401605. Functional materials


Title401605. Functional materials
Parent4016. Materials engineering

Latest research outputs

Sort by Date Title
Durable and Wearable Self-powered Temperature Sensor Based on Self-healing Thermoelectric Fiber by Coaxial Wet Spinning Strategy for Fire Safety of Firefighting Clothing
Jiang, Qing, Wan, Yuhang, Qin, Yi, Qu, Xueru, Zhou, Mi, Huo, Siqi, Wang, Xiaochun, Yu, Zhicai and He, Hualing. 2024. "Durable and Wearable Self-powered Temperature Sensor Based on Self-healing Thermoelectric Fiber by Coaxial Wet Spinning Strategy for Fire Safety of Firefighting Clothing." Advanced Fiber Materials. https://doi.org/10.1007/s42765-024-00416-6

Article

Fire-retardant, anti-dripping, biodegradable and biobased polyurethane elastomers enabled by hydrogen-bonding with cellulose nanocrystals
Xue, Yijiao, Zhang, Tianchen, Peng, Hong, Ma, Zhewen, Zhang, Meng, Lynch, Mark, Dinh, Toan, Zhou, Zhezhe, Zhou, Yonghong and Song, Pingan. 2024. "Fire-retardant, anti-dripping, biodegradable and biobased polyurethane elastomers enabled by hydrogen-bonding with cellulose nanocrystals." Nano Research. 17 (3), pp. 2186-2194. https://doi.org/10.1007/s12274-023-6397-0

Article

Engineering the p-n switch: Mastering intrinsic point defects in Sb2Te3-dominant alloys
Wang, Moran, Hong, Min, Fang, Xingce, Cheng, Jiahui, Lyu, Tu, Zhou, Yuwei, Luo, Xiaohuan, Zhang, Chaohua, Ao, Weiqin, Liu, Fusheng and Hu, Lipeng. 2024. "Engineering the p-n switch: Mastering intrinsic point defects in Sb2Te3-dominant alloys." Acta Materialia. 266. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.119675

Article

Zinc Doping Induces Enhanced Thermoelectric Performance of Solvothermal SnTe
Wang, L., Shi, Xiao-Lei, Li, Lvzhou, Hong, Min, Lin, Bencai, Miao, Pengcheng, Ding, Jianning, Yuan, Ningyi, Zheng, Shuqi and Chen, Zhi-Gang. 2024. "Zinc Doping Induces Enhanced Thermoelectric Performance of Solvothermal SnTe." Chemistry: An Asian Journal. https://doi.org/10.1002/asia.202400130

Article

Piezo-optoelectronic coupling in heterojunctions for self-powered and ultrasensitive pressure sensing
Nguyen, Cong Thanh, Lakis, Emily, Tran, Dang D.H., Nguyen, Tuan-Hung, Sugawara, Jun, Gratchev, Ivan, Streed, Erik W., Dinh, Toan, Nguyen, Nam-Trung, Dau, Van Thanh and Dao, Dzung Viet. 2024. "Piezo-optoelectronic coupling in heterojunctions for self-powered and ultrasensitive pressure sensing." Nano Energy. 124. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109477

Article

Photocatalytic CO2 reduction integrated with biomass selective oxidation via single-atom Ru and P dual sites on carbon nitride
Liu, Zhendong, Ma, Jiliang, Guo, Yanzhu, Hong, Min and Sun, Runcang. 2024. "Photocatalytic CO2 reduction integrated with biomass selective oxidation via single-atom Ru and P dual sites on carbon nitride." Applied Catalysis B: Environmental. 342. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123429

Article

Dispersion engineering of cellulose nanofibres in polyols: for controlled microstructure of high-performance polyurethane foam
Haridevan, Hima, Evans, David A. C., Martin, Darren J. and Annamalai, Pratheep K.. 2024. "Dispersion engineering of cellulose nanofibres in polyols: for controlled microstructure of high-performance polyurethane foam." Materials Advances. 5 (4), pp. 1540-1551. https://doi.org/10.1039/d3ma00865g

Article

Realizing balanced flame retardancy and electromagnetic interference shielding in hierarchical elastomer nanocomposites
Chen, Kexin, Wang, Hengrui, Shi, Yongqian, Liu, Miao, Feng, Yuezhan, Fu, Libi and Song, Pingan. 2024. "Realizing balanced flame retardancy and electromagnetic interference shielding in hierarchical elastomer nanocomposites." Journal of Colloid and Interface Science. 653 (Part A), pp. 634 - 642. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.09.112

Article

2D MXenes for Fire Retardancy and Fire-Warning Applications: Promises and Prospects
Liu, Lei, Feng, Jiabing, Xue, Yijiao, Chevali, Venkata, Zhang, Yubai, Shi, Yongqian, Tang, Longcheng and Song, Pingan. 2023. "2D MXenes for Fire Retardancy and Fire-Warning Applications: Promises and Prospects ." Advanced Functional Materials. 33 (9). https://doi.org/10.1002/adfm.202212124

Article

Tuning the microstructure of polyurethane foam using nanocellulose for improved thermal insulation properties through an efficient dispersion methodology
Septevani, Athanasia A., Evans, David A.C., Martin, Darren J., Song, Pingan and Annamalai, Pratheep K.. 2023. "Tuning the microstructure of polyurethane foam using nanocellulose for improved thermal insulation properties through an efficient dispersion methodology." Polymer Composites. 44 (12), pp. 8857-8869. https://doi.org/10.1002/pc.27743

Article

Combination effects of a bio-based fire retardant and functionalized graphene oxide on a fire retardant and mechanical properties of polylactide
Yu, Y., Ma, C., Zhang, H., Zhang, Y., Fang, Z., Song, Ruiyin, Lin, Z., Feng, J. and Song, P.. 2023. "Combination effects of a bio-based fire retardant and functionalized graphene oxide on a fire retardant and mechanical properties of polylactide." Materials Today Chemistry. 30. https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2023.101565

Article

Two-step phase manipulation by tailoring chemical bonds results in high-performance GeSe thermoelectrics
Yao, Wenqing, Zha, Yihua, Lyu, Tu, Huang, Weibo, Huang, Nuoxian, Li, Xiang, Zhang, Chaohua, Liu, Fusheng, Wuttig, Matthias, Yu, Yuan, Hong, Min and Hu, Lipeng. 2023. "Two-step phase manipulation by tailoring chemical bonds results in high-performance GeSe thermoelectrics." The Innovation. 4 (6).

Article

Flame retardant and multifunctional BC/MXene/MSiCnw/FRTPU aerogel composites with superior electromagnetic interference shielding via “Consolidating” method
Wang, Hengrui, Chen, Kexin, Shi, Yongqian, Zhu, Yanjun, Jiang, Songqiong, Liu, Yan, Wu, Shijie, Nie, Chenxin, Fu, Libi, Feng, Yuezhan and Song, Pingan. 2023. "Flame retardant and multifunctional BC/MXene/MSiCnw/FRTPU aerogel composites with superior electromagnetic interference shielding via “Consolidating” method ." Chemical Engineering Journal. 474. https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.145904

Article

Stretchable, durable and asymmetrically wettable nanofiber composites with unidirectional water transportation capability for temperature sensing
Tang, Yang, Yan, Jun, Xiao, Wei, Huang, Xuewu, Tang, Longcheng, Shi, Yongqian, Song, Pingan and Gao, Jiefeng. 2023. "Stretchable, durable and asymmetrically wettable nanofiber composites with unidirectional water transportation capability for temperature sensing." Journal of Colloid and Interface Science. 641, pp. 893-902. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.03.088

Article

Photocatalytic selective C-C bond cleavage of biomass-based monosaccharides and xylan to co-produce lactic acid and CO over an Fe-doped GaN catalyst
Sun, Shaochao, Zhang, Junqiang, Hong, Min, Wen, Jialong, Ma, Jiliang and Sun, Runcang. 2023. "Photocatalytic selective C-C bond cleavage of biomass-based monosaccharides and xylan to co-produce lactic acid and CO over an Fe-doped GaN catalyst." Industrial Crops and Products. 204 (Part B). https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.117361

Article

Metal–Organic Frameworks–Based Flame-Retardant System for Epoxy Resin: A Review and Prospect
Song, Kunpeng, Pan, Ye-Tang, Zhang, Jing, Song, Pingan, He, Jiyu, Wang, De-Yi and Yang, Rongjie. 2023. "Metal–Organic Frameworks–Based Flame-Retardant System for Epoxy Resin: A Review and Prospect." Chemical Engineering Journal. 468. https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.143653

Article

Architecting fire safe hierarchical polymer nanocomposite films with excellent electromagnetic interference shielding via interface engineering
Shi, Yongqian, Yao, Ansheng, Han, Junqiang, Wang, Hengrui, Feng, Yuezhan, Fu, Libi, Yang, Fuqiang and Song, Pingan. 2023. "Architecting fire safe hierarchical polymer nanocomposite films with excellent electromagnetic interference shielding via interface engineering." Journal of Colloid and Interface Science. 640, pp. 179-191. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.02.085

Article

Tunable construction of fire safe and mechanically strong hierarchical composites towards electromagnetic interference shielding
Shi, Yongqian, Nie, Chenxin, Jiang, Songqiong, Wang, Hengrui, Feng, Yuezhan, Gao, Jiefeng, Tang, Longcheng and Song, Pingan. 2023. "Tunable construction of fire safe and mechanically strong hierarchical composites towards electromagnetic interference shielding." Journal of Colloid and Interface Science. 652 (Part B), pp. 1554-1567. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2023.08.191

Article

Exploring the Epitaxial Growth Kinetics and Anomalous Hall Effect in Magnetic Topological Insulator MnBi2Te4 Films
Luo, Jiangfan, Tong, Qiwei, Jiang, Zhicheng, Bai, Hui, Wu, Jinsong, Liu, Xiaolin, Xie, Sen, Ge, Haoran, Zhao, Yan, Liu, Yong, Hong, Min, Shen, Dawei, Zhang, Qingjie, Liu, Wei and Tang, Xinfeng. 2023. "Exploring the Epitaxial Growth Kinetics and Anomalous Hall Effect in Magnetic Topological Insulator MnBi2Te4 Films." ACS Nano. 17 (19), pp. 19022-19032. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c04626

Article

Surface Chemistry and Band Engineering in AgSbSe2: Toward High Thermoelectric Performance
Liu, Yu, Li, Mingquan, Wan, Shanhong, Lim, Khak Ho, Zhang, Yu, Li, Mengyao, Li, Junshan, Ibanez, Maria, Hong, Min and Cabot, Andreu. 2023. "Surface Chemistry and Band Engineering in AgSbSe2: Toward High Thermoelectric Performance." ACS Nano. 17 (12), pp. 11923-11934. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c03541

Article

Construction of mechanically robust and fire safe thermoplastic polyurethane-based nanocomposites for electromagnetic interference shielding
Liu, Miao, Wu, Shijie, Huang, Ruizhe, Shi, Yongqian, Wang, Hengrui, Feng, Yuezhan, Tang, Longcheng, Gao, Jiefeng, Song, Pingan and Lai, Yuekun. 2023. "Construction of mechanically robust and fire safe thermoplastic polyurethane-based nanocomposites for electromagnetic interference shielding." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 175. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2023.107818

Article

High-performance flexible nanocomposites with superior fire safety and ultra-efficient electromagnetic interference shielding
Liu, Miao, Chen, Kexin, Shi, Yongqian, Wang, Hengrui, Wu, Shijie, Huang, Ruizhe, Feng, Yuezhan, Tang, Longcheng, Liu, Xiaohuan and Song, Pingan. 2023. "High-performance flexible nanocomposites with superior fire safety and ultra-efficient electromagnetic interference shielding." Journal of Materials Science and Technology. 166, pp. 133-144. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.05.017

Article

Enhancing biomass oxidation with carbon nitride nanosheets ring inserted on C. I. Pigment Yellow 53 photocatalysts for simultaneous CO and lactic acid production
Ling, Weikang, Ma, Jiliang, Liu, Zhendong, Cui, Rui, Zhang, Junqiang, Li, Xinze, Hong, Min and Sun, Runcang. 2023. "Enhancing biomass oxidation with carbon nitride nanosheets ring inserted on C. I. Pigment Yellow 53 photocatalysts for simultaneous CO and lactic acid production." Chemical Engineering Journal. 475. https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.146117

Article

Advances in printing techniques for thermoelectric materials and devices
Hong, Min, Sun, Shuai, Lyu, Wanyu, Li, Meng, Liu, Weidi, Shi, Xiao-Lei and Chen, Zhi-Gang. 2023. "Advances in printing techniques for thermoelectric materials and devices." Soft Science. 3 (3).

Article

Bio-derived phosphorous-nitrogen-silicon decorated halloysite nanotube towards enhancing flame retardant, UV-blocking and mechanical properties of poly(lactic acid)
Feng, Ji, Luo, Wenlong, He, Wentao, Ai, Xingxing and Song, Pingan. 2023. "Bio-derived phosphorous-nitrogen-silicon decorated halloysite nanotube towards enhancing flame retardant, UV-blocking and mechanical properties of poly(lactic acid)." Polymer Degradation and Stability. 217. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2023.110509

Article

Construction of MXene/MOFs nano-coatings on PU sponge with enhanced interfacial interaction and fire resistance towards efficient removal of liquid hazardous chemicals
Deng, Guojun, Sun, Mengnan, Shi, Yongqian, Feng, Yuezhan, Lv, Yuancai, Tang, Longcheng, Gao, Jiefeng and Song, Pingan. 2023. "Construction of MXene/MOFs nano-coatings on PU sponge with enhanced interfacial interaction and fire resistance towards efficient removal of liquid hazardous chemicals." Journal of Cleaner Production. 403. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136887

Article

N and S co-doped nanosheet-like porous carbon derived from sorghum biomass: mechanical nanoarchitecturing for upgraded potassium ion batteries
Kim, Minjun, Ma, Liang, Li, Zhibin, Mai, Wenjie, Amiralian, Nasim, Rowan, Alan E., Yamauchi, Yusuke, Qin, Aimiao, Afzal, Rana Arslan, Martin, Darren, Nanjundan, Ashok Kumar and Li, Jinliang. 2023. "N and S co-doped nanosheet-like porous carbon derived from sorghum biomass: mechanical nanoarchitecturing for upgraded potassium ion batteries." Journal of Materials Chemistry A. 11 (31), pp. 16626-16635. https://doi.org/10.1039/d3ta03215a

Article

Design and optimization of high-performance GeTe-based thermoelectric materials
Lyu, Wanyu. 2023. Design and optimization of high-performance GeTe-based thermoelectric materials. PhD by Publication Doctor of Philosophy. University of Southern Queensland. https://doi.org/10.26192/z0141

PhD by Publication

Investigation of fibre reinforced shape memory polymer composites for structural components
Emmanuel Kotikawattege Don, Chris. 2023. Investigation of fibre reinforced shape memory polymer composites for structural components. PhD Thesis Doctor of Philosophy (DPHD). University of Southern Queensland. https://doi.org/10.26192/yzvvq

PhD Thesis

Biomimetic, Mechanically Strong Supramolecular Nanosystem Enabling Solvent Resistance, Reliable Fire Protection and Ultralong Fire Warning
Cao, Cheng-Fei, Yu, Bin, Huang, Ju, Feng, Xiao-Lan, Lv, Ling-Yu, Sun, Feng-Na, Tang, Long-Cheng, Feng, Jiabing, Song, Pingan and Wang, Hao. 2022. "Biomimetic, Mechanically Strong Supramolecular Nanosystem Enabling Solvent Resistance, Reliable Fire Protection and Ultralong Fire Warning." ACS Nano. 16 (12), pp. 20865-20876. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c08368

Article

Damage onset analysis of optimized shape memory polymer composites during programming into curved shapes
Emmanuel, K. D. C., Jeewantha, L. H. J., Herath, H. M. C. M., Epaarachchi, J. A. and Aravinthan, T.. 2022. "Damage onset analysis of optimized shape memory polymer composites during programming into curved shapes." Materialia. 26, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.mtla.2022.101599

Article

A synergistic architecture design on integrally boosting the hydroxyl adsorption and charge transfer for oxygen evolution reaction
Chen, Jiani, Zhu, Shiliang, Ge, Lei, She, Sixuan, Liu, Dongliang, Sha, Yuchen, Zhou, Wei and Shao, Zongping. 2022. "A synergistic architecture design on integrally boosting the hydroxyl adsorption and charge transfer for oxygen evolution reaction." Journal of Materials Chemistry A. 10 (39), pp. 20787-20793. https://doi.org/10.1039/D2TA05356J

Article

Microtubular electrodes: An emerging electrode configuration for electrocatalysis, bioelectrochemical and water treatment applications
Rabiee, Hesamoddin, Ge, Lei, Hu, Shihu, Wang, Hao and Yuan, Zhiguo. 2022. "Microtubular electrodes: An emerging electrode configuration for electrocatalysis, bioelectrochemical and water treatment applications." Chemical Engineering Journal. 450 (Part 1). https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138476

Article

Small multiamine molecule enabled fire-retardant polymeric materials with enhanced strength, toughness, and self-healing properties
Liu, Lei, Zhu, Menghe, Ma, Zhewen, Xu, Xiaodong, Dai, Jinfeng, Yu, Youming, Seraji, Seyed Mohsen, Wang, Hao and Song, Pingan. 2022. "Small multiamine molecule enabled fire-retardant polymeric materials with enhanced strength, toughness, and self-healing properties." Chemical Engineering Journal. 400, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.135645

Article

Governing effects of melt viscosity on fire performances of polylactide and its fire-retardant systems
Yu, Yueming, Xi, Liangdong, Yao, Miaohong, Liu, Linghui, Zhang, Yan, Huo, Siqi, Fang, Zhengping and Song, Pingan. 2022. "Governing effects of melt viscosity on fire performances of polylactide and its fire-retardant systems." iScience. 25 (3), pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.103950

Article

A hyperbranched P/N/B-containing oligomer as multifunctional flame retardant for epoxy resins
Huo, Siqi, Sai, Ting, Ran, Shiya, Guo, Zhenghong, Fang, Zhengping and Song, Pingan. 2022. "A hyperbranched P/N/B-containing oligomer as multifunctional flame retardant for epoxy resins." Composites Part B: Engineering. 234, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.109701

Article

Fire-safe, mechanically strong and tough thermoplastic Polyurethane/MXene nanocomposites with exceptional smoke suppression
Liu, Chuan, Xu, Kui, Shi, Yongqian, Wang, Jiawei, Ma, Suning, Feng, Yuezhan, Lv, Yuancai, Yang, Fuqiang, Liu, Minghua and Song, Pingan. 2022. "Fire-safe, mechanically strong and tough thermoplastic Polyurethane/MXene nanocomposites with exceptional smoke suppression." Materials Today Physics. 22, pp. 1-14. https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2022.100607

Article

Bio-inspired, sustainable and mechanically robust graphene oxide-based hybrid networks for efficient fire protection and warning
Cao, Cheng-Fei, Yu, Bin, Guo, Bi-Fan, Hu, Wan-jun, Sun, Feng-Na, Zhang, Zhao-Hui, Li, Shi-Neng, Wu, Wei, Tang, Long-Cheng, Song, Pingan and Wang, Hao. 2022. "Bio-inspired, sustainable and mechanically robust graphene oxide-based hybrid networks for efficient fire protection and warning." Chemical Engineering Journal. 439. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.134516

Article

Interface nanoengineering of a core-shell structured biobased fire retardant for fire-retarding polylactide with enhanced toughness and UV protection
Yu, Yueming, Zhang, Yan, Xi, Liangdong, Zhao, Zhinuo, Huo, Siqi, Huang, Guobo, Fang, Zhengping and Song, Pingan. 2022. "Interface nanoengineering of a core-shell structured biobased fire retardant for fire-retarding polylactide with enhanced toughness and UV protection." Journal of Cleaner Production. 336, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130372

Article

A core–shell‑structured APP@COFs hybrid for enhanced flame retardancy and mechanical property of epoxy resin (EP)
Bi, Xue, Di, Hang, Liu, Jia, Meng, Yafang, Song, Yuying, Meng, Weihua, Qu, Hongqiang, Fang, Lide, Song, Pingan and Xu, Jianzhong. 2022. "A core–shell‑structured APP@COFs hybrid for enhanced flame retardancy and mechanical property of epoxy resin (EP)." Advanced Composites and Hybrid Materials. https://doi.org/10.1007/s42114-021-00411-0

Article