4016. Materials engineering


Title4016. Materials engineering
Parent40. Engineering

Latest research outputs

Sort by Date Title
Strong synergistic effects between P/N-containing supramolecular microplates and aluminum diethylphosphinate for fire-retardant PA6
Lu, Yixia, Feng, Jiabing, Yi, Degi, Xie, Hongyan, Xu, Zhiguang, Cao, Cheng-Fei, Huo, Siqi, Wang, Hao and Song, Pingan. 2024. "Strong synergistic effects between P/N-containing supramolecular microplates and aluminum diethylphosphinate for fire-retardant PA6." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 176. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2023.107834

Article

Construction of an epoxidized, phosphorus-based poly (styrene butadiene styrene) and its application in high-performance epoxy resin
Wang, Cheng, Huo, Siqi, Ye, Guofeng, Wang, Bingtao, Guo, Zhenghong, Zhang, Qi, Song, Pingan, Wang, Hao and Liu, Zhitian. 2024. "Construction of an epoxidized, phosphorus-based poly (styrene butadiene styrene) and its application in high-performance epoxy resin." Composites Part B: Engineering. 268. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2023.111075

Article

Realizing balanced flame retardancy and electromagnetic interference shielding in hierarchical elastomer nanocomposites
Chen, Kexin, Wang, Hengrui, Shi, Yongqian, Liu, Miao, Feng, Yuezhan, Fu, Libi and Song, Pingan. 2024. "Realizing balanced flame retardancy and electromagnetic interference shielding in hierarchical elastomer nanocomposites." Journal of Colloid and Interface Science. 653 (Part A), pp. 634 - 642. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.09.112

Article

Preparation and Characterization of an Invasive Plant-Derived Biochar-Supported Nano-Sized Lanthanum Composite and Its Application in Phosphate Capture from Aqueous Media
Zong, Enmin, Shen, Yuanyuan, Yang, Jiayao, Liu, Xiaohuan and Song, Pingan. 2023. "Preparation and Characterization of an Invasive Plant-Derived Biochar-Supported Nano-Sized Lanthanum Composite and Its Application in Phosphate Capture from Aqueous Media." ACS Omega. 8 (15), pp. 14177-14189. https://doi.org/10.1021/acsomega.3c00992

Article

2D MXenes for Fire Retardancy and Fire-Warning Applications: Promises and Prospects
Liu, Lei, Feng, Jiabing, Xue, Yijiao, Chevali, Venkata, Zhang, Yubai, Shi, Yongqian, Tang, Longcheng and Song, Pingan. 2023. "2D MXenes for Fire Retardancy and Fire-Warning Applications: Promises and Prospects ." Advanced Functional Materials. 33 (9). https://doi.org/10.1002/adfm.202212124

Article

Functionalized Mesoporous Silica Fire Retardant via Hierarchical Assembly for Improved Fire Retardancy of Unsaturated Polyester
Qiu, Xiaoqing, Li, Zhiwei, Chevali, Venkata, Song, Pingan, Li, Xiaohong and Zhang, Zhijun. 2023. "Functionalized Mesoporous Silica Fire Retardant via Hierarchical Assembly for Improved Fire Retardancy of Unsaturated Polyester ." ACS Applied Polymer Materials. 5 (3), pp. 2203-2212. https://doi.org/10.1021/acsapm.2c02195

Article

A fire‐safe, single‐component epoxy resin based on a phosphorus/imidazole‐containing latent curing agent and diphenylphosphine
Hu, Ben, Wang, Jun, Chen, Xi, Wang, Jingsheng, Yang, Shuang, Zhu, Lu, Zou, Lanian and Huo, Siqi. 2023. "A fire‐safe, single‐component epoxy resin based on a phosphorus/imidazole‐containing latent curing agent and diphenylphosphine." Polymers for Advanced Technologies. https://doi.org/10.1002/pat.6238

Article

Pathways to Next-Generation Fire-Safe Alkali-Ion Batteries
Zhang, Yubai, Feng, Jiabing, Jiadong, Qin, Zhong, Yu Lin, Zhang, Shanqing, Wang, Hao, Bell, John, Guo, Zaiping and Song, Pingan. 2023. "Pathways to Next-Generation Fire-Safe Alkali-Ion Batteries." Advanced Science. 10 (24). https://doi.org/10.1002/advs.202301056

Article

Tuning the microstructure of polyurethane foam using nanocellulose for improved thermal insulation properties through an efficient dispersion methodology
Septevani, Athanasia A., Evans, David A.C., Martin, Darren J., Song, Pingan and Annamalai, Pratheep K.. 2023. "Tuning the microstructure of polyurethane foam using nanocellulose for improved thermal insulation properties through an efficient dispersion methodology." Polymer Composites. pp. 1-13. https://doi.org/10.1002/pc.27743

Article

ASR crack identification in bridges using deep learning and texture analysis
Nguyen, Andy, Gharehbaghi, Vahidreza, Le, Ngoc Thach, Sterling, Lucinda, Chaudhry, Umar Inayat and Crawford, Shane. 2023. "ASR crack identification in bridges using deep learning and texture analysis." Structures. 50, pp. 494-507. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2023.02.042

Article

Titanium dioxide nanoparticles functionalized chitosan toward bio-based antibacterial adsorbent for enhanced phosphate capture
Zong, Enmin, Zhang, Chengyi, Wu, Shaoning, Gao, Yijun, Yang, Jiayao, Liu, Xiaohuan and Song, Pingan. 2023. "Titanium dioxide nanoparticles functionalized chitosan toward bio-based antibacterial adsorbent for enhanced phosphate capture." International Journal of Biological Macromolecules. 241. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124511

Article

One-step assembly of poly(vinyl alcohol)/tannic acid complexes as a high oxygen barrier coating for poly(lactic acid) packaging films
Zhang, Tao, Yu, Qiuyan, Zhang, Yu, Wang, Xianfeng, Xu, Liping, Wang, Jiajun and Song, Pingan. 2023. "One-step assembly of poly(vinyl alcohol)/tannic acid complexes as a high oxygen barrier coating for poly(lactic acid) packaging films." Progress in Organic Coatings. 184. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2023.107880

Article

Vitrimer-like, mechanically Robust, healable and recyclable biobased elastomers based on epoxy natural Rubbers, polylactide and layered double hydroxide
Zhang, Ping, You, Pingfeng, Feng, Jiabing, Xie, Ruishi, Chen, Lin, Xiong, Ying and Song, Pingan. 2023. "Vitrimer-like, mechanically Robust, healable and recyclable biobased elastomers based on epoxy natural Rubbers, polylactide and layered double hydroxide." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 171. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2023.107575

Article

Combination effects of a bio-based fire retardant and functionalized graphene oxide on a fire retardant and mechanical properties of polylactide
Yu, Y., Ma, C., Zhang, H., Zhang, Y., Fang, Z., Song, Ruiyin, Lin, Z., Feng, J. and Song, P.. 2023. "Combination effects of a bio-based fire retardant and functionalized graphene oxide on a fire retardant and mechanical properties of polylactide." Materials Today Chemistry. 30. https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2023.101565

Article

A lysine-derived flame retardant for improved flame retardancy, crystallinity, and aqueous-phase degradation of polylactide
Yao, Miaohong, Liu, Linghui, Ma, Changchang, Zhang, Huan, Zhang, Yan, Song, Ruiyin, Fang, Zhengping and Song, Pingan. 2023. "A lysine-derived flame retardant for improved flame retardancy, crystallinity, and aqueous-phase degradation of polylactide." Chemical Engineering Journal. 462. https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.142189

Article

A molecularly engineered bioderived polyphosphonate containing Schiff base towards fire-retardant PLA with enhanced crystallinity and mechanical properties
Xue, Yijiao, Zhang, Tianchen, Tian, Linfeng, Feng, Jiabing, Song, Fei, Pan, Zheng, Zhang, Meng, Zhou, Yonghong and Song, Pingan. 2023. "A molecularly engineered bioderived polyphosphonate containing Schiff base towards fire-retardant PLA with enhanced crystallinity and mechanical properties." Chemical Engineering Journal. 472. https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.144986

Article

Stretchable, Ultratough, and Intrinsically Self-Extinguishing Elastomers with Desirable Recyclability
Xue, Yijiao, Lin, Jinyou, Wan, Tao, Luo, Yanlong, Ma, Zhewen, Zhou, Yonghong, Tuten, Bryan T., Zhang, Meng, Tao, Xinyong and Song, Pingan. 2023. "Stretchable, Ultratough, and Intrinsically Self-Extinguishing Elastomers with Desirable Recyclability." Advanced Science. 10 (9). https://doi.org/10.1002/advs.202207268

Article

Silane modified MXene/polybenzazole nanocomposite aerogels with exceptional surface hydrophobicity, flame retardance and thermal insulation
Wu, Zhi-Hao, Feng, Xiao-Lan, Qu, Yong-Xiang, Gong, Li-Xiu, Cao, Kun, Zhang, Guo-Dong, Shi, Yongqian, Gao, Jie-Feng, Song, Pingan and Tang, Long-Cheng. 2023. "Silane modified MXene/polybenzazole nanocomposite aerogels with exceptional surface hydrophobicity, flame retardance and thermal insulation." Composites Communications. 37. https://doi.org/10.1016/j.coco.2022.101402

Article

Nanofiber Composite Reinforced Organohydrogels for Multifunctional and Wearable Electronics
Wen, Jing, Wu, Yongchuan, Gao, Yuxin, Su, Qin, Liu, Yuntao, Wu, Haidi, Zhang, Hechuan, Liu, Zhanqi, Yao, Hang, Huang, Xuewu, Tang, Longcheng, Shi, Yongqian, Song, Pingan, Xue, Huaiguo and Gao, Jiefeng. 2023. "Nanofiber Composite Reinforced Organohydrogels for Multifunctional and Wearable Electronics." Nano-Micro Letters. 15 (1). https://doi.org/10.1007/s40820-023-01148-9

Article

Enhancing fiber-matrix interface in carbon fiber/poly ether ether ketone (CF/PEEK) composites by carbon nanotube reinforcement of crystalline PEEK sizing
Wang, Shengdao, Wang, Tianjiao, Zhang, Shuwen, Dong, Zhongxin, Chevali, Venkata S., Yang, Yanchao, Wang, Guibin and Wang, Hao. 2023. "Enhancing fiber-matrix interface in carbon fiber/poly ether ether ketone (CF/PEEK) composites by carbon nanotube reinforcement of crystalline PEEK sizing." Composites Part B: Engineering. 251. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.110470

Article

Hyperelastic, Robust, Fire-Safe Multifunctional MXene Aerogels with Unprecedented Electromagnetic Interference Shielding Efficiency
Wang, Hengrui, Jiang, Yue, Ma, Zhewen, Shi, Yongqian, Zhu, Yanjun, Huang, Ruizhe, Feng, Yuezhan, Wang, Zubin, Hong, Min, Gao, Jiefeng, Tang, Long-Cheng and Song, Pingan. 2023. "Hyperelastic, Robust, Fire-Safe Multifunctional MXene Aerogels with Unprecedented Electromagnetic Interference Shielding Efficiency." Advanced Functional Materials. https://doi.org/10.1002/adfm.202306884

Article

Flame retardant and multifunctional BC/MXene/MSiCnw/FRTPU aerogel composites with superior electromagnetic interference shielding via “Consolidating” method
Wang, Hengrui, Chen, Kexin, Shi, Yongqian, Zhu, Yanjun, Jiang, Songqiong, Liu, Yan, Wu, Shijie, Nie, Chenxin, Fu, Libi, Feng, Yuezhan and Song, Pingan. 2023. "Flame retardant and multifunctional BC/MXene/MSiCnw/FRTPU aerogel composites with superior electromagnetic interference shielding via “Consolidating” method ." Chemical Engineering Journal. 474. https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.145904

Article

Stretchable, durable and asymmetrically wettable nanofiber composites with unidirectional water transportation capability for temperature sensing
Tang, Yang, Yan, Jun, Xiao, Wei, Huang, Xuewu, Tang, Longcheng, Shi, Yongqian, Song, Pingan and Gao, Jiefeng. 2023. "Stretchable, durable and asymmetrically wettable nanofiber composites with unidirectional water transportation capability for temperature sensing." Journal of Colloid and Interface Science. 641, pp. 893-902. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.03.088

Article

Metal–Organic Frameworks–Based Flame-Retardant System for Epoxy Resin: A Review and Prospect
Song, Kunpeng, Pan, Ye-Tang, Zhang, Jing, Song, Pingan, He, Jiyu, Wang, De-Yi and Yang, Rongjie. 2023. "Metal–Organic Frameworks–Based Flame-Retardant System for Epoxy Resin: A Review and Prospect." Chemical Engineering Journal. 468. https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.143653

Article

Architecting fire safe hierarchical polymer nanocomposite films with excellent electromagnetic interference shielding via interface engineering
Shi, Yongqian, Yao, Ansheng, Han, Junqiang, Wang, Hengrui, Feng, Yuezhan, Fu, Libi, Yang, Fuqiang and Song, Pingan. 2023. "Architecting fire safe hierarchical polymer nanocomposite films with excellent electromagnetic interference shielding via interface engineering." Journal of Colloid and Interface Science. 640, pp. 179-191. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.02.085

Article

Tunable construction of fire safe and mechanically strong hierarchical composites towards electromagnetic interference shielding
Shi, Yongqian, Nie, Chenxin, Jiang, Songqiong, Wang, Hengrui, Feng, Yuezhan, Gao, Jiefeng, Tang, Longcheng and Song, Pingan. 2023. "Tunable construction of fire safe and mechanically strong hierarchical composites towards electromagnetic interference shielding." Journal of Colloid and Interface Science. 652 (Part B), pp. 1554-1567. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.08.191

Article

Construction of mechanically robust and fire safe thermoplastic polyurethane-based nanocomposites for electromagnetic interference shielding
Liu, Miao, Wu, Shijie, Huang, Ruizhe, Shi, Yongqian, Wang, Hengrui, Feng, Yuezhan, Tang, Longcheng, Gao, Jiefeng, Song, Pingan and Lai, Yuekun. 2023. "Construction of mechanically robust and fire safe thermoplastic polyurethane-based nanocomposites for electromagnetic interference shielding." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 175. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2023.107818

Article

High-performance flexible nanocomposites with superior fire safety and ultra-efficient electromagnetic interference shielding
Liu, Miao, Chen, Kexin, Shi, Yongqian, Wang, Hengrui, Wu, Shijie, Huang, Ruizhe, Feng, Yuezhan, Tang, Longcheng, Liu, Xiaohuan and Song, Pingan. 2023. "High-performance flexible nanocomposites with superior fire safety and ultra-efficient electromagnetic interference shielding." Journal of Materials Science and Technology. 166, pp. 133-144. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.05.017

Article

Highly fire safe and flexible nanoarchitectures with tunable interface towards excellent electromagnetic interference shielding
Liu, Miao, Chen, Kexin, Shi, Yongqian, Wu, Shijie, Wang, Hengrui, Huang, Ruizhe, Nie, Chenxin, Feng, Yuezhan, Fu, Libi and Song, Pingan. 2023. "Highly fire safe and flexible nanoarchitectures with tunable interface towards excellent electromagnetic interference shielding." Journal of Alloys and Compounds. 960. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.171025

Article

Fabrication of flame-retardant wood plastic composites based on wasted bean dregs with recycled PE via mechanochemical crosslinking
Jier, Merewai, Bai, Zhicheng, Dai, Jinfeng, He, Linbo, Yin, Feixiang, Lin, Zhiqian, Zhang, Wangbin, Liu, Lina, Qian, Lijun, Xiao, Youhua, Zhan, Xianxu and Song, Pingan. 2023. "Fabrication of flame-retardant wood plastic composites based on wasted bean dregs with recycled PE via mechanochemical crosslinking." Polymer Composites. 44 (9), pp. 6097-6107. https://doi.org/10.1002/pc.27549

Article

Intelligent cyclic fire warning sensor based on hybrid PBO nanofiber and montmorillonite nanocomposite papers decorated with phenyltriethoxysilane
Hu, Wen-Yu, Yu, Ke-Xin, Zheng, Qi-Na, Hu, Qi-Liang, Cao, Cheng-Fei, Cao, Kun, Sun, Weifu, Gao, Jie-Feng, Shi, Yongqian, Song, Pingan and Tang, Long-Cheng. 2023. "Intelligent cyclic fire warning sensor based on hybrid PBO nanofiber and montmorillonite nanocomposite papers decorated with phenyltriethoxysilane." Journal of Colloid and Interface Science. 647, pp. 467-477. https://doi.org/doi.org/10.1016/j.jcis.2023.05.119

Article

Bio-derived phosphorous-nitrogen-silicon decorated halloysite nanotube towards enhancing flame retardant, UV-blocking and mechanical properties of poly(lactic acid)
Feng, Ji, Luo, Wenlong, He, Wentao, Ai, Xingxing and Song, Pingan. 2023. "Bio-derived phosphorous-nitrogen-silicon decorated halloysite nanotube towards enhancing flame retardant, UV-blocking and mechanical properties of poly(lactic acid)." Polymer Degradation and Stability. 217. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2023.110509

Article

Construction of MXene/MOFs nano-coatings on PU sponge with enhanced interfacial interaction and fire resistance towards efficient removal of liquid hazardous chemicals
Deng, Guojun, Sun, Mengnan, Shi, Yongqian, Feng, Yuezhan, Lv, Yuancai, Tang, Longcheng, Gao, Jiefeng and Song, Pingan. 2023. "Construction of MXene/MOFs nano-coatings on PU sponge with enhanced interfacial interaction and fire resistance towards efficient removal of liquid hazardous chemicals." Journal of Cleaner Production. 403. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136887

Article

Self-Adhesive Polydimethylsiloxane Foam Materials Decorated with MXene/Cellulose Nanofiber Interconnected Network for Versatile Functionalities
Chen, Hai-Yang, Chen, Zuan-Yu, Mao, Min, Wu, Yu-Yue, Yang, Fan, Gong, Li-Xiu, Zhao, Li, Cao, Cheng-Fei, Song, Pingan, Gao, Jie-Feng, Zhang, Guo-Dong, Shi, Yong-Qian, Cao, Kun and Tang, Long-Cheng. 2023. "Self-Adhesive Polydimethylsiloxane Foam Materials Decorated with MXene/Cellulose Nanofiber Interconnected Network for Versatile Functionalities." Advanced Functional Materials. https://doi.org/10.1002/adfm.202304927

Article

Design and performance of high-efficiency flexible thermoelectric Mmaterials and devices
Sun, Shuai. 2023. Design and performance of high-efficiency flexible thermoelectric Mmaterials and devices. PhD by Publication Doctor of Philosophy. University of Southern Queensland. https://doi.org/10.26192/z1v41

PhD by Publication

3D concrete printing of eco-friendly geopolymer containing brick waste
Pasupathy, Kirubajiny, Ramakrishnan, Sayanthan and Sanjayan, Jay. 2023. "3D concrete printing of eco-friendly geopolymer containing brick waste." Cement and Concrete Composites. 138. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2023.104943

Article

Rapid early age strength development of in-line activated geopolymer for concrete 3D printing
Muthukrishnan, Shravan, Ramakrishnan, Sayanthan and Sanjayan, Jay. 2023. "Rapid early age strength development of in-line activated geopolymer for concrete 3D printing." Construction and Building Materials. 406. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2023.133312

Article

Thermo-Mechanical Behavior of Green Sandwich Structures for Building and Construction Applications
Hossain, Forhad, Arifuzzaman, Md, Islam, Md Shariful and Islam, Md Mainul. 2023. "Thermo-Mechanical Behavior of Green Sandwich Structures for Building and Construction Applications." Processes. 2023 (11). https://doi.org/10.3390/pr11082456

Article

Broadband electromagnetic wave absorption using pure carbon aerogel by synergistically modulating propagation path and carbonization degree
Su, Xiaogang, Wang, Jun, Han, Mengjie, Liu, Yannan, Zhang, Bin, Huo, Siqi, Wu, Qilei, Liu, Yaqing and Xu, He-Xiu. 2023. "Broadband electromagnetic wave absorption using pure carbon aerogel by synergistically modulating propagation path and carbonization degree." Journal of Colloid and Interface Science. 652, pp. 780-788. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.08.113

Article

A Schiff base-coated ammonia polyphosphate for improving thermal and fire-retardant properties of unsaturated polyester
Zhang, Jianzhong, Fang, Yang, Zhang, Anlin, Yu, Youming, Liu, Lina, Huo, Siqi, Zeng, Xuesen, Peng, Hong and Song, Pingan. 2023. "A Schiff base-coated ammonia polyphosphate for improving thermal and fire-retardant properties of unsaturated polyester." Progress in Organic Coatings. 185. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2023.107910

Article