340303. Nanochemistry


Title340303. Nanochemistry
Parent3403. Macromolecular and materials chemistry

Latest research outputs

Sort by Date Title
Tuning Flow-through Cu-based Hollow Fiber Gas-diffusion Electrode for High-efficiency Carbon Monoxide (CO) Electroreduction to C2+ products
Rabiee, Hesamoddin, Heffernan, James K., Ge, Lei, Zhang, Xueqin, Yan, Penghui, Marcellin, Esteban, Hu, Shihu, Zhu, Zhonghua, Wang, Hao and Yuan, Zhiguo. 2023. "Tuning Flow-through Cu-based Hollow Fiber Gas-diffusion Electrode for High-efficiency Carbon Monoxide (CO) Electroreduction to C2+ products." Applied Catalysis B: Environmental. 330, p. 122589. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.122589

Article

A 3D rGO-supported NiFe2O4 heterostructure from sacrificial polymer-assisted exfoliation of NiFe-LDH for efficient oxygen evolution reaction
Zhang, Ping, Chen, Lin, Ge, Lei, Song, Pingan, Xie, Ruishi, Wang, Bin, Fu, Yingke, Jia, Shuyu, Liao, Ting and Xiong, Ying. 2022. "A 3D rGO-supported NiFe2O4 heterostructure from sacrificial polymer-assisted exfoliation of NiFe-LDH for efficient oxygen evolution reaction." Carbon. 200, pp. 422-429. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.08.085

Article

Two new Ni/Co-MOFs as electrocatalysts for the oxygen evolution reaction in alkaline electrolytes
Yan, Yang-Tian, Ge, Lei, Wu, Yun-Long, Cai, Wei, Tang, Peng-Fei, Zhang, Wen-Yan and Wang, Yao-Yu. 2022. "Two new Ni/Co-MOFs as electrocatalysts for the oxygen evolution reaction in alkaline electrolytes." New Journal of Chemistry: a journal for new directions in chemistry. 46 (39), pp. 18996-19001. https://doi.org/10.1039/D2NJ03815C

Article

Amphiphilic Nanointerface: Inducing the Interfacial Activation for Lipase
Zhang, Jihang, Wang, Zhaoxin, Zhuang, Wei, Rabiee, Hesamoddin, Zhu, Chenjie, Deng, Jiawei, Ge, Lei and Ying, Hanjie. 2022. "Amphiphilic Nanointerface: Inducing the Interfacial Activation for Lipase." ACS Applied Materials and Interfaces. 14 (34), p. 39622−39636. https://doi.org/10.1021/acsami.2c11500

Article

A synergistic architecture design on integrally boosting the hydroxyl adsorption and charge transfer for oxygen evolution reaction
Chen, Jiani, Zhu, Shiliang, Ge, Lei, She, Sixuan, Liu, Dongliang, Sha, Yuchen, Zhou, Wei and Shao, Zongping. 2022. "A synergistic architecture design on integrally boosting the hydroxyl adsorption and charge transfer for oxygen evolution reaction." Journal of Materials Chemistry A. 10 (39), pp. 20787-20793. https://doi.org/10.1039/D2TA05356J

Article

Gas diffusion electrodes (GDEs) for electrochemical reduction of carbon dioxide, carbon monoxide, and dinitrogen to value-added products: a review
Rabiee, Hesamoddin, Ge, Lei, Zhang, Xueqin, Hu, Shihu, Li, Mengran and Yuan, Zhiguo. 2021. "Gas diffusion electrodes (GDEs) for electrochemical reduction of carbon dioxide, carbon monoxide, and dinitrogen to value-added products: a review." Energy and Environmental Science. 14 (4), pp. 1959-2008. https://doi.org/10.1039/D0EE03756G

Article

Unveiling the effects of dimensionality of tin oxide-derived catalysts on CO2 reduction by using gas-diffusion electrodes
Li, Mengran, Idros, Mohamed Nazmi, Wu, Yuming, Garg, Sahil, Gao, Shuai, Lin, Rijia, Rabiee, Hesamoddin, Li, Zhiheng, Ge, Lei, Rufford, Thomas Edward, Zhu, Zhonghua, Li, Liye and Wang, Geoff. 2021. "Unveiling the effects of dimensionality of tin oxide-derived catalysts on CO2 reduction by using gas-diffusion electrodes." Reaction Chemistry and Engineering. 6 (2), pp. 345-352. https://doi.org/10.1039/D0RE00396D

Article