340399. Macromolecular and materials chemistry not elsewhere classified


Title340399. Macromolecular and materials chemistry not elsewhere classified
Parent3403. Macromolecular and materials chemistry

Latest research outputs

Sort by Date Title
Recent advances in polysaccharide-based carbon aerogels for environmental remediation and sustainable energy
Liu, Yue, Liu, Jingquan and Song, Pingan. 2021. "Recent advances in polysaccharide-based carbon aerogels for environmental remediation and sustainable energy." Sustainable Materials and Technologies. 27, pp. 1-19. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2020.e00240

Article

CO2 derived nanoporous carbons for carbon capture
Liu, Shuhe, Jin, Yonggang, Bae, Jun-Seok, Chen, Zhigang, Dong, Peng, Zhao, Shuchun and Li, Ruyan. 2020. "CO2 derived nanoporous carbons for carbon capture." Microporous and Mesoporous Materials. 305, pp. 1-7. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2020.110356

Article

Phosphorus-containing flame retardant epoxy thermosets: Recent advances and future perspectives
Huo, Siqi, Song, Pingan, Yu, Bin, Ran, Shiya, Chevali, Venkata, Liu, Lei, Fang, Zhengping and Wang, Hao. 2021. "Phosphorus-containing flame retardant epoxy thermosets: Recent advances and future perspectives." Progress in Polymer Science. 114, pp. 1-36. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2021.101366

Article

Europium complex with functionalized carbon nanotubes: a new lanthanide photoluminescence nanomaterial
Li, Xiao-Feng, An, Yan, Lau, Kin-Tak, Li, Wen-Ge and Yin, Yan-Sheng. 2012. "Europium complex with functionalized carbon nanotubes: a new lanthanide photoluminescence nanomaterial." Lau, Alan K.-T., Srivatsan, T. S., Bhattacharyya, Debes, Zhang, Ming Qiu and Ho, Mabel M. P. (ed.) 20th International Symposium on Processing and Fabrication of Advanced Materials (PFAM 20). Hong Kong 15 - 18 Dec 2011 Zurich, Switzerland. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.410.129

Paper

Interfacial bonding in a nanoclay/polymer composite
Chan, Mo-lin, Lau, Kin-Tak and Wong, T. T.. 2012. "Interfacial bonding in a nanoclay/polymer composite." Lau, Alan K.-T., Srivatsan, T. S., Bhattacharyya, Debes, Zhang, Ming Qiu and Ho, Mabel M. P. (ed.) 20th International Symposium on Processing and Fabrication of Advanced Materials (PFAM 20). Hong Kong 15 - 18 Dec 2011 Zurich, Switzerland. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.410.156

Paper

Naphthalene flanked diketopyrrolopyrrole based organic semiconductors for high performance organic field effect transistors
Liu, Qian, Sun, Huabin, Blaikie, Chula, Caporale, Chiara, Manzhos, Sergei, Feron, Krishna, MacLeod, Jennifer M., Massi, Massimiliano, Bottle, Steven E., Bell, John, Noh, Yong-Young and Sonar, Prashant. 2018. "Naphthalene flanked diketopyrrolopyrrole based organic semiconductors for high performance organic field effect transistors." New Journal of Chemistry: a journal for new directions in chemistry. 42 (15), pp. 12374-12385. https://doi.org/10.1039/c8nj01453a

Article

Enhanced toughness of PLLA/PCL blends using poly(d-lactide)-poly(ε-caprolactone)-poly(d-lactide) as compatibilizer
Xiao, Xianglian, Chevali, Venkata S., Song, Pingan, Yu, Bin, Yang, Yihu and Wang, Hao. 2020. "Enhanced toughness of PLLA/PCL blends using poly(d-lactide)-poly(ε-caprolactone)-poly(d-lactide) as compatibilizer." Composites Communications. 21, pp. 1-6. https://doi.org/10.1016/j.coco.2020.100385

Article

Correction: Naphthalene flanked diketopyrrolopyrrole based organic semiconductors for high performance organic field effect transistors (New Journal of Chemistry (2018) 42 (12374–12385) DOI: 10.1039/C8NJ01453A)
Liu, Qian, Sun, Huabin, Blaikie, Chula, Caporale, Chiara, Manzhos, Sergei, Feron, Krishna, MacLeod, Jennifer M., Massi, Massimiliano, Bottle, Steven E., Bell, John, Noh, Yong-Young and Sonar, Prashant. 2018. "Correction: Naphthalene flanked diketopyrrolopyrrole based organic semiconductors for high performance organic field effect transistors (New Journal of Chemistry (2018) 42 (12374–12385) DOI: 10.1039/C8NJ01453A)." New Journal of Chemistry: a journal for new directions in chemistry. 42 (19), p. 16384. https://doi.org/10.1039/C8NJ90083C

Article

Interfacial microenvironment for lipase immobilization: Regulating the heterogeneity of graphene oxide
Zhuang, Wei, Quan, Xuebo, Wang, Zhenfu, Zhou, Wenfeng, Yang, Pengpeng, Ge, Lei, Villacorta Hernandez, Byron, Wu, Jinglan, Li, Ming, Zhou, Jian, Zhu, Chenjie and Ying, Hanjie. 2020. "Interfacial microenvironment for lipase immobilization: Regulating the heterogeneity of graphene oxide." Chemical Engineering Journal. 394, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125038

Article

Interfacial engineering of polymer-MOF composite by in situ vitrification
Lin, Rijia, Hou, Jingwei, Li, Mengran, Wang, Zhanke, Ge, Lei, Li, Shichun, Smart, Simon, Zhu, Zhonghua, Bennett, Thomas D. and Chen, Vicki. 2020. "Interfacial engineering of polymer-MOF composite by in situ vitrification." Chemical Communications. 56 (25), pp. 3609-3612. https://doi.org/10.1039/d0cc00664e

Article

Advances and challenges in electrochemical CO2 reduction processes: an engineering and design perspective looking beyond new catalyst materials
Garg, Sahil, Li, Mengran, Weber, Adam Z., Ge, Lei, Li, Liye, Rudolph, Victor, Wang, Guoxiong and Rufford, Thomas E.. 2020. "Advances and challenges in electrochemical CO2 reduction processes: an engineering and design perspective looking beyond new catalyst materials." Journal of Materials Chemistry A. 8 (4), pp. 1511-1544. https://doi.org/10.1039/c9ta13298h

Article

A Surfactant‐Free and Scalable General Strategy for Synthesizing Ultrathin Two‐Dimensional Metal–Organic Framework Nanosheets for the Oxygen Evolution Reaction
Zhuang, Linzhou, Ge, Lei, Liu, Hongli, Jiang, Zongrui, Jia, Yi, Li, Zhiheng, Yang, Dongjiang, Hocking, Rosalie K., Li, Mengran, Zhang, Longzhou, Wang, Xing, Yao, Xiangdong and Zhu, Zhonghua. 2019. "A Surfactant‐Free and Scalable General Strategy for Synthesizing Ultrathin Two‐Dimensional Metal–Organic Framework Nanosheets for the Oxygen Evolution Reaction." Angewandte Chemie. 58, pp. 13565-13572. https://doi.org/10.1002/anie.201907600

Article

High-Performance PEDOT: PSS Flexible Thermoelectric Materials and Their Devices by Triple Post-Treatments
Xu, Shengduo, Hong, Min, Shi, Xiao-Lei, Wang, Yuan, Ge, Lei, Bai, Yang, Wang, Lianzhou, Dargusch, Matthew, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2019. "High-Performance PEDOT: PSS Flexible Thermoelectric Materials and Their Devices by Triple Post-Treatments." Chemisty of Materials. 31 (14), pp. 5238-5244. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b01500

Article

Surface functionalization of graphene oxide by amino acids for Thermomyces lanuginosus lipase adsorption
Zhou, Wenfeng, Zhuang, Wei, Ge, Lei, Wang, Zhenfu, Wu, Jinglan, Niu, Huanqing, Liu, Dong, Zhu, Chenjie, Chen, Yong and Ying, Hanjie. 2019. "Surface functionalization of graphene oxide by amino acids for Thermomyces lanuginosus lipase adsorption." Journal of Colloid and Interface Science. 546, pp. 211-220. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2019.03.066

Article

Selectivity control for electrochemical CO2 reduction by charge redistribution on the surface of copper alloys
Vasileff, Anthony, Zhi, Xing, Xu, Chaochen, Ge, Lei, Jiao, Yan, Zheng, Yao and Qiao, Shi-zhang. 2019. "Selectivity control for electrochemical CO2 reduction by charge redistribution on the surface of copper alloys." ACS Catalysis. 9 (10), pp. 9411-9417. https://doi.org/10.1021/acscatal.9b02312

Article

Gas storage potential and electrohydraulic discharge (EHD) stimulation of coal seam interburden from the Surat Basin
Ren, Fei, Ge, Lei, Arami-Niya, Arash, Rufford, Thomas E., Xing, Huilin and Rudolph, Victor. 2019. "Gas storage potential and electrohydraulic discharge (EHD) stimulation of coal seam interburden from the Surat Basin." International Journal of Coal Geology. 208, pp. 24-36. https://doi.org/10.1016/j.coal.2019.04.001

Article

Defect-induced Pt-Co-Se coordinated sites with highly asymmetrical electronic distribution for boosting oxygen-involving electrocatalysis
Zhuang, Linzhou, Jia, Yi, Liu, Hongli, Wang, Xing, Hocking, Rosalie K., Liu, Hongwei, Chen, Jun, Ge, Lei, Zhang, Longzhou, Li, Mengran, Dong, Chung-Li, Huang, Yu-cheng, Chen, Shaohua, Yang, Dongjiang, Zhu, Zhonghua and Yao, Xiangdong. 2019. "Defect-induced Pt-Co-Se coordinated sites with highly asymmetrical electronic distribution for boosting oxygen-involving electrocatalysis." Advanced Materials. 31 (4), pp. 1-10. https://doi.org/10.1002/adma.201805581

Article

Co-localization of glucose oxidase and catalase enabled by a self-assembly approach: matching between molecular dimensions and hierarchical pore sizes
Zhuang, Wei, Huang, Jinsha, Liu, Xiaojing, Ge, Lei, Niu, Huanqing, Wang, Zhenfu, Wu, Jinglan, Yang, Pengpeng, Chen, Yong and Ying, Hanjie. 2019. "Co-localization of glucose oxidase and catalase enabled by a self-assembly approach: matching between molecular dimensions and hierarchical pore sizes." Food Chemistry. 275, pp. 197-205. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.09.077

Article

Bronze alloys with tin surface sites for selective electrochemical reduction of CO2
Vasileff, Anthony, Xu, Chaochen, Ge, Lei, Zheng, Yao and Qiao, Shi-Zhang. 2018. "Bronze alloys with tin surface sites for selective electrochemical reduction of CO2." Chemical Communications. 54 (99), pp. 13965-13968. https://doi.org/10.1039/c8cc08066f

Article

Permeability enhancement of coal by chemical-free fracturing using high-voltage electrohydraulic discharge
Ren, Fei, Ge, Lei, Rufford, Thomas E., Xing, Huilin and Rudolph, Victor. 2018. "Permeability enhancement of coal by chemical-free fracturing using high-voltage electrohydraulic discharge." Journal of Natural Gas Science and Engineering. 57, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jngse.2018.06.034

Article

Effect of rheological properties of mesophase pitch and coal mixtures on pore development in activated carbon discs with high compressive strength
Gao, Shuai, Villacorta, Byron S., Ge, Lei, Steel, Karen, Rufford, Thomas E. and Zhu, Zhonghua. 2018. "Effect of rheological properties of mesophase pitch and coal mixtures on pore development in activated carbon discs with high compressive strength." Fuel Processing Technology. 177, pp. 219-227. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2018.04.032

Article

Silver-perovskite hybrid electrocatalysts for oxygen reduction reaction in alkaline media
Wang, Xixi, Ge, Lei, Zhu, Yinlong, Dai, Jie, Zhou, Wei and Shao, Zongping. 2018. "Silver-perovskite hybrid electrocatalysts for oxygen reduction reaction in alkaline media." Journal of the Electrochemical Society. 165 (9), pp. H524-H529. https://doi.org/10.1149/2.1131809jes

Article

A review of extending performance of epoxy resins using carbon nanomaterials
Liu, Shan, Chevali, Venkata S., Xu, Zhiguang, Hui, David and Wang, Hao. 2018. "A review of extending performance of epoxy resins using carbon nanomaterials." Composites Part B: Engineering. 136 (1), pp. 197-214. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2017.08.020

Article

Flame retardant and mechanically tough poly(lactic acid) biocomposites via combining ammonia polyphosphate and polyethylene glycol
Sun, Yiqi, Sun, Shuai, Chen, Lei, Liu, Lina, Song, Pingan, Li, Wei, Yu, Youming, Lu, Fengzhu, Qian, Jun and Wang, Hao. 2017. "Flame retardant and mechanically tough poly(lactic acid) biocomposites via combining ammonia polyphosphate and polyethylene glycol." Composites Communications. 6. https://doi.org/10.1016/j.coco.2017.07.005

Article

Facile fabrication of hydrolysis resistant phosphite antioxidants for high-performance optical PET films via in situ incorporation
Sun, Shuai, Wang, Lipeng, Song, Pingan, Ding, Liping and Bai, Yongping. 2017. "Facile fabrication of hydrolysis resistant phosphite antioxidants for high-performance optical PET films via in situ incorporation." Chemical Engineering Journal. 328, pp. 406-416. https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.07.070

Article

Super-tough artificial nacre based on graphene oxide via synergistic interface interactions of Pi-Pi stacking and hydrogen bonding
Song, Pingan, Xu, Zhiguang, Wu, Yuanpeng, Cheng, Qunfeng, Guo, Qipeng and Wang, Hao. 2017. "Super-tough artificial nacre based on graphene oxide via synergistic interface interactions of Pi-Pi stacking and hydrogen bonding." Carbon. 111, pp. 807-812. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2016.10.067

Article

2D-alumina platelets enhance mechanical and abrasion properties of PA-612 via interfacial hydrogen-bond interactions
Qian, Mengbo, Sun, Yiqi, Xu, Xiaodong, Liu, Lina, Song, Pingan, Yu, Youming, Wang, Hao and Qian, Jun. 2017. "2D-alumina platelets enhance mechanical and abrasion properties of PA-612 via interfacial hydrogen-bond interactions." Chemical Engineering Journal. 308, pp. 760-771. https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.09.124

Article

Flame retarded polymer nanocomposites: development, trend and future perspective
Ma, HaiYun, Song, Pingan and Fang, ZhengPing. 2011. "Flame retarded polymer nanocomposites: development, trend and future perspective." Science China Chemistry. 54 (2), pp. 302-313. https://doi.org/10.1007/s11426-010-4196-4

Article

Bio-inspired hydrogen-bond cross-link strategy toward strong and tough polymeric materials
Song, Pingan, Xu, Zhiguang, Lu, Yuan and Guo, Qipeng. 2015. "Bio-inspired hydrogen-bond cross-link strategy toward strong and tough polymeric materials." Macromolecules. 48 (12), pp. 3957-3964. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5b00673

Article

Multishelled TiO2 hollow microspheres as anodes with superior reversible capacity for lithium ion batteries
Ren, Hao, Yu, Ranbo, Wang, Jiangyan, Jin, Quan, Yang, Mei, Mao, Dan, Kisailus, David, Zhao, Huijun and Wang, Dan. 2014. "Multishelled TiO2 hollow microspheres as anodes with superior reversible capacity for lithium ion batteries." Nano Letters: a journal dedicated to nanoscience and nanotechnology. 14 (11), pp. 6679-6684. https://doi.org/10.1021/nl503378a

Article

Gate-controlled surface conduction in Na-doped Bi2Te3 topological insulator nanoplates
Wang, Yong, Xiu, Faxian, Cheng, Lina, He, Liang, Lang, Murong, Tang, Jianshi, Kou, Xufeng, Yu, Xinxin, Jiang, Xiaowei, Chen, Zhigang, Zou, Jin and Wang, Kang L.. 2012. "Gate-controlled surface conduction in Na-doped Bi2Te3 topological insulator nanoplates." Nano Letters: a journal dedicated to nanoscience and nanotechnology. 12 (3), pp. 1170-1175. https://doi.org/10.1021/nl202920p

Article

Limit of zT enhancement in rocksalt structured chalcogenides by band convergence
Hong, Min, Chen, Zhi-Gang, Pei, Yanzhong, Yang, Lei and Zou, Jin. 2016. "Limit of zT enhancement in rocksalt structured chalcogenides by band convergence." Physical Review B: Covering condensed matter and materials physics. 94 (16). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.94.161201

Article

Polypropylene nanocomposites based on C60-decorated carbon nanotubes: thermal properties, flammability, and mechanical properties
Song, Pingan, Zhao, Liping, Cao, Zhenhu and Fang, Zhengping. 2011. "Polypropylene nanocomposites based on C60-decorated carbon nanotubes: thermal properties, flammability, and mechanical properties." Journal of Materials Chemistry. 21 (21), pp. 7782-7788. https://doi.org/10.1039/c1jm10395d

Article

Thermal stability and rheological behaviors of high-density polyethylene/fullerene nanocomposites
Zhao, Liping, Song, Ping'An, Cao, Zhenhu, Fang, Zhengping and Guo, Zhenghong. 2012. "Thermal stability and rheological behaviors of high-density polyethylene/fullerene nanocomposites." Journal of Nanomaterials. 2012. https://doi.org/10.1155/2012/340962

Article

Functionalized lignin by grafting phosphorus-nitrogen improves the thermal stability and flame retardancy of polypropylene
Yu, Youming, Fu, Shenyuan, Song, Ping'An, Luo, Xiping, Jin, Yongming, Lu, Fengzhu, Wu, Qiang and Ye, Jiewang. 2012. "Functionalized lignin by grafting phosphorus-nitrogen improves the thermal stability and flame retardancy of polypropylene." Polymer Degradation and Stability. 97 (4), pp. 541-546. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2012.01.020

Article

Physical wrapping of reduced graphene oxide sheets by polyethylene wax and its modification on the mechanical properties of polyethylene
Cao, Zhenhu, Song, Pingan, Fang, Zhengping, Xu, Yuanyuan, Zhang, Yan and Guo, Zhenghong. 2012. "Physical wrapping of reduced graphene oxide sheets by polyethylene wax and its modification on the mechanical properties of polyethylene." Journal of Applied Polymer Science. 126 (5), pp. 1546-1555. https://doi.org/10.1002/app.36898

Article

Systematic investigation on new SrCo1-yNbyO 3-δ ceramic membranes with high oxygen semi-permeability
Zhang, Kun, Ran, Ran, Ge, Lei, Shao, Zongping, Jin, Wanqin and Xu, Nanping. 2008. "Systematic investigation on new SrCo1-yNbyO 3-δ ceramic membranes with high oxygen semi-permeability." Journal of Membrane Science. 323 (2), pp. 436-443. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2008.07.002

Article

Structure, piezoelectric, and ferroelectric properties of BaZrO 3 substituted Bi(Mg 1/2Ti 1/2)O 3-PbTiO 3 perovskite
Fan, Longlong, Chen, Jun, Kang, Huajun, Liu, Laijun, Fang, Liang, Deng, Jinxia, Yu, Ranbo and Xing, Xianran. 2012. "Structure, piezoelectric, and ferroelectric properties of BaZrO 3 substituted Bi(Mg 1/2Ti 1/2)O 3-PbTiO 3 perovskite." Journal of Applied Physics. 111 (10), pp. 104118-1. https://doi.org/10.1063/1.4722286

Article

Niobium pentoxide hollow nanospheres with enhanced visible light photocatalytic activity
Li, Lihong, Deng, Jinxia, Yu, Ranbo, Chen, Jun, Wang, Zheng and Xing, Xianran. 2013. "Niobium pentoxide hollow nanospheres with enhanced visible light photocatalytic activity." Journal of Materials Chemistry A. 1 (38), pp. 11894-11900. https://doi.org/10.1039/c3ta12599h

Article

α-Fe2O3 multi-shelled hollow microspheres for lithium ion battery anodes with superior capacity and charge retention
Xu, Simeng, Hessel, Colin M., Ren, Hao, Yu, Ranbo, Jin, Quan, Yang, Mei, Zhao, Huijun and Wang, Dan. 2014. "α-Fe2O3 multi-shelled hollow microspheres for lithium ion battery anodes with superior capacity and charge retention." Energy and Environmental Science. 7 (2), pp. 632-637. https://doi.org/10.1039/c3ee43319f

Article