4016. Materials engineering


Title4016. Materials engineering
Parent40. Engineering

Latest research outputs

Sort by Date Title
The application of ammonium polyphosphate in unsaturated polyester resins: A mini review
Chu, Tao, Lu, Yixia, Hou, Boyou, Jafari, Pooya, Zhou, Zhezhe, Peng, Hong, Huo, Siqi and Song, Pingan. 2024. "The application of ammonium polyphosphate in unsaturated polyester resins: A mini review." Polymer Degradation and Stability. 225. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2024.110796

Article

Durable and Wearable Self-powered Temperature Sensor Based on Self-healing Thermoelectric Fiber by Coaxial Wet Spinning Strategy for Fire Safety of Firefighting Clothing
Jiang, Qing, Wan, Yuhang, Qin, Yi, Qu, Xueru, Zhou, Mi, Huo, Siqi, Wang, Xiaochun, Yu, Zhicai and He, Hualing. 2024. "Durable and Wearable Self-powered Temperature Sensor Based on Self-healing Thermoelectric Fiber by Coaxial Wet Spinning Strategy for Fire Safety of Firefighting Clothing." Advanced Fiber Materials. https://doi.org/10.1007/s42765-024-00416-6

Article

Fire-retardant anti-microbial robust wood nanocomposite capable of fire-warning by graded-penetration impregnation
Che, Wenbo, Li, Zehui, Huo, Siqi, Dinh, Toan, Hong, Min, Maluk, Cristian, Yu, Youming and Xie, Yanjun. 2024. "Fire-retardant anti-microbial robust wood nanocomposite capable of fire-warning by graded-penetration impregnation." Composites Part B: Engineering. 280. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2024.111482

Article

Engineering Ce/P-functionalized g-C3N4 for advanced ABS nanocomposites exhibiting unparalleled fire retardancy, enhanced thermal and mechanical properties
Huang, Guobo, Huo, Siqi, Ren, Jiahao, Chen, Wei, Yang, Haiqin, Xiao, Shenwei, Wang, Tianle, Peng, Hong and Song, Pingan. 2024. "Engineering Ce/P-functionalized g-C3N4 for advanced ABS nanocomposites exhibiting unparalleled fire retardancy, enhanced thermal and mechanical properties." Applied Materials Today. 38. https://doi.org/10.1016/j.apmt.2024.102191

Article

Stochastic modelling of out-of-autoclave epoxy composite cure cycles under uncertainty
Hall, Molly, Zeng, Xuesen, Shelley, Tristan and Schubel, Peter. 2024. "Stochastic modelling of out-of-autoclave epoxy composite cure cycles under uncertainty." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 180. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2024.108110

Article

Macro and microstructural evolution of low-calcium fly ash-based geopolymer mortar exposed to sulphuric acid corrosion
Ariyadasa, Piumika W., Manalo, Allan C., Lokuge, Weena, Aravinthan, Vasantha, Gerdes, Andreas, Kaltenbach, Jonas and Galvan, Beatriz Arevalo. 2024. "Macro and microstructural evolution of low-calcium fly ash-based geopolymer mortar exposed to sulphuric acid corrosion." Cement and Concrete Research. 178. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2024.107436

Article

Machine learning approaches to predict compressive strength of fly ash-based geopolymer concrete: A comprehensive review
Rathnayaka, Madushan, Karunasinghe, Dulakshi, Gunasekara, Chamila, Wijesundara, Kushan, Lokuge, Weena and Law, David W.. 2024. "Machine learning approaches to predict compressive strength of fly ash-based geopolymer concrete: A comprehensive review." Construction and Building Materials. 149. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2024.135519

Article

A generalizable reactive blending strategy to construct flame-retardant, mechanically-strong and toughened poly (L-lactic acid) bioplastics
Zhang, Zimeng, Huo, Siqi, Yu, Lingfeng, Ye, Guofeng, Wang, Cheng, Zhang, Qi and Liu, Zhitian. 2024. "A generalizable reactive blending strategy to construct flame-retardant, mechanically-strong and toughened poly (L-lactic acid) bioplastics." International Journal of Biological Macromolecules. 265 (Part 1). https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.130806

Article

A 2D biobased P/N-containing aggregate for boosting fire retardancy of PA6/aluminum diethylphosphinate via synergy
Lu, Yixia, Feng, Jiabing, Chu, Tao, Huo, Siqi, Xie, Hongyan, Xu, Zhiguang, Wang, Hao and Song, Pingan. 2024. "A 2D biobased P/N-containing aggregate for boosting fire retardancy of PA6/aluminum diethylphosphinate via synergy ." Journal of Materials Science and Technology. 198, pp. 73-82. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2024.03.001

Article

Compressive performance of full-scale GFRP composite sandwich wall panels with wood core
Yan, Zhihao, Shen, Chunyan, Fang, Hai, Xie, Lei, Bao, Xiangyu and Wang, Hao. 2024. "Compressive performance of full-scale GFRP composite sandwich wall panels with wood core." Journal of Building Engineering. 86. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2024.108979

Article

Fire-retardant, anti-dripping, biodegradable and biobased polyurethane elastomers enabled by hydrogen-bonding with cellulose nanocrystals
Xue, Yijiao, Zhang, Tianchen, Peng, Hong, Ma, Zhewen, Zhang, Meng, Lynch, Mark, Dinh, Toan, Zhou, Zhezhe, Zhou, Yonghong and Song, Pingan. 2024. "Fire-retardant, anti-dripping, biodegradable and biobased polyurethane elastomers enabled by hydrogen-bonding with cellulose nanocrystals." Nano Research. 17 (3), pp. 2186-2194. https://doi.org/10.1007/s12274-023-6397-0

Article

Green carbonization of waste coffee grounds into porous C/Fe hybrids for broadband and high-efficiency microwave absorption
Wen, Xin, Li, Cui, Liu, Hui, Fan, Guohua, Tang, Yanan, Hao, Chuncheng, Ma, Lili and Song, Pingan. 2024. "Green carbonization of waste coffee grounds into porous C/Fe hybrids for broadband and high-efficiency microwave absorption." Journal of Materials Science and Technology. 170, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.05.073

Article

Engineering the p-n switch: Mastering intrinsic point defects in Sb2Te3-dominant alloys
Wang, Moran, Hong, Min, Fang, Xingce, Cheng, Jiahui, Lyu, Tu, Zhou, Yuwei, Luo, Xiaohuan, Zhang, Chaohua, Ao, Weiqin, Liu, Fusheng and Hu, Lipeng. 2024. "Engineering the p-n switch: Mastering intrinsic point defects in Sb2Te3-dominant alloys." Acta Materialia. 266. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.119675

Article

Zinc Doping Induces Enhanced Thermoelectric Performance of Solvothermal SnTe
Wang, L., Shi, Xiao-Lei, Li, Lvzhou, Hong, Min, Lin, Bencai, Miao, Pengcheng, Ding, Jianning, Yuan, Ningyi, Zheng, Shuqi and Chen, Zhi-Gang. 2024. "Zinc Doping Induces Enhanced Thermoelectric Performance of Solvothermal SnTe." Chemistry: An Asian Journal. https://doi.org/10.1002/asia.202400130

Article

Database evaluation and reliability calibration for flexural strength of hybrid FRP/steel-RC Beams
Tarawneh, Ahmad, Alajarmeh, Omar, Alawadi, Roaa, Amirah, Hadeel and Alramadeen, Razan. 2024. "Database evaluation and reliability calibration for flexural strength of hybrid FRP/steel-RC Beams." Composite Structures. 329. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2023.117758

Article

Color adjustable, mechanically robust, flame-retardant and weather-resistant TiO2/MMT/CNF hierarchical nanocomposite coatings toward intelligent fire cyclic warning and protection
Shen, Yan-Bin, Yu, Ke-Xin, Wang, Ye-Jun, Qu, Yun-Hao, Pan, Long-Qian, Cao, Cheng-Fei, Cao, Kun, Gao, Jie-Feng, Shi, Yongqian, Song, Pingan, Yong, Jianming, Hong, Min, Zhang, Guo-Dong, Zhao, Li and Tang, Long-Cheng. 2024. "Color adjustable, mechanically robust, flame-retardant and weather-resistant TiO2/MMT/CNF hierarchical nanocomposite coatings toward intelligent fire cyclic warning and protection." Composites Part B: Engineering. 271. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2023.111159

Article

Lightweight, surface hydrophobic and flame-retardant polydimethylsiloxane foam composites coated with graphene oxide via interface engineering
Shen, Fei-Xiang, Li, Yang, Chen, Zuan-Yu, Cao, Cheng-Fei, Shen, Yan-Bin, Li, Long-Tao, Pan, Long-Qian, Li, Jia-Yun, Zhang, Guo-Dong, Gao, JieFeng Gao, Shi, Yongqian, Song, Pingan, Bae, Joonho and Tang, Long-Cheng. 2024. "Lightweight, surface hydrophobic and flame-retardant polydimethylsiloxane foam composites coated with graphene oxide via interface engineering." Progress in Organic Coatings. 189. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2024.108276

Article

Mitigating thermal expansion effects in solid oxide fuel cell cathodes: A critical review
Shah, Nilam, Xu, Xiaoyong, Love, Jonathan, Wang, Hao, Zhu, Zhonghua and Ge, Lei. 2024. "Mitigating thermal expansion effects in solid oxide fuel cell cathodes: A critical review." Journal of Power Sources. 599. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2024.234211

Article

Formation of non-uniform fibre distribution and its effect on the flexural performance of pultruded GFRP box beams
Qi, Songming, Alajarmeh, Omar, Alhawamdeh, Mohammad, Shelley, Tristan, Schubel, Peter, Rendle-Short, Kendric and Zeng, Xuesen. 2024. "Formation of non-uniform fibre distribution and its effect on the flexural performance of pultruded GFRP box beams." Composite Structures. 327. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2023.117695

Article

Piezo-optoelectronic coupling in heterojunctions for self-powered and ultrasensitive pressure sensing
Nguyen, Cong Thanh, Lakis, Emily, Tran, Dang D.H., Nguyen, Tuan-Hung, Sugawara, Jun, Gratchev, Ivan, Streed, Erik W., Dinh, Toan, Nguyen, Nam-Trung, Dau, Van Thanh and Dao, Dzung Viet. 2024. "Piezo-optoelectronic coupling in heterojunctions for self-powered and ultrasensitive pressure sensing." Nano Energy. 124. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109477

Article

Green synthesis of bio-based flame retardant/natural rubber inorganic-organic hybrid and its flame retarding and toughening effect for polylactic acid
Ma, Changchang, Zhang, Yan, Zhao, Zhinuo, Wang, Jiawen, Chen, Yajun, Qian, Lijun, Fang, Zhengping, Song, Ruiyin and Song, Pingan. 2024. "Green synthesis of bio-based flame retardant/natural rubber inorganic-organic hybrid and its flame retarding and toughening effect for polylactic acid." International Journal of Biological Macromolecules. 256 (Part 1). https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.128378

Article

Photocatalytic CO2 reduction integrated with biomass selective oxidation via single-atom Ru and P dual sites on carbon nitride
Liu, Zhendong, Ma, Jiliang, Guo, Yanzhu, Hong, Min and Sun, Runcang. 2024. "Photocatalytic CO2 reduction integrated with biomass selective oxidation via single-atom Ru and P dual sites on carbon nitride." Applied Catalysis B: Environmental. 342. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123429

Article

Recyclability of unidirectional reinforced pultruded thermoplastic profiles into composite laminates
Kravtsova, Valentina, Minchenkov, Kirill, Gusev, Sergey, Evlashin, Stanislav, Bondareva, Julia, Alajarmeh, Omar and Safonov, Alexander. 2024. "Recyclability of unidirectional reinforced pultruded thermoplastic profiles into composite laminates." Composites Communications. 46. https://doi.org/10.1016/j.coco.2024.101843

Article

Alternative B-site-doped La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8-xMxO3 (M = Ni, Cu, Nb; x = 0, 0.1, 0.2) as innovative cathode material for LT-SOFC with enhanced charge transfer and oxygen ion diffusion
Jia, Weihua, Wang, Yuqi, Huang, Jianbing, Li, Mengran, Xiang, Benlin, Wang, Yue, Wu, Le, Zheng, Lan and Ge, Lei. 2024. "Alternative B-site-doped La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8-xMxO3 (M = Ni, Cu, Nb; x = 0, 0.1, 0.2) as innovative cathode material for LT-SOFC with enhanced charge transfer and oxygen ion diffusion." Applied Energy. 353 (Part B). https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.122096

Article

Biomimetic, highly adhesive, supramolecular nano-coatings for fire-safe polymeric foams
Huang, Ju, Yang, Leting, Wang, Wei, Yu, Bin, Cao, Chengfei, Bi, Zhuyun, Wang, Jue, Shen, Jian and Song, Lei. 2024. "Biomimetic, highly adhesive, supramolecular nano-coatings for fire-safe polymeric foams." Progress in Organic Coatings. 186. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2023.107995

Article

Synchronous preparation and modification of LDH hollow polyhedra by polydopamine: Synthesis and application
Hou, Boyou, Song, Xiaoning, Song, Kunpeng, Geng, Zhishuai, Pan, Ye-Tang, Song, Pingan and Yang, Rongjie. 2024. "Synchronous preparation and modification of LDH hollow polyhedra by polydopamine: Synthesis and application." Journal of Colloid and Interface Science. 654 (Part A), pp. 235-245. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.10.004

Article

Dispersion engineering of cellulose nanofibres in polyols: for controlled microstructure of high-performance polyurethane foam
Haridevan, Hima, Evans, David A. C., Martin, Darren J. and Annamalai, Pratheep K.. 2024. "Dispersion engineering of cellulose nanofibres in polyols: for controlled microstructure of high-performance polyurethane foam." Materials Advances. 5 (4), pp. 1540-1551. https://doi.org/10.1039/d3ma00865g

Article

Heterostructured Graphene@ Silica@ Iron Phenylphosphinate for Fire‐Retardant, Strong, Thermally Conductive Yet Electrically Insulated Epoxy Nanocomposites
Chen, Qiang, Huo, Siqi, Lu, Yixia, Ding, Mingmei, Feng, Jiabing, Huang, Guobo, Xu, Hang, Sun, Ziqi, Wang, Zhengzhou and Song, Pingan. 2024. "Heterostructured Graphene@ Silica@ Iron Phenylphosphinate for Fire‐Retardant, Strong, Thermally Conductive Yet Electrically Insulated Epoxy Nanocomposites." Small. https://doi.org/10.1002/smll.202310724

Article

Influence of Fabric Structure of Aramid-Reinforced Polycarbonate Composites on Its Ballistic Resistance Verified by Experiment and Simulation
Ma, Yubin, Li, Xue, Zhang, Bin, Tan, Haiying, Huo, Siqi, Liu, Xiaohong, Liu, Xin, Wang, Yong, Zhang, Ke and Sun, Jiuxiao. 2024. "Influence of Fabric Structure of Aramid-Reinforced Polycarbonate Composites on Its Ballistic Resistance Verified by Experiment and Simulation." Journal of Materials Engineering and Performance. https://doi.org/10.1007/s11665-024-09246-4

Article

Non-phosphorus Glucosyl Schiff Bases for Smoke Inhibition and Mechanical Enhancement of Epoxy Resin Composites
Zhang, Xiangnan, Bai, Ting, Zhou, Pengcheng, Yan, Jing, Yu, Bin, Huo, Siqi and Wang, Junjie. 2024. "Non-phosphorus Glucosyl Schiff Bases for Smoke Inhibition and Mechanical Enhancement of Epoxy Resin Composites." Polymer Degradation and Stability. 223. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2024.110715

Article

Fabrication of flame-retardant, strong, and tough epoxy resins by solvent-free polymerization with bioderived, reactive flame retardant
Ye, Guofeng, Huo, Siqi, Wang, Cheng, Zhang, Qi, Wang, Bingtao, Guo, Zhenghong, Wang, Hao and Liu, Zhitian. 2024. "Fabrication of flame-retardant, strong, and tough epoxy resins by solvent-free polymerization with bioderived, reactive flame retardant." Sustainable Materials and Technologies. 39. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2024.e00853

Article

Multifunctional phosphorus-containing imidazoliums endowing one-component epoxy resins with superior thermal latency, heat resistance, mechanical properties, and fire safety
Wang, Jingsheng, Wang, Jun, Yang, Shuang, Chen, Xi, Chen, Kaiwen, Zhou, Gen, Liu, Xian, Xu, Lin, Huo, Siqi, Song, Pingan and Wang, Hao. 2024. "Multifunctional phosphorus-containing imidazoliums endowing one-component epoxy resins with superior thermal latency, heat resistance, mechanical properties, and fire safety." Chemical Engineering Journal. 485. https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.149852

Article

Nanoparticles for flame retardancy in polymer systems
Wang, Cheng and Huo, Siqi. 2024. "Nanoparticles for flame retardancy in polymer systems." Thomas, Sabu, Vahabi, Henri and Somasekharan, Lakshmipriya (ed.) Flame Retardant Nanocomposites Emergent Nanoparticles and their Applications. India. Elsevier. pp. 23-49

Edited book (chapter)

An intrinsic flame‐retardant and heat‐resistant vinyl ester resin by crosslinking with diisocyanate, styrene and phosphorus‐containing hydroxyl compound
Zhang, Yuguo, Wang, Jun, Chen, Xi, Yang, Shuang, Wang, Jingsheng, Chen, Kaiwen, Gan, Xianghui, Zhu, Lu, Xu, Lin and Huo, Siqi. 2024. "An intrinsic flame‐retardant and heat‐resistant vinyl ester resin by crosslinking with diisocyanate, styrene and phosphorus‐containing hydroxyl compound." Journal of Polymer Science. 62 (7), pp. 1378-1386. https://doi.org/10.1002/pol.20230806

Article

Breaking the trade-off between mechanical properties and fire safety of epoxy resins based on phosphaphenanthrene derivatives by covalent crosslinking
Gan, Xianghui, Wang, Jun, Yang, Shuang, Chen, Xi, Wang, Jingsheng, Chen, Kaiwen, Zhang, Yuguo, Zhu, Lu, Xu, Lin and Huo, Siqi. 2024. "Breaking the trade-off between mechanical properties and fire safety of epoxy resins based on phosphaphenanthrene derivatives by covalent crosslinking." Polymer Degradation and Stability. 220. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2023.110634

Article

Machine learning for expediting next-generation of fire-retardant polymer composites
Jafari, Pooya, Zhang, Ruoran, Huo, Siqi, Wang, Qingsheng, Yong, Jianming, Hong, Min, Deo, Ravinesh, Wang, Hao and Song, Pingan. 2024. "Machine learning for expediting next-generation of fire-retardant polymer composites." Composites Communications. 45. https://doi.org/10.1016/j.coco.2023.101806

Article

Effects of Latex Type and Processed-Mica Waste Loading on the Structural and Thermo-Physical Properties of Natural Rubber Latex Foam Composites
Dananjaya, Vimukthi, Somarathna, Yashoda, Siriwardena, Susantha, Sirimuthu, Narayana, Karunanayake, Laleen and Abeykoon, Chamil. 2024. "Effects of Latex Type and Processed-Mica Waste Loading on the Structural and Thermo-Physical Properties of Natural Rubber Latex Foam Composites." International Journal of Lightweight Materials and Manufacture. 7 (3), pp. 450-466. https://doi.org/10.1016/j.ijlmm.2023.12.002

Article

A fire‐safe, single‐component epoxy resin based on a phosphorus/imidazole‐containing latent curing agent and diphenylphosphine
Hu, Ben, Wang, Jun, Chen, Xi, Wang, Jingsheng, Yang, Shuang, Zhu, Lu, Zou, Lanian and Huo, Siqi. 2024. "A fire‐safe, single‐component epoxy resin based on a phosphorus/imidazole‐containing latent curing agent and diphenylphosphine." Polymers for Advanced Technologies. 35 (1). https://doi.org/10.1002/pat.6238

Article

Strong synergistic effects between P/N-containing supramolecular microplates and aluminum diethylphosphinate for fire-retardant PA6
Lu, Yixia, Feng, Jiabing, Yi, Degi, Xie, Hongyan, Xu, Zhiguang, Cao, Cheng-Fei, Huo, Siqi, Wang, Hao and Song, Pingan. 2024. "Strong synergistic effects between P/N-containing supramolecular microplates and aluminum diethylphosphinate for fire-retardant PA6." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 176. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2023.107834

Article

Construction of an epoxidized, phosphorus-based poly (styrene butadiene styrene) and its application in high-performance epoxy resin
Wang, Cheng, Huo, Siqi, Ye, Guofeng, Wang, Bingtao, Guo, Zhenghong, Zhang, Qi, Song, Pingan, Wang, Hao and Liu, Zhitian. 2024. "Construction of an epoxidized, phosphorus-based poly (styrene butadiene styrene) and its application in high-performance epoxy resin." Composites Part B: Engineering. 268. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2023.111075

Article