christine, Sugahara, Yoshiyuki, Na, Jongbeom and Yamauchi, Yusuke. 2022. "MOF-derived nanoporous carbons with diverse tunable nanoarchitectures." Nature Protocols. 17 (12), pp. 2990-3027. https://doi.org/10.1038/s41596-022-00718-2

Article

Reversible Adsorption and Detachment of Saccharomyces cerevisiae on Thermoresponsive Poly(N-isopropylacrylamide)-Grafted Fibers for Continuous Immobilized Fermentation
Sha, Yu, Zhao, Chenchen, Zhuang, Wei, Chen, Jiale, Liu, Dong, Chen, Yong Chen, Ge, Lei, Wu, Jinglan, Zhu, Chenjie, Liu, Jinle and Ying, Hanjie. 2022. "Reversible Adsorption and Detachment of Saccharomyces cerevisiae on Thermoresponsive Poly(N-isopropylacrylamide)-Grafted Fibers for Continuous Immobilized Fermentation." Langmuir: the ACS journal of surfaces and colloids. 38 (50), pp. 15827-15838. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c02758

Article

The controllable synthesis of urchin-shaped hierarchical superstructure MOFs with high catalytic activity and stability
Wang, Zhanke, Ge, Lei, Zhang, Guangxu, Chen, Yao, Gao, Rongrong, Wang, Hao and Zhu, Zhonghua. 2021. "The controllable synthesis of urchin-shaped hierarchical superstructure MOFs with high catalytic activity and stability." Chemical Communications. 57 (70), pp. 8758-8761. https://doi.org/10.1039/d1cc03547a

Article

Crystal Facet Engineering of Copper-Based Metal−Organic Frameworks with Inorganic Modulators
Wang, Zhanke, Ge, Lei, Feng, Desheng, Jiang, Zongrui, Wang, Hao, Li, Mengran, Lin, Rijia and Zhu, Zhonghua. 2021. "Crystal Facet Engineering of Copper-Based Metal−Organic Frameworks with Inorganic Modulators." Crystal Growth and Design. 21 (2), pp. 926-934. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2021.122031

Article

Revealing cracking and breakage behaviours of gibbsite particles
Zhang, Jinxuan, Ge, Lei, Chen, Zhi-Gang and Zhu, Zhonghua. 2021. "Revealing cracking and breakage behaviours of gibbsite particles." Ceramics International. 47 (4), pp. 4625-4632. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.10.029

Article

Graphene and molybdenum disulphide hybrids for energy applications: an update
Chodankar, N.R., Nanjundan, A.K., Losic, D., Dubal, D.P. and Baek, J.-B.. 2020. "Graphene and molybdenum disulphide hybrids for energy applications: an update." Materials Today Advances. 6. https://doi.org/10.1016/j.mtadv.2019.100053

Article

Carbon nanoparticle-based three-dimensional binder-free anode for rechargeable alkali-ion batteries
Gaddam, Rohit Ranganathan, Kumar, Nanjundan Ashok and Zhao, X.S.. 2018. "Carbon nanoparticle-based three-dimensional binder-free anode for rechargeable alkali-ion batteries." Materials Today Energy. 8, pp. 29-36. https://doi.org/10.1016/j.mtener.2018.02.005

Article

Doped graphene supercapacitors
Kumar, Nanjundan Ashok and Baek, Jong-Beom. 2015. "Doped graphene supercapacitors." Nanotechnology. 26 (49). https://doi.org/10.1088/0957-4484/26/49/492001

Article