400404. Electrochemical energy storage and conversion


Title400404. Electrochemical energy storage and conversion
Parent4004. Chemical engineering

Latest research outputs

Sort by Date Title
Steering CO Selectivity in CO2 Electroreduction over Silver Microtubular Gas-Diffusion Electrodes via Surface Reconstruction
Kuang, Yizhu, Chen, Guoliang, Rabiee, Hesamoddin, Ma, Beibei, Dorosti, Fatereh, Nanjundan, Ashok Kumar, Zhu, Zhonghua, Wang, Hao and Ge, Lei. 2024. "Steering CO Selectivity in CO2 Electroreduction over Silver Microtubular Gas-Diffusion Electrodes via Surface Reconstruction." Energy and Fuels. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.4c01240

Article

La-doped Sr4Fe4Co2O13-δ as a promising in-situ self-assembled composite cathode for protonic ceramic fuel cells
Li, Yuxuan, Li, Y., Jiang, Shanshan, Chen, Yubo, Xu, Jiahuan, Qiu, Hao, Su, Chao and Ge, Lei. 2024. "La-doped Sr4Fe4Co2O13-δ as a promising in-situ self-assembled composite cathode for protonic ceramic fuel cells." Composites Part B: Engineering. 280, p. 111517. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2024.111517

Article

Hollow fiber gas-diffusion electrodes with tailored crystal facets for tuning syngas production in electrochemical CO2 reduction
Chen, Guoliang, Ge, Lei, Kuang, Yizhu, Rabiee, Hesamoddin, Ma, Beibei, Dorosti, Fatereh, Nanjundan, Ashok Kumar, Zhu, Zhonghua and Wang, Hao. 2024. "Hollow fiber gas-diffusion electrodes with tailored crystal facets for tuning syngas production in electrochemical CO2 reduction." Chemical Engineering Journal. 490, p. 151651. https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.151651

Article

Electrochemical CO2 reduction integrated with membrane/adsorption-based CO2 capture in gas-diffusion electrodes and electrolytes
Rabiee, Hesamoddin, Yan, Penghui, Wang, Hao, Zhu, Zhonghua and Ge, Lei. 2024. "Electrochemical CO2 reduction integrated with membrane/adsorption-based CO2 capture in gas-diffusion electrodes and electrolytes." EcoEnergy. 2 (1), pp. 3-21. https://doi.org/10.1002/ece2.23

Article

Multi-heme cytochrome-mediated extracellular electron transfer by the anaerobic methanotroph ‘Candidatus Methanoperedens nitroreducens’
Zhang, Xueqin, Joyce, Georgina H., Leu, Andy O., Zhao, Jing, Rabiee, Hesamoddin, Virdis, Bernardino, Tyson, Gene W., Yuan, Zhiguo, McIlroy, Simon J. and Hu, Shihu. 2023. "Multi-heme cytochrome-mediated extracellular electron transfer by the anaerobic methanotroph ‘Candidatus Methanoperedens nitroreducens’." Nature Communications. 14 (1). https://doi.org/10.1038/s41467-023-41847-w

Article

Metal-organic framework-derived transition metal chalcogenides (S, Se, and Te): Challenges, recent progress, and future directions in electrochemical energy storage and conversion systems
Lamiel, Charmaine, Hussain, Iftikhar, Rabiee, Hesamoddin, Ogunsakin, Olakunle Richard and Zhang, Kaili. 2023. "Metal-organic framework-derived transition metal chalcogenides (S, Se, and Te): Challenges, recent progress, and future directions in electrochemical energy storage and conversion systems." Coordination Chemistry Reviews. 480. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2023.215030

Article

Patchy Fe-N-C supported low-loading Pt nanoparticles as a highly active cathode for proton exchange membrane fuel cells
Hu, Bin, Yang, Yongqing, Cao, Wei, Wang, Xixi, Zhou, Chuan, Mao, Yiyang, Ge, Lei, Ran, Ran and Zhou, Wei. 2023. "Patchy Fe-N-C supported low-loading Pt nanoparticles as a highly active cathode for proton exchange membrane fuel cells." Journal of Alloys and Compounds. 951. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169867

Article

Electrocatalytic Refinery of Biomass-Based 5-Hydroxymethylfurfural to Fine Chemicals
Gao, Yingjie, Ge, Lei, Xu, Haolan, Davey, Kenneth, Zheng, Yao and Qiao, Shi-Zhang. 2023. "Electrocatalytic Refinery of Biomass-Based 5-Hydroxymethylfurfural to Fine Chemicals." ACS Catalysis. 13 (17), pp. 11204-11231. https://doi.org/10.1021/acscatal.3c02272

Article

Adsorption of PFOS onto graphite intercalated compound and analysis of degradation by-products during electro-chemical oxidation
Trzcinski, Antoine P. and Harada, Kouji. 2023. "Adsorption of PFOS onto graphite intercalated compound and analysis of degradation by-products during electro-chemical oxidation ." Chemosphere. 323, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138268

Article

Tuning Flow-through Cu-based Hollow Fiber Gas-diffusion Electrode for High-efficiency Carbon Monoxide (CO) Electroreduction to C2+ products
Rabiee, Hesamoddin, Heffernan, James K., Ge, Lei, Zhang, Xueqin, Yan, Penghui, Marcellin, Esteban, Hu, Shihu, Zhu, Zhonghua, Wang, Hao and Yuan, Zhiguo. 2023. "Tuning Flow-through Cu-based Hollow Fiber Gas-diffusion Electrode for High-efficiency Carbon Monoxide (CO) Electroreduction to C2+ products." Applied Catalysis B: Environmental. 330, p. 122589. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.122589

Article

High‐concentration electrosynthesis of formic acid/formate from CO2: reactor and electrode design strategies
Kuang, Yizhu, Rabiee,Hesamoddin, Ge, Lei, Rufford, Thomas E., Yuan, Zhiguo, Bell, John and Wang, Hao. 2023. "High‐concentration electrosynthesis of formic acid/formate from CO2: reactor and electrode design strategies." Energy and Environmental Materials. https://doi.org/10.1002/eem2.12596

Article

N, S co-doped carbon with embedment of FeNi alloy as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable Zinc-air batteries
Wu, Run, Wang, Xixi, Ge, Lei, Zheng, Zehao, Zhu, Yijun, Zhou, Chuan, Yuan, Jinglin, Zhu, Shiliang, Gu, Yuxing, Zhou, Wei and Shao, Zongping. 2023. "N, S co-doped carbon with embedment of FeNi alloy as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable Zinc-air batteries." Carbon. 202 (Part 1), pp. 141-149. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.10.047

Article

A new operando surface restructuring pathway via ion-pairing of catalyst and electrolyte for water oxidation
Zhuang, Linzhou, Li, Zhiheng, Li, Mengran, Tao, Haolan, Mao, Xin, Lian, Cheng, Ge, Lei, Du, Aijun, Xu, Zhi, Shao, Zongping and Zhu, Zhonghua. 2023. "A new operando surface restructuring pathway via ion-pairing of catalyst and electrolyte for water oxidation." Chemical Engineering Journal. 454 (Part 1), pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.140071

Article

A 3D rGO-supported NiFe2O4 heterostructure from sacrificial polymer-assisted exfoliation of NiFe-LDH for efficient oxygen evolution reaction
Zhang, Ping, Chen, Lin, Ge, Lei, Song, Pingan, Xie, Ruishi, Wang, Bin, Fu, Yingke, Jia, Shuyu, Liao, Ting and Xiong, Ying. 2022. "A 3D rGO-supported NiFe2O4 heterostructure from sacrificial polymer-assisted exfoliation of NiFe-LDH for efficient oxygen evolution reaction." Carbon. 200, pp. 422-429. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.08.085

Article

Two new Ni/Co-MOFs as electrocatalysts for the oxygen evolution reaction in alkaline electrolytes
Yan, Yang-Tian, Ge, Lei, Wu, Yun-Long, Cai, Wei, Tang, Peng-Fei, Zhang, Wen-Yan and Wang, Yao-Yu. 2022. "Two new Ni/Co-MOFs as electrocatalysts for the oxygen evolution reaction in alkaline electrolytes." New Journal of Chemistry: a journal for new directions in chemistry. 46 (39), pp. 18996-19001. https://doi.org/10.1039/D2NJ03815C

Article

Porous coordination polymer-based composite membranes for high-temperature polymer exchange membrane fuel cells
Chen, Guoliang, Ge, Lei, Lee, Joong Hee, Zhu, Zhonghua and Wang, Hao. 2022. "Porous coordination polymer-based composite membranes for high-temperature polymer exchange membrane fuel cells." Matter. 5 (7), pp. 2031-2053. https://doi.org/10.1016/j.matt.2022.05.033

Article

Regulating the reaction zone of electrochemical CO2 reduction on gas-diffusion electrodes by distinctive hydrophilic-hydrophobic catalyst layers
Rabiee, Hesamoddin, Ge, Lei, Zhao, Jing, Zhang, Xueqin, Li, Mengran, Hu, Shihu, Smart, Simon, Rufford, Thomas E., Zhu, Zhonghua, Wang, Hao and Yuan, Zhiguo. 2022. "Regulating the reaction zone of electrochemical CO2 reduction on gas-diffusion electrodes by distinctive hydrophilic-hydrophobic catalyst layers." Applied Catalysis B: Environmental. 310, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121362

Article

Composite cathodes for protonic ceramic fuel cells: Rationales and materials
Wang, Meng, Su, Chao, Zhu, Zhonghua, Wang, Hao and Ge, Lei. 2022. "Composite cathodes for protonic ceramic fuel cells: Rationales and materials." Composites Part B: Engineering. 238, pp. 1-18. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.109881

Article

A synergistic architecture design on integrally boosting the hydroxyl adsorption and charge transfer for oxygen evolution reaction
Chen, Jiani, Zhu, Shiliang, Ge, Lei, She, Sixuan, Liu, Dongliang, Sha, Yuchen, Zhou, Wei and Shao, Zongping. 2022. "A synergistic architecture design on integrally boosting the hydroxyl adsorption and charge transfer for oxygen evolution reaction." Journal of Materials Chemistry A. 10 (39), pp. 20787-20793. https://doi.org/10.1039/D2TA05356J

Article

Microtubular electrodes: An emerging electrode configuration for electrocatalysis, bioelectrochemical and water treatment applications
Rabiee, Hesamoddin, Ge, Lei, Hu, Shihu, Wang, Hao and Yuan, Zhiguo. 2022. "Microtubular electrodes: An emerging electrode configuration for electrocatalysis, bioelectrochemical and water treatment applications." Chemical Engineering Journal. 450 (Part 1). https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138476

Article

Perovskite-Carbon Joint Substrate for Practical Application in Proton Exchange Membrane Fuel Cells under Low-Humidity/High-Temperature Conditions
Zhang, Jun, Hu, Bin, Deng, Xiang, Li, Chen, Wu, Yusun, Zhou, Chuan, Zhang, Dezhu, Ge, Lei, Zhou, Wei and Shao, Zongping. 2022. "Perovskite-Carbon Joint Substrate for Practical Application in Proton Exchange Membrane Fuel Cells under Low-Humidity/High-Temperature Conditions." ACS Applied Materials and Interfaces. 14 (27), pp. 30872-30880. https://doi.org/10.1021/acsami.2c06259

Article

Separable and recyclable meso-carbon@TiO2/carbon fiber composites for visible-light photocatalysis and photoelectrocatalysis
Chen, Hua-Jun, Yang, Yan-Ling, Hong, Min, Chen, Jin-Geng, Suo, Guo-Quan, Hou, Xiao-Jiang, Feng, Lei and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Separable and recyclable meso-carbon@TiO2/carbon fiber composites for visible-light photocatalysis and photoelectrocatalysis." Sustainable Materials and Technologies. 21, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2019.e00105

Article

Electrochemical CO2 reduction in membrane-electrode assemblies
Ge, Lei, Rabiee, Hesamoddin, Li, Mengran, Subramanian, Siddhartha, Zheng, Yao, Lee, Joong Hee, Burdyny, Thomas and Wang, Hao. 2022. "Electrochemical CO2 reduction in membrane-electrode assemblies." Chem. 8 (3), pp. 663-692. https://doi.org/10.1016/j.chempr.2021.12.002

Article

New Undisputed Evidence and Strategy for Enhanced Lattice‐Oxygen Participation of Perovskite Electrocatalyst through Cation Deficiency Manipulation
Xu, Xiaomin, Pan, Yangli, Zhong, Yijun, Shi, Chenliang, Guan, Daqin, Ge, Lei, Hu, Zhiwei, Chin, Yi‐Ying, Lin, Hong‐Ji, Chen, Chien‐Te, Wang, Hao, Jiang, San Ping and Shao, Zongping. 2022. "New Undisputed Evidence and Strategy for Enhanced Lattice‐Oxygen Participation of Perovskite Electrocatalyst through Cation Deficiency Manipulation." Advanced Science. 9 (14), pp. 1-10. https://doi.org/10.1002/advs.202200530

Article

Coupling graphene microribbons with carbon nanofibers: New carbon hybrids for high-performing lithium and potassium-ion batteries
Tung, Tran Thanh, Moussa, Mahmoud, Tripathi, Kumud Malika, Kim, TaeYoung, Nine, Md Julker, Nanjundan, Ashok Kumar, Dubal, Deepak and Losic, Dusan. 2022. "Coupling graphene microribbons with carbon nanofibers: New carbon hybrids for high-performing lithium and potassium-ion batteries." Sustainable Materials and Technologies. 32. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2022.e00393

Article

Progress in Solid Polymer Electrolytes for Lithium-Ion Batteries and Beyond
An, Yong, Han, Xue, Liu, Yuyang, Alowasheeir, Alowasheeir, Na, Jongbeom, Nanjundan, Ashok Kumar, Wang, Shenping, Yu, Jingxian and Yamauchi, Yusuke. 2022. "Progress in Solid Polymer Electrolytes for Lithium-Ion Batteries and Beyond." Small. 18 (3), pp. 1-36. https://doi.org/10.1002/smll.202103617

Article

Lignocellulosic plant cell wall variation influences the structure and properties of hard carbon derived from sorghum biomass
Afzal, Rana Arslan, Pennells, Jordan, Yamauchi, Yusuke, Annamalai, Pratheep K., Nanjundan, Ashok Kumar and Martin, Darren J.. 2022. "Lignocellulosic plant cell wall variation influences the structure and properties of hard carbon derived from sorghum biomass." Carbon Trends. 7, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.cartre.2022.100168

Article

A low resistance and stable lithium-garnet electrolyte interface enabled by a multifunctional anode additive for solid-state lithium batteries
Cao, Chencheng, Zhong, Yijun, Wasalathilake, Kimal Chandula, Tade, Moses O., Xu, Xiaomin, Rabiee, Hesamoddin, Roknuzzaman, Md, Rahman, Rajib and Shao, Zongping. 2022. "A low resistance and stable lithium-garnet electrolyte interface enabled by a multifunctional anode additive for solid-state lithium batteries." Journal of Materials Chemistry A. 10 (5), pp. 2519-2527. https://doi.org/10.1039/d1ta07804f

Article

Stand-alone asymmetric hollow fiber gas-diffusion electrodes with distinguished bronze phases for high-efficiency CO2 electrochemical reduction
Rabiee, Hesamoddin, Ge, Lei, Zhang, Xueqin, Hu, Shihu, Li, Mengran, Smart, Simon, Zhu, Zhonghua, Wang, Hao and Yuan, Zhiguo. 2021. "Stand-alone asymmetric hollow fiber gas-diffusion electrodes with distinguished bronze phases for high-efficiency CO2 electrochemical reduction." Applied Catalysis B: Environmental. 298, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.120538

Article

Understanding the effects of anion interactions with Ag electrodes on electrochemical CO2 reduction in choline halide electrolytes
Garg, Sahil, Li, Mengran, Wu, Yuming, Idros, Mohamed Nazmi, Wang, Hongmin, Yago, Anya Josefa, Ge, Lei, Wang, Geoff G. X. and Rufford, Thomas E.. 2021. "Understanding the effects of anion interactions with Ag electrodes on electrochemical CO2 reduction in choline halide electrolytes." ChemSusChem: chemistry and sustainability, energy and materials. 14 (12), pp. 2601-2611. https://doi.org/10.1002/cssc.202100848

Article

High‐performance perovskite composite electrocatalysts enabled by controllable interface engineering
Xu, Xiaomin, Pan, Yangli, Ge, Lei, Chen, Yubo, Mao, Xin, Guan, Daqin, Li, Mengran, Zhong, Yijun, Hu, Zhiwei, Peterson, Vanessa K., Saunders, Martin, Chen, Chien‐Te, Zhang, Haijuan, Ran, Ran, Du, Aijun, Wang, Hao, Jiang, San Ping, Zhou, Wei and Shao, Zongping. 2021. "High‐performance perovskite composite electrocatalysts enabled by controllable interface engineering." Small. 17 (29), pp. 1-10. https://doi.org/10.1002/smll.202101573

Article

Gas diffusion electrodes (GDEs) for electrochemical reduction of carbon dioxide, carbon monoxide, and dinitrogen to value-added products: a review
Rabiee, Hesamoddin, Ge, Lei, Zhang, Xueqin, Hu, Shihu, Li, Mengran and Yuan, Zhiguo. 2021. "Gas diffusion electrodes (GDEs) for electrochemical reduction of carbon dioxide, carbon monoxide, and dinitrogen to value-added products: a review." Energy and Environmental Science. 14 (4), pp. 1959-2008. https://doi.org/10.1039/D0EE03756G

Article

Unveiling the effects of dimensionality of tin oxide-derived catalysts on CO2 reduction by using gas-diffusion electrodes
Li, Mengran, Idros, Mohamed Nazmi, Wu, Yuming, Garg, Sahil, Gao, Shuai, Lin, Rijia, Rabiee, Hesamoddin, Li, Zhiheng, Ge, Lei, Rufford, Thomas Edward, Zhu, Zhonghua, Li, Liye and Wang, Geoff. 2021. "Unveiling the effects of dimensionality of tin oxide-derived catalysts on CO2 reduction by using gas-diffusion electrodes." Reaction Chemistry and Engineering. 6 (2), pp. 345-352. https://doi.org/10.1039/D0RE00396D

Article

Flexible A-site doping La0.6-xMxSr0.4Co0.2Fe0.8O3 (M=Ca, Ba, Bi; x=0, 0.1, 0.2) as novel cathode material for intermediate-temperature solid oxide fuel cells: A first-principles study and experimental exploration
Jia, Weihua, Huang, Zhuonan, Sun, Wei, Wu, Le, Zheng, Lan, Wang, Yuqi, Huang, Jianbing, Yang, Xin, Lv, Ming and Ge, Lei. 2021. "Flexible A-site doping La0.6-xMxSr0.4Co0.2Fe0.8O3 (M=Ca, Ba, Bi; x=0, 0.1, 0.2) as novel cathode material for intermediate-temperature solid oxide fuel cells: A first-principles study and experimental exploration." Journal of Power Sources. 490. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2021.229564

Article

Shape-tuned electrodeposition of bismuth-based nanosheets on flow-through hollow fiber gas diffusion electrode for high-efficiency CO2 reduction to formate
Rabiee, Hesamoddin, Ge, Lei, Zhang, Xueqin, Hu, Shihu, Li, Mengran, Smart, Simon, Zhu, Zhonghua and Yuan, Zhiguo. 2021. "Shape-tuned electrodeposition of bismuth-based nanosheets on flow-through hollow fiber gas diffusion electrode for high-efficiency CO2 reduction to formate." Applied Catalysis B: Environmental. 286, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.119945

Article

From scheelite BaMoO4 to perovskite BaMoO3: Enhanced electrocatalysis toward the hydrogen evolution in alkaline media
Xu, Xiaomin, Pan, Yangli, Zhong, Yijin, Ge, Lei, Jiang, San Ping and Shao, Zongping. 2020. "From scheelite BaMoO4 to perovskite BaMoO3: Enhanced electrocatalysis toward the hydrogen evolution in alkaline media." Composites Part B: Engineering. 198, pp. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108214

Article

Toward Excellence of Transition Metal‐Based Catalysts for CO2 Electrochemical Reduction: An Overview of Strategies and Rationales
Li, Mengran, Garg, Sahil, Chang, Xiaoxia, Ge, Lei, Li, Liye, Konarova, Muxina, Rufford, Thomas E., Rudolph, Victor and Wang, Geoff. 2020. "Toward Excellence of Transition Metal‐Based Catalysts for CO2 Electrochemical Reduction: An Overview of Strategies and Rationales." Small Methods. 4 (7), pp. 1-31. https://doi.org/10.1002/smtd.202000033

Article

Tuning the Product Selectivity of the Cu Hollow Fiber Gas Diffusion Electrode for Efficient CO2 Reduction to Formate by Controlled Surface Sn Electrodeposition
Rabiee, Hesamoddin, Zhang, Xueqin, Ge, Lei, Hu, Shihu, Li, Mengran, Smart, Simon, Zhu, Zhonghua and Yuan, Zhiguo. 2020. "Tuning the Product Selectivity of the Cu Hollow Fiber Gas Diffusion Electrode for Efficient CO2 Reduction to Formate by Controlled Surface Sn Electrodeposition." ACS Applied Materials and Interfaces. 12 (19), pp. 21670-21681. https://doi.org/10.1021/acsami.0c03681

Article

Modulated Sn Oxidation States over a Cu2O-Derived Substrate for Selective Electrochemical CO2 Reduction
Li, Mengran, Tian, Xiaohe, Garg, Sahil, Rufford, Thomas E., Zhao, Peiyao, Wu, Yuming, Yago, Anya Josefa, Ge, Lei, Rudolph, Victor and Wang, Geoff (Guoxiong). 2020. "Modulated Sn Oxidation States over a Cu2O-Derived Substrate for Selective Electrochemical CO2 Reduction." ACS Applied Materials and Interfaces. 12 (20), pp. 22760-22770. https://doi.org/10.1021/acsami.0c00412

Article

Electrochemical reduction of CO2 to ethane through stabilization of an ethoxy intermediate
Vasileff, Anthony, Zhu, Yanping, Zhi, Xing, Zhao, Yongqiang, Ge, Lei, Chen, Hao Ming, Zheng, Yao and Qiao, Shi-Zhang. 2020. "Electrochemical reduction of CO2 to ethane through stabilization of an ethoxy intermediate." Angewandte Chemie. 59 (4), pp. 19649-19653. https://doi.org/10.1002/anie.202004846

Article