401602. Composite and hybrid materials


Title401602. Composite and hybrid materials
Parent4016. Materials engineering

Latest research outputs

Sort by Date Title
High-performance, intrinsically fire-safe, single-component epoxy resins and carbon fiber reinforced epoxy composites based on two phosphorus-derived imidazoliums
Wang, Jingsheng, Chen, Xi, Wang, Jun, Yang, Shuang, Chen, Kaiwen, Zhu, Lu, Huo, Siqi, Song, Pingan and Wang, Hao. 2023. "High-performance, intrinsically fire-safe, single-component epoxy resins and carbon fiber reinforced epoxy composites based on two phosphorus-derived imidazoliums." Polymer Degradation and Stability. 208. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2023.110261

Article

Superhydrophobic self-extinguishing cotton fabrics for electromagnetic interference shielding and human motion detection
Liu, Lei, Ma, Zhewen, Zhu, Menghe, Liu, Lina, Dai, Jinfeng, Shi, Yongqian, Gao, Jiefeng, Dinh, Toan, Nguyen, Thanh, Tang, Long-Cheng and Song, Pingan. 2023. "Superhydrophobic self-extinguishing cotton fabrics for electromagnetic interference shielding and human motion detection ." Journal of Materials Science and Technology. 132, pp. 59-68. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2022.05.036

Article

Enhancement of the Mechanical and Thermal Properties of Polypropylene and Nylon 6.6 Composite Blends
Al-Haik, Mohammad Yousef, Aldajah, Saud Hamad, Kabir, Mohammad Mazedul, Siddique, Waseem Ahmad, Haik, Yousef and Islam, Md Mainul. 2023. "Enhancement of the Mechanical and Thermal Properties of Polypropylene and Nylon 6.6 Composite Blends." Advances in Materials Science and Engineering. 2023. https://doi.org/10.1155/2023/6535067

Article

The use of fibre reinforced polymer composites for construction of structural supercapacitors: a review
Anurangi, Jayani, Herath, Madhubhashitha, Galhena, Dona T.L. and Epaarachchi, Jayantha. 2023. "The use of fibre reinforced polymer composites for construction of structural supercapacitors: a review ." Advanced Composite Materials. https://doi.org/10.1080/09243046.2023.2180792

Article

A novel hyperbranched phosphorus-boron polymer for transparent, flame-retardant, smoke-suppressive, robust yet tough epoxy resins
Ye, Guofeng, Huo, Siqi, Wang, Cheng, Shi, Qiu, Yu, Lingfeng, Liu, Zhitian, Fang, Zhengping and Wang, Hao. 2021. "A novel hyperbranched phosphorus-boron polymer for transparent, flame-retardant, smoke-suppressive, robust yet tough epoxy resins." Composites Part B: Engineering. 227, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.109395

Article

One-step and green synthesis of a bio-based high-efficiency flame retardant for poly (lactic acid)
Ye, Guofeng, Huo, Siqi, Wang, Cheng, Shi, Qiu, Liu, Zhitian and Wang, Hao. 2021. "One-step and green synthesis of a bio-based high-efficiency flame retardant for poly (lactic acid)." Polymer Degradation and Stability. 192, pp. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2021.109696

Article

Structure, chain dynamics and mechanical properties of poly(vinyl alcohol)/phytic acid composites
Li, Lujuan, Xu, Xiaodong, Wang, Bingtao, Song, Pingan, Cao, Qianqian, Yang, Yang, Xu, Zhiguang and Wang, Hao. 2021. "Structure, chain dynamics and mechanical properties of poly(vinyl alcohol)/phytic acid composites." Composites Communications. 28, pp. 1-6. https://doi.org/10.1016/j.coco.2021.100970

Article

Surface doping of non-fullerene photoactive layer by soluble polyoxometalate for printable organic solar cells
Hu, Lin, You, Wen, Sun, Lulu, Yu, Shen, Yang, Mengyuan, Wang, Hao, Li, Zaifang and Zhou, Yinhua. 2021. "Surface doping of non-fullerene photoactive layer by soluble polyoxometalate for printable organic solar cells." Chemical Communications. 57 (21), pp. 2689-2692. https://doi.org/10.1039/d1cc00032b

Article

Biomimetic, Mechanically Strong Supramolecular Nanosystem Enabling Solvent Resistance, Reliable Fire Protection and Ultralong Fire Warning
Cao, Cheng-Fei, Yu, Bin, Huang, Ju, Feng, Xiao-Lan, Lv, Ling-Yu, Sun, Feng-Na, Tang, Long-Cheng, Feng, Jiabing, Song, Pingan and Wang, Hao. 2022. "Biomimetic, Mechanically Strong Supramolecular Nanosystem Enabling Solvent Resistance, Reliable Fire Protection and Ultralong Fire Warning." ACS Nano. 16 (12), pp. 20865-20876. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c08368

Article

Superhydrophobic, biocompatible and durable nanofiber composite with an asymmetric structure for anisotropic strain sensing and body motion detection
Wang, Qiulin, Huang, Xuewu, Han, Fulei, Wu, Yinqiu, Wang, Ling, Dai, Hua, Song, Pingan, Tang, Longcheng and Gao, Jiefeng. 2022. "Superhydrophobic, biocompatible and durable nanofiber composite with an asymmetric structure for anisotropic strain sensing and body motion detection." Chemical Engineering Journal. 450. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.137899

Article

Solvent-Free Synthesis of Organic−Inorganic Polyphosphoramide-Halloysite Nanohybrids for Thermally Stable and Fire-Resistant Polylactide
Feng, Jiabing, Xie, Hongyan, Xu, Zhiguang, Huang, Guobo, Cao, Cheng-Fei, Zhang, Yan, Chevali, Venkata, Song, Pingan and Wang, Hao. 2022. "Solvent-Free Synthesis of Organic−Inorganic Polyphosphoramide-Halloysite Nanohybrids for Thermally Stable and Fire-Resistant Polylactide." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 10 (46), p. 15223−15232. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c04899

Article

Recent advances in nacre-inspired anisotropic thermally conductive polymeric nanocomposites
Chen, Qiang, Ma, Zhewen, Wang, Mingchao, Wang, Zhengzhou, Feng, Jiabing, Chevali, Venkata and Song, Pingan. 2023. "Recent advances in nacre-inspired anisotropic thermally conductive polymeric nanocomposites." Nano Research. 16, p. 1362–1386. https://doi.org/10.1007/s12274-022-4824-2

Article

Shape memory polymer smart plaster for orthopaedic treatments
Jeewantha, Janitha, Jayalath, Sandaruwan, Emmanuel, Chris, Herath, Madhubhashitha, Forster, Elizabeth, Islam, Mainul, Leng, Jinsong and Epaarachchi, Jayantha. 2022. "Shape memory polymer smart plaster for orthopaedic treatments." Smart Materials and Structures. 31 (11), pp. 1-14. https://doi.org/10.1088/1361-665X/ac943b

Article

In situ Thermoset Cure Sensing: A Review of Correlation Methods
Hall, Molly, Zeng, Xuesen, Shelley, Tristan and Schubel, Peter. 2022. "In situ Thermoset Cure Sensing: A Review of Correlation Methods." Polymers. 14 (15), pp. 1-29. https://doi.org/10.3390/polym14152978

Article

Early research of shape memory polymer vascular stents
Jeewantha, Lama Hewage Janitha, Epaarachchi, Jayantha Ananda, Forster, Elizabeth, Islam, Mainul and Leng, Jinsong. 2022. "Early research of shape memory polymer vascular stents." Express Polymer Letters. 16 (9), pp. 902-923. https://doi.org/10.3144/expresspolymlett.2023.49

Article

Theoretical Study of the Effect of Fibre Porosity on the Heat Conductivity of Reinforced Gypsum Composite Material
Shalwan, A., Alajmi, Abdalrahman and Yousif, B. F.. 2022. "Theoretical Study of the Effect of Fibre Porosity on the Heat Conductivity of Reinforced Gypsum Composite Material." Polymers. 14 (19), pp. 1-23. https://doi.org/10.3390/polym14193973

Article

Small multiamine molecule enabled fire-retardant polymeric materials with enhanced strength, toughness, and self-healing properties
Liu, Lei, Zhu, Menghe, Ma, Zhewen, Xu, Xiaodong, Dai, Jinfeng, Yu, Youming, Seraji, Seyed Mohsen, Wang, Hao and Song, Pingan. 2022. "Small multiamine molecule enabled fire-retardant polymeric materials with enhanced strength, toughness, and self-healing properties." Chemical Engineering Journal. 400, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.135645

Article

The concept of light-harvesting, self-powered mechanical sensors using a monolithic structure
Nguyen, Thanh, Dinh, Toan, Dau, Van Thanh, Nguyen, Hung, Vu, Trung Hieu, Tran, Canh-Dung, Song, Pingan, Bell, John, Nguyen, Nam-Trung and Dao, Dzung Viet. 2022. "The concept of light-harvesting, self-powered mechanical sensors using a monolithic structure." Nano Energy. 96, pp. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107030

Article

Governing effects of melt viscosity on fire performances of polylactide and its fire-retardant systems
Yu, Yueming, Xi, Liangdong, Yao, Miaohong, Liu, Linghui, Zhang, Yan, Huo, Siqi, Fang, Zhengping and Song, Pingan. 2022. "Governing effects of melt viscosity on fire performances of polylactide and its fire-retardant systems." iScience. 25 (3), pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.103950

Article

A hyperbranched P/N/B-containing oligomer as multifunctional flame retardant for epoxy resins
Huo, Siqi, Sai, Ting, Ran, Shiya, Guo, Zhenghong, Fang, Zhengping and Song, Pingan. 2022. "A hyperbranched P/N/B-containing oligomer as multifunctional flame retardant for epoxy resins." Composites Part B: Engineering. 234, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.109701

Article

Fire-safe, mechanically strong and tough thermoplastic Polyurethane/MXene nanocomposites with exceptional smoke suppression
Liu, Chuan, Xu, Kui, Shi, Yongqian, Wang, Jiawei, Ma, Suning, Feng, Yuezhan, Lv, Yuancai, Yang, Fuqiang, Liu, Minghua and Song, Pingan. 2022. "Fire-safe, mechanically strong and tough thermoplastic Polyurethane/MXene nanocomposites with exceptional smoke suppression." Materials Today Physics. 22, pp. 1-14. https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2022.100607

Article

Bio-inspired, sustainable and mechanically robust graphene oxide-based hybrid networks for efficient fire protection and warning
Cao, Cheng-Fei, Yu, Bin, Guo, Bi-Fan, Hu, Wan-jun, Sun, Feng-Na, Zhang, Zhao-Hui, Li, Shi-Neng, Wu, Wei, Tang, Long-Cheng, Song, Pingan and Wang, Hao. 2022. "Bio-inspired, sustainable and mechanically robust graphene oxide-based hybrid networks for efficient fire protection and warning." Chemical Engineering Journal. 439. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.134516

Article

Interface nanoengineering of a core-shell structured biobased fire retardant for fire-retarding polylactide with enhanced toughness and UV protection
Yu, Yueming, Zhang, Yan, Xi, Liangdong, Zhao, Zhinuo, Huo, Siqi, Huang, Guobo, Fang, Zhengping and Song, Pingan. 2022. "Interface nanoengineering of a core-shell structured biobased fire retardant for fire-retarding polylactide with enhanced toughness and UV protection." Journal of Cleaner Production. 336, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130372

Article

A core–shell‑structured APP@COFs hybrid for enhanced flame retardancy and mechanical property of epoxy resin (EP)
Bi, Xue, Di, Hang, Liu, Jia, Meng, Yafang, Song, Yuying, Meng, Weihua, Qu, Hongqiang, Fang, Lide, Song, Pingan and Xu, Jianzhong. 2022. "A core–shell‑structured APP@COFs hybrid for enhanced flame retardancy and mechanical property of epoxy resin (EP)." Advanced Composites and Hybrid Materials. https://doi.org/10.1007/s42114-021-00411-0

Article

A lava-inspired micro/nano-structured ceramifiable organic-inorganic hybrid fire-extinguishing coating
Ma, Zhewen, Zhang, Jianzhong, Maluk, Cristian, Yu, Youming, Seraji, Seyed Mohsen, Yu, Bin, Wang, Hao and Song, Pingan. 2022. "A lava-inspired micro/nano-structured ceramifiable organic-inorganic hybrid fire-extinguishing coating." Matter. 5 (3), pp. 911-932. https://doi.org/10.1016/j.matt.2021.12.009

Article

Silicone/graphene oxide co-cross-linked aerogels with wide-temperature mechanical flexibility, super-hydrophobicity and flame resistance for exceptional thermal insulation and oil/water separation
Zhang, Zhao-Hui, Chen, Zuan-Yu, Tang, Yi-Hao, Li, Yu-Tong, Ma, Dequan, Zhang, Guo-Dong, Boukherroub, Rabah, Cao, Cheng-Fei, Gong, Li-Xiu, Song, Pingan, Cao, Kun and Tang, Long-Cheng. 2022. "Silicone/graphene oxide co-cross-linked aerogels with wide-temperature mechanical flexibility, super-hydrophobicity and flame resistance for exceptional thermal insulation and oil/water separation." Journal of Materials Science and Technology. 114, pp. 131-142. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.11.012

Article

Flexible and flame-retarding phosphorylated MXene/polypropylene composites for efficient electromagnetic interference shielding
Tang, Tingting, Wang, Shanchi, Jiang, Yue, Xu, Zhiguang, Chen, Yu, Peng, Tianshu, Khan, Fawad, Feng, Jiabing, Song, Pingan and Zhao, Yan. 2022. "Flexible and flame-retarding phosphorylated MXene/polypropylene composites for efficient electromagnetic interference shielding." Journal of Materials Science and Technology. 111, pp. 66-75. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.08.091

Article

Distributed sensing based real-time process monitoring of shape memory polymer components
Herath, Madhubhashitha, Emmanuel, Chris, Jeewantha, Janitha, Epaarachchi, Jayantha and Leng, Jinsong. 2022. "Distributed sensing based real-time process monitoring of shape memory polymer components." Journal of Applied Polymer Science. 139 (22). https://doi.org/10.1002/app.52247

Article

Lightweight, amphipathic and fire-resistant prGO/MXene spherical beads for rapid elimination of hazardous chemicals
Shi, Yongqian, Sun, Mengnan, Liu, Chuan, Fu, Libi, Lv, Yuancai, Feng, Yuezhan, Huang, Ping, Yang, Fuqiang, Song, Pingan and Liu, Minghua. 2022. "Lightweight, amphipathic and fire-resistant prGO/MXene spherical beads for rapid elimination of hazardous chemicals." Journal of Hazardous Materials. 423, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127069

Article

Facile and green fabrication of flame-retardant Ti3C2Tx MXene networks for ultrafast, reusable and weather-resistant fire warning
Mao, Min, Yu, Ke-xin, Cao, Cheng-fei, Gong, Li-Xiu, Zhang, Guo-dong, Zhao, Li, Song, Pingan, Gao, Jie-feng and Tang, Long-Cheng. 2022. "Facile and green fabrication of flame-retardant Ti3C2Tx MXene networks for ultrafast, reusable and weather-resistant fire warning." Chemical Engineering Journal. 427, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131615

Article

Flame-retardant, transparent, mechanically-strong and tough epoxy resin enabled by high-efficiency multifunctional boron-based polyphosphonamide
Huo, Siqi, Zhou, Zhongxiao, Jiang, Jiawei, Sai, Ting, Ran, Shiya, Fang, Zhengping, Song, Pingan and Wang, Hao. 2022. "Flame-retardant, transparent, mechanically-strong and tough epoxy resin enabled by high-efficiency multifunctional boron-based polyphosphonamide." Chemical Engineering Journal. 427, pp. 1-15. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131578

Article

Effects of BN/GO on the recyclable, healable and thermal conductivity properties of ENR/PLA thermoplastic vulcanizates
Jia, Chunhui, Zhang, Ping, Seraji, Seyed Mohsen, Xie, Ruishi, Chen, Lin, Liu, Dong, Xiong, Ying, Chen, Hao, Fu, Yingke, Xu, Hailun and Song, Pingan. 2022. "Effects of BN/GO on the recyclable, healable and thermal conductivity properties of ENR/PLA thermoplastic vulcanizates." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 152, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2021.106686

Article

Fire-retardant unsaturated polyester thermosets: The state-of-the-art, challenges and opportunities
Seraji, Seyed Mohsen, Song, Pingan, Varley, Russell J., Bourbigot, Serge, Voice, Dean and Wang, Hao. 2022. "Fire-retardant unsaturated polyester thermosets: The state-of-the-art, challenges and opportunities." Chemical Engineering Journal. 430, pp. 1-18. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.132785

Article

A reactive copper-organophosphate-MXene heterostructure enabled antibacterial, self-extinguishing and mechanically robust polymer nanocomposites
Liu, Lei, Zhu, Menghe, Ma, Zhewen, Xu, Xiaodong, Seraji, Seyed Mohsen, Yu, Bin, Sun, Ziqi, Wang, Hao and Song, Pingan. 2022. "A reactive copper-organophosphate-MXene heterostructure enabled antibacterial, self-extinguishing and mechanically robust polymer nanocomposites." Chemical Engineering Journal. 430, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.132712

Article

Flexible and fire safe sandwich structured composites with superior electromagnetic interference shielding properties
Chen, Kexin, Feng, Yuezhan, Shi, Yongqian, Wang, Hengrui, Fu, Libi, Liu, Miao, Lv, Yuancai, Yang, Fuqiang, Yu, Bin, Liu, Minghua and Song, Pingan. 2022. "Flexible and fire safe sandwich structured composites with superior electromagnetic interference shielding properties." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 160. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2022.107070

Article

A polyphosphoramide-grafted lignin enabled thermostable and fire-retardant polylactide with preserved mechanical properties
Liu, Lina, Shi, Bingbing, Zhang, Anlin, Xue, Yijiao, Zhang, Jianzhong, Dai, Jinfeng, Hassanpour, Morteza, Tang, Long-Cheng, Shi, Yongqian and Song, Pingan. 2022. "A polyphosphoramide-grafted lignin enabled thermostable and fire-retardant polylactide with preserved mechanical properties." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 160. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2022.107028

Article

A Liquid Phosphaphenanthrene-Derived Imidazole for Improved Flame Retardancy and Smoke Suppression of Epoxy Resin
Huo, Siqi, Yang, Shuang, Wang, Jun, Cheng, Jianwen, Zhang, Qianqian, Hu, Yefa, Ding, Guoping, Zhang, Qiaoxin, Song, Pingan and Wang, Hao. 2020. "A Liquid Phosphaphenanthrene-Derived Imidazole for Improved Flame Retardancy and Smoke Suppression of Epoxy Resin." ACS Applied Polymer Materials. 2 (8), pp. 3566-3575. https://doi.org/10.1021/acsapm.0c00577

Article

All-Organic Multilayer Coatings for Advanced Poly(lactic acid) Films with High Oxygen Barrier and Excellent Antifogging Properties
Zhang, Tao, Yu, Qiuyan, Fang, Lanlan, Wang, Jiajun, Wu, Tao and Song, Pingan. 2019. "All-Organic Multilayer Coatings for Advanced Poly(lactic acid) Films with High Oxygen Barrier and Excellent Antifogging Properties." ACS Applied Polymer Materials. 1 (12), pp. 3470-3476. https://doi.org/10.1021/acsapm.9b01030

Article

Integrated structure of tin-based anodes enhancing high power density and long cycle life for lithium ion batteries
Chen, Lei, Weng, Yuehua, Meng, Yiming, Dou, Fei, An, Zhongxun, Song, Pingan, Chen, Guorong and Zhang, Dengsong. 2020. "Integrated structure of tin-based anodes enhancing high power density and long cycle life for lithium ion batteries." ACS Applied Energy Materials. 3 (9), pp. 9337-9347. https://doi.org/10.1021/acsaem.0c01688

Article

Fabrication of nitrogen-doped graphene decorated with organophosphor and lanthanum towards high-performance polymer nanocomposites
Huang, Guobo, Han, Deman, Jin, Yanxian, Song, Pingan, Yan, Qidong and Gao, Chao. 2018. "Fabrication of nitrogen-doped graphene decorated with organophosphor and lanthanum towards high-performance polymer nanocomposites." ACS Applied Nano Materials. 1 (7), pp. 3204-3213. https://doi.org/10.1021/acsanm.8b00411

Article