3403. Macromolecular and materials chemistry


Title3403. Macromolecular and materials chemistry
Parent34. Chemical Sciences

Latest research outputs

Sort by Date Title
Titanium dioxide nanoparticles functionalized chitosan toward bio-based antibacterial adsorbent for enhanced phosphate capture
Zong, Enmin, Zhang, Chengyi, Wu, Shaoning, Gao, Yijun, Yang, Jiayao, Liu, Xiaohuan and Song, Pingan. 2023. "Titanium dioxide nanoparticles functionalized chitosan toward bio-based antibacterial adsorbent for enhanced phosphate capture." International Journal of Biological Macromolecules. 241. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124511

Article

A molecularly engineered bioderived polyphosphonate containing Schiff base towards fire-retardant PLA with enhanced crystallinity and mechanical properties
Xue, Yijiao, Zhang, Tianchen, Tian, Linfeng, Feng, Jiabing, Song, Fei, Pan, Zheng, Zhang, Meng, Zhou, Yonghong and Song, Pingan. 2023. "A molecularly engineered bioderived polyphosphonate containing Schiff base towards fire-retardant PLA with enhanced crystallinity and mechanical properties." Chemical Engineering Journal. 472. https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.144986

Article

Stretchable, Ultratough, and Intrinsically Self-Extinguishing Elastomers with Desirable Recyclability
Xue, Yijiao, Lin, Jinyou, Wan, Tao, Luo, Yanlong, Ma, Zhewen, Zhou, Yonghong, Tuten, Bryan T., Zhang, Meng, Tao, Xinyong and Song, Pingan. 2023. "Stretchable, Ultratough, and Intrinsically Self-Extinguishing Elastomers with Desirable Recyclability." Advanced Science. 10 (9). https://doi.org/10.1002/advs.202207268

Article

Tuning Flow-through Cu-based Hollow Fiber Gas-diffusion Electrode for High-efficiency Carbon Monoxide (CO) Electroreduction to C2+ products
Rabiee, Hesamoddin, Heffernan, James K., Ge, Lei, Zhang, Xueqin, Yan, Penghui, Marcellin, Esteban, Hu, Shihu, Zhu, Zhonghua, Wang, Hao and Yuan, Zhiguo. 2023. "Tuning Flow-through Cu-based Hollow Fiber Gas-diffusion Electrode for High-efficiency Carbon Monoxide (CO) Electroreduction to C2+ products." Applied Catalysis B: Environmental. 330, p. 122589. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.122589

Article

High‐concentration electrosynthesis of formic acid/formate from CO2: reactor and electrode design strategies
Rabiee,Hesamoddin, Kuang, Yizhu, Ge, Lei, Rufford, Thomas E., Yuan, Zhiguo, Bell, John and Wang, Hao. 2023. "High‐concentration electrosynthesis of formic acid/formate from CO2: reactor and electrode design strategies." Energy and Environmental Materials. https://doi.org/10.1002/eem2.12596

Article

Solvent-Free Synthesis of Organic−Inorganic Polyphosphoramide-Halloysite Nanohybrids for Thermally Stable and Fire-Resistant Polylactide
Feng, Jiabing, Xie, Hongyan, Xu, Zhiguang, Huang, Guobo, Cao, Cheng-Fei, Zhang, Yan, Chevali, Venkata, Song, Pingan and Wang, Hao. 2022. "Solvent-Free Synthesis of Organic−Inorganic Polyphosphoramide-Halloysite Nanohybrids for Thermally Stable and Fire-Resistant Polylactide." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 10 (46), p. 15223−15232. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c04899

Article

N, S co-doped carbon with embedment of FeNi alloy as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable Zinc-air batteries
Wu, Run, Wang, Xixi, Ge, Lei, Zheng, Zehao, Zhu, Yijun, Zhou, Chuan, Yuan, Jinglin, Zhu, Shiliang, Gu, Yuxing, Zhou, Wei and Shao, Zongping. 2023. "N, S co-doped carbon with embedment of FeNi alloy as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable Zinc-air batteries." Carbon. 202 (Part 1), pp. 141-149. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.10.047

Article

A new operando surface restructuring pathway via ion-pairing of catalyst and electrolyte for water oxidation
Zhuang, Linzhou, Li, Zhiheng, Li, Mengran, Tao, Haolan, Mao, Xin, Lian, Cheng, Ge, Lei, Du, Aijun, Xu, Zhi, Shao, Zongping and Zhu, Zhonghua. 2023. "A new operando surface restructuring pathway via ion-pairing of catalyst and electrolyte for water oxidation." Chemical Engineering Journal. 454 (Part 1), pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.140071

Article

A 3D rGO-supported NiFe2O4 heterostructure from sacrificial polymer-assisted exfoliation of NiFe-LDH for efficient oxygen evolution reaction
Zhang, Ping, Chen, Lin, Ge, Lei, Song, Pingan, Xie, Ruishi, Wang, Bin, Fu, Yingke, Jia, Shuyu, Liao, Ting and Xiong, Ying. 2022. "A 3D rGO-supported NiFe2O4 heterostructure from sacrificial polymer-assisted exfoliation of NiFe-LDH for efficient oxygen evolution reaction." Carbon. 200, pp. 422-429. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.08.085

Article

Two new Ni/Co-MOFs as electrocatalysts for the oxygen evolution reaction in alkaline electrolytes
Yan, Yang-Tian, Ge, Lei, Wu, Yun-Long, Cai, Wei, Tang, Peng-Fei, Zhang, Wen-Yan and Wang, Yao-Yu. 2022. "Two new Ni/Co-MOFs as electrocatalysts for the oxygen evolution reaction in alkaline electrolytes." New Journal of Chemistry: a journal for new directions in chemistry. 46 (39), pp. 18996-19001. https://doi.org/10.1039/D2NJ03815C

Article

Porous coordination polymer-based composite membranes for high-temperature polymer exchange membrane fuel cells
Chen, Guoliang, Ge, Lei, Lee, Joong Hee, Zhu, Zhonghua and Wang, Hao. 2022. "Porous coordination polymer-based composite membranes for high-temperature polymer exchange membrane fuel cells." Matter. 5 (7), pp. 2031-2053. https://doi.org/10.1016/j.matt.2022.05.033

Article

Regulating the reaction zone of electrochemical CO2 reduction on gas-diffusion electrodes by distinctive hydrophilic-hydrophobic catalyst layers
Rabiee, Hesamoddin, Ge, Lei, Zhao, Jing, Zhang, Xueqin, Li, Mengran, Hu, Shihu, Smart, Simon, Rufford, Thomas E., Zhu, Zhonghua, Wang, Hao and Yuan, Zhiguo. 2022. "Regulating the reaction zone of electrochemical CO2 reduction on gas-diffusion electrodes by distinctive hydrophilic-hydrophobic catalyst layers." Applied Catalysis B: Environmental. 310, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121362

Article

Composite cathodes for protonic ceramic fuel cells: Rationales and materials
Wang, Meng, Su, Chao, Zhu, Zhonghua, Wang, Hao and Ge, Lei. 2022. "Composite cathodes for protonic ceramic fuel cells: Rationales and materials." Composites Part B: Engineering. 238, pp. 1-18. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.109881

Article

Amphiphilic Nanointerface: Inducing the Interfacial Activation for Lipase
Zhang, Jihang, Wang, Zhaoxin, Zhuang, Wei, Rabiee, Hesamoddin, Zhu, Chenjie, Deng, Jiawei, Ge, Lei and Ying, Hanjie. 2022. "Amphiphilic Nanointerface: Inducing the Interfacial Activation for Lipase." ACS Applied Materials and Interfaces. 14 (34), p. 39622−39636. https://doi.org/10.1021/acsami.2c11500

Article

A synergistic architecture design on integrally boosting the hydroxyl adsorption and charge transfer for oxygen evolution reaction
Chen, Jiani, Zhu, Shiliang, Ge, Lei, She, Sixuan, Liu, Dongliang, Sha, Yuchen, Zhou, Wei and Shao, Zongping. 2022. "A synergistic architecture design on integrally boosting the hydroxyl adsorption and charge transfer for oxygen evolution reaction." Journal of Materials Chemistry A. 10 (39), pp. 20787-20793. https://doi.org/10.1039/D2TA05356J

Article

Microtubular electrodes: An emerging electrode configuration for electrocatalysis, bioelectrochemical and water treatment applications
Rabiee, Hesamoddin, Ge, Lei, Hu, Shihu, Wang, Hao and Yuan, Zhiguo. 2022. "Microtubular electrodes: An emerging electrode configuration for electrocatalysis, bioelectrochemical and water treatment applications." Chemical Engineering Journal. 450 (Part 1). https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138476

Article

Facile and green fabrication of flame-retardant Ti3C2Tx MXene networks for ultrafast, reusable and weather-resistant fire warning
Mao, Min, Yu, Ke-xin, Cao, Cheng-fei, Gong, Li-Xiu, Zhang, Guo-dong, Zhao, Li, Song, Pingan, Gao, Jie-feng and Tang, Long-Cheng. 2022. "Facile and green fabrication of flame-retardant Ti3C2Tx MXene networks for ultrafast, reusable and weather-resistant fire warning." Chemical Engineering Journal. 427, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131615

Article

Flame-retardant, transparent, mechanically-strong and tough epoxy resin enabled by high-efficiency multifunctional boron-based polyphosphonamide
Huo, Siqi, Zhou, Zhongxiao, Jiang, Jiawei, Sai, Ting, Ran, Shiya, Fang, Zhengping, Song, Pingan and Wang, Hao. 2022. "Flame-retardant, transparent, mechanically-strong and tough epoxy resin enabled by high-efficiency multifunctional boron-based polyphosphonamide." Chemical Engineering Journal. 427, pp. 1-15. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131578

Article

A Durable, Flexible, Large-Area, Flame-Retardant, Early Fire Warning Sensor with Built-In Patterned Electrodes
Khan, Fawad, Wang, Shanchi, Ma, Zhewen, Ahmed, Adnan, Song, Pingan, Xu, Zhiguang, Liu, Riping, Chi, Huanjie, Gu, Jiayi, Tang, Long-Cheng and Zhao, Yan. 2021. "A Durable, Flexible, Large-Area, Flame-Retardant, Early Fire Warning Sensor with Built-In Patterned Electrodes." Small Methods. 5 (4), pp. 1-12. https://doi.org/10.1002/smtd.202001040

Article

Recent advances in polysaccharide-based carbon aerogels for environmental remediation and sustainable energy
Liu, Yue, Liu, Jingquan and Song, Pingan. 2021. "Recent advances in polysaccharide-based carbon aerogels for environmental remediation and sustainable energy." Sustainable Materials and Technologies. 27, pp. 1-19. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2020.e00240

Article

Perovskite-Carbon Joint Substrate for Practical Application in Proton Exchange Membrane Fuel Cells under Low-Humidity/High-Temperature Conditions
Zhang, Jun, Hu, Bin, Deng, Xiang, Li, Chen, Wu, Yusun, Zhou, Chuan, Zhang, Dezhu, Ge, Lei, Zhou, Wei and Shao, Zongping. 2022. "Perovskite-Carbon Joint Substrate for Practical Application in Proton Exchange Membrane Fuel Cells under Low-Humidity/High-Temperature Conditions." ACS Applied Materials and Interfaces. 14 (27), pp. 30872-30880. https://doi.org/10.1021/acsami.2c06259

Article

CO2 derived nanoporous carbons for carbon capture
Liu, Shuhe, Jin, Yonggang, Bae, Jun-Seok, Chen, Zhigang, Dong, Peng, Zhao, Shuchun and Li, Ruyan. 2020. "CO2 derived nanoporous carbons for carbon capture." Microporous and Mesoporous Materials. 305, pp. 1-7. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2020.110356

Article

Superconductivity and magnetotransport of single-crystalline NbSe2 nanoplates grown by chemical vapour deposition
Zou, Yi-Chao, Chen, Zhi-Gang, Zhang, Enze, Xiu, Faxian, Matsumura, Syo, Yang, Lei, Hong, Min and Zou, Jin. 2017. "Superconductivity and magnetotransport of single-crystalline NbSe2 nanoplates grown by chemical vapour deposition." Nanoscale. 9 (43), pp. 16591-16595. https://doi.org/10.1039/C7NR06617A

Article

High Performance Thermoelectric Materials: Progress and Their Applications
Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang, Dargusch, Matthew S. and Zou, Jin. 2018. "High Performance Thermoelectric Materials: Progress and Their Applications." Advanced Energy Materials. 8 (6), pp. 1-28. https://doi.org/10.1002/aenm.201701797

Article

Nanoscale pores plus precipitates rendering high-performance thermoelectric SnTe1-xSex with refined band structures
Hong, Min, Wang, Yuan, Xu, Shengduo, Shi, Xun, Chen, Lidong, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Nanoscale pores plus precipitates rendering high-performance thermoelectric SnTe1-xSex with refined band structures." Nano Energy. 60, pp. 1-7. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.03.031

Article

Enhanced hydrogen generation behaviors and hydrolysis thermodynamics of as-cast Mg-Ni-Ce magnesium-rich alloys in simulate seawater
Hou, Xiaojiang, Wang, Yi, Yang, Yanling, Hu, Rui, Yang, Guang, Feng, Lei, Suo, Guoquan, Ye, Xiaohui, Zhang, Li, Shi, Hongchang, Yang, Lu and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Enhanced hydrogen generation behaviors and hydrolysis thermodynamics of as-cast Mg-Ni-Ce magnesium-rich alloys in simulate seawater." International Journal of Hydrogen Energy. 44 (44), pp. 24086-24097. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.07.148

Article

Promising and Eco-Friendly Cu2X-Based Thermoelectric Materials: Progress and Applications
Liu, Wei-Di, Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang and Zou, Jin. 2020. "Promising and Eco-Friendly Cu2X-Based Thermoelectric Materials: Progress and Applications." Advanced Materials. 32 (8), pp. 1-28. https://doi.org/10.1002/adma.201905703

Article

Correction: Computer-aided design of high-efficiency GeTe-based thermoelectric devices
Hong, Min, Zheng, Kun, Lyv, Wanyu, Li, Meng, Qu, Xianlin, Sun, Qiang, Xu, Shengduo, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Correction: Computer-aided design of high-efficiency GeTe-based thermoelectric devices." Energy and Environmental Science. 13 (6), pp. 1896-1896. https://doi.org/10.1039/D0EE90029J

Article

Thermoelectric Generators: Alternative Power Supply for Wearable Electrocardiographic Systems
Dargusch, Matthew, Liu, Wei-Di and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Thermoelectric Generators: Alternative Power Supply for Wearable Electrocardiographic Systems." Advanced Science. 7 (18), pp. 1-13. https://doi.org/10.1002/advs.202001362

Article

Mechanical alloying boosted SnTe thermoelectrics
Chen, Zhiyu, Sun, Qiang, Zhang, Fujie, Mao, Jianjun, Chen, Yue, Li, Meng, Chen, Zhi-Gang and Ang, Ran. 2021. "Mechanical alloying boosted SnTe thermoelectrics." Materials Today Physics. 17, pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2021.100340

Article

Cu2Se thermoelectrics: property, methodology, and device
Liu, Wei-Di, Yang, Lei and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Cu2Se thermoelectrics: property, methodology, and device." Nano Today. 35, pp. 1-24. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2020.100938

Article

Carbon allotrope hybrids advance thermoelectric development and applications
Liu, Wei-Di, Yu, Yao, Dargusch, Matthew, Liu, Qingfeng and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Carbon allotrope hybrids advance thermoelectric development and applications." Renewable and Sustainable Energy Reviews. 141, pp. 1-19. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110800

Article

Optimizing Electronic Quality Factor toward High Performance Ge1−x−yTaxSbyTe Thermoelectrics: The Role of Transition Metal Doping
Li, Meng, Sun, Qiang, Xu, Sheng-Duo, Hong, Min, Lyu, Wan-Yu, Liu, Ji-Xing, Wang, Yuan, Dargusch, Matthew, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Optimizing Electronic Quality Factor toward High Performance Ge1−x−yTaxSbyTe Thermoelectrics: The Role of Transition Metal Doping." Advanced Materials. 33 (40), pp. 1-8. https://doi.org/10.1002/adma.202102575

Article

Impurity Removal Leading to High-Performance CoSb3‑Based Skutterudites with Synergistic Carrier Concentration Optimization and Thermal Conductivity Reduction
Li, Xu-Guang, Liu, Wei-Di, Li, Shuang-Ming, Li, Dou, Zhong, Hong and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Impurity Removal Leading to High-Performance CoSb3‑Based Skutterudites with Synergistic Carrier Concentration Optimization and Thermal Conductivity Reduction." ACS Applied Materials and Interfaces. 13 (45), pp. 54185-54193. https://doi.org/10.1021/acsami.1c16622

Article

Thermoelectric coolers as thermal management systems for medical applications: Design, optimization, and advancement
Zaferani, Sadeq Hooshmand, Sams, Michael W., Ghomashchi, Reza and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Thermoelectric coolers as thermal management systems for medical applications: Design, optimization, and advancement." Nano Energy. 90 (Part A), pp. 1-19. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106572

Article

Synergistic band convergence and defect engineering boost thermoelectric performance of SnTe
Dong, Ximeng, Cui, Wenlin, Liu, Wei-Di, Zheng, Shuqi, Gao, Lei, Yue, Luo, Wu, Yue, Wang, Boyi, Zhang, Zipei, Chen, Liqiang and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Synergistic band convergence and defect engineering boost thermoelectric performance of SnTe." Journal of Materials Science and Technology. 86, pp. 204-209. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.01.040

Article

Electrochemical CO2 reduction in membrane-electrode assemblies
Ge, Lei, Rabiee, Hesamoddin, Li, Mengran, Subramanian, Siddhartha, Zheng, Yao, Lee, Joong Hee, Burdyny, Thomas and Wang, Hao. 2022. "Electrochemical CO2 reduction in membrane-electrode assemblies." Chem. 8 (3), pp. 663-692. https://doi.org/10.1016/j.chempr.2021.12.002

Article

New Undisputed Evidence and Strategy for Enhanced Lattice‐Oxygen Participation of Perovskite Electrocatalyst through Cation Deficiency Manipulation
Xu, Xiaomin, Pan, Yangli, Zhong, Yijun, Shi, Chenliang, Guan, Daqin, Ge, Lei, Hu, Zhiwei, Chin, Yi‐Ying, Lin, Hong‐Ji, Chen, Chien‐Te, Wang, Hao, Jiang, San Ping and Shao, Zongping. 2022. "New Undisputed Evidence and Strategy for Enhanced Lattice‐Oxygen Participation of Perovskite Electrocatalyst through Cation Deficiency Manipulation." Advanced Science. 9 (14), pp. 1-10. https://doi.org/10.1002/advs.202200530

Article

Electron acceptor design for 2D/2D iodinene/carbon nitride heterojunction boosting charge transfer and CO2 photoreduction
Liu, Hao, Cao, Shihai, Chen, Liang, Zhao, Kun, Wang, Chunbo, Li, Mengxin, Shen, Shigang, Wang, Wenjing and Ge, Lei. 2022. "Electron acceptor design for 2D/2D iodinene/carbon nitride heterojunction boosting charge transfer and CO2 photoreduction." Chemical Engineering Journal. 433, pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.133594

Article

Strong and fast hydrogel actuators
Jiang, Zhen and Song, Pingan. 2022. "Strong and fast hydrogel actuators." Science. 376 (6590), pp. 245-245. https://doi.org/10.1126/science.abo4603

Article