Zinc Doping Induces Enhanced Thermoelectric Performance of Solvothermal SnTe

Article


Wang, L., Shi, Xiao-Lei, Li, Lvzhou, Hong, Min, Lin, Bencai, Miao, Pengcheng, Ding, Jianning, Yuan, Ningyi, Zheng, Shuqi and Chen, Zhi-Gang. 2024. "Zinc Doping Induces Enhanced Thermoelectric Performance of Solvothermal SnTe." Chemistry: An Asian Journal. https://doi.org/10.1002/asia.202400130
Article Title

Zinc Doping Induces Enhanced Thermoelectric Performance of Solvothermal SnTe

ERA Journal ID35053
Article CategoryArticle
AuthorsWang, L., Shi, Xiao-Lei, Li, Lvzhou, Hong, Min, Lin, Bencai, Miao, Pengcheng, Ding, Jianning, Yuan, Ningyi, Zheng, Shuqi and Chen, Zhi-Gang
Journal TitleChemistry: An Asian Journal
Article Numbere202400130
Number of Pages10
Year2024
PublisherJohn Wiley & Sons
Place of PublicationGermany
ISSN1861-471X
1861-4728
Digital Object Identifier (DOI)https://doi.org/10.1002/asia.202400130
Web Address (URL)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asia.202400130
AbstractThe creation of hierarchical nanostructures can effectively strengthen phonon scattering to reduce lattice thermal conductivity for improving thermoelectric properties in inorganic solids. Here, we use Zn doping to induce a remarkable reduction in the lattice thermal conductivity in SnTe, approaching the theoretical minimum limit. Microstructure analysis reveals that ZnTe nanoprecipitates can embed within SnTe grains beyond the solubility limit of Zn in the Zn alloyed SnTe. These nanoprecipitates result in a substantial decrease of the lattice thermal conductivity in SnTe, leading to an ultralow lattice thermal conductivity of 0.50 W m−1 K−1 at 773 K and a peak ZT of ~0.48 at 773 K, marking an approximately 45 % enhancement compared to pristine SnTe. This study underscores the effectiveness of incorporating ZnTe nanoprecipitates in boosting the thermoelectric performance of SnTe-based materials.
Keywordslattice thermal conductivity
Contains Sensitive ContentDoes not contain sensitive content
ANZSRC Field of Research 2020401605. Functional materials
Byline AffiliationsChangzhou University, China
Queensland University of Technology
Yangzhou University, China
Centre for Future Materials
School of Engineering
China University of Petroleum, China
Permalink -

https://research.usq.edu.au/item/z5vyq/zinc-doping-induces-enhanced-thermoelectric-performance-of-solvothermal-snte

 • 22
  total views
 • 7
  total downloads
 • 7
  views this month
 • 4
  downloads this month

Export as

Related outputs

Fire-retardant anti-microbial robust wood nanocomposite capable of fire-warning by graded-penetration impregnation
Che, Wenbo, Li, Zehui, Huo, Siqi, Dinh, Toan, Hong, Min, Maluk, Cristian, Yu, Youming and Xie, Yanjun. 2024. "Fire-retardant anti-microbial robust wood nanocomposite capable of fire-warning by graded-penetration impregnation." Composites Part B: Engineering. 280. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2024.111482
Engineering the p-n switch: Mastering intrinsic point defects in Sb2Te3-dominant alloys
Wang, Moran, Hong, Min, Fang, Xingce, Cheng, Jiahui, Lyu, Tu, Zhou, Yuwei, Luo, Xiaohuan, Zhang, Chaohua, Ao, Weiqin, Liu, Fusheng and Hu, Lipeng. 2024. "Engineering the p-n switch: Mastering intrinsic point defects in Sb2Te3-dominant alloys." Acta Materialia. 266. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2024.119675
Color adjustable, mechanically robust, flame-retardant and weather-resistant TiO2/MMT/CNF hierarchical nanocomposite coatings toward intelligent fire cyclic warning and protection
Shen, Yan-Bin, Yu, Ke-Xin, Wang, Ye-Jun, Qu, Yun-Hao, Pan, Long-Qian, Cao, Cheng-Fei, Cao, Kun, Gao, Jie-Feng, Shi, Yongqian, Song, Pingan, Yong, Jianming, Hong, Min, Zhang, Guo-Dong, Zhao, Li and Tang, Long-Cheng. 2024. "Color adjustable, mechanically robust, flame-retardant and weather-resistant TiO2/MMT/CNF hierarchical nanocomposite coatings toward intelligent fire cyclic warning and protection." Composites Part B: Engineering. 271. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2023.111159
Photocatalytic CO2 reduction integrated with biomass selective oxidation via single-atom Ru and P dual sites on carbon nitride
Liu, Zhendong, Ma, Jiliang, Guo, Yanzhu, Hong, Min and Sun, Runcang. 2024. "Photocatalytic CO2 reduction integrated with biomass selective oxidation via single-atom Ru and P dual sites on carbon nitride." Applied Catalysis B: Environmental. 342. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123429
Machine learning for expediting next-generation of fire-retardant polymer composites
Jafari, Pooya, Zhang, Ruoran, Huo, Siqi, Wang, Qingsheng, Yong, Jianming, Hong, Min, Deo, Ravinesh, Wang, Hao and Song, Pingan. 2024. "Machine learning for expediting next-generation of fire-retardant polymer composites." Composites Communications. 45. https://doi.org/10.1016/j.coco.2023.101806
Two-step phase manipulation by tailoring chemical bonds results in high-performance GeSe thermoelectrics
Yao, Wenqing, Zha, Yihua, Lyu, Tu, Huang, Weibo, Huang, Nuoxian, Li, Xiang, Zhang, Chaohua, Liu, Fusheng, Wuttig, Matthias, Yu, Yuan, Hong, Min and Hu, Lipeng. 2023. "Two-step phase manipulation by tailoring chemical bonds results in high-performance GeSe thermoelectrics." The Innovation. 4 (6).
Hyperelastic, Robust, Fire-Safe Multifunctional MXene Aerogels with Unprecedented Electromagnetic Interference Shielding Efficiency
Wang, Hengrui, Jiang, Yue, Ma, Zhewen, Shi, Yongqian, Zhu, Yanjun, Huang, Ruizhe, Feng, Yuezhan, Wang, Zubin, Hong, Min, Gao, Jiefeng, Tang, Long-Cheng and Song, Pingan. 2023. "Hyperelastic, Robust, Fire-Safe Multifunctional MXene Aerogels with Unprecedented Electromagnetic Interference Shielding Efficiency." Advanced Functional Materials. 33 (49). https://doi.org/10.1002/adfm.202306884
Photocatalytic selective C-C bond cleavage of biomass-based monosaccharides and xylan to co-produce lactic acid and CO over an Fe-doped GaN catalyst
Sun, Shaochao, Zhang, Junqiang, Hong, Min, Wen, Jialong, Ma, Jiliang and Sun, Runcang. 2023. "Photocatalytic selective C-C bond cleavage of biomass-based monosaccharides and xylan to co-produce lactic acid and CO over an Fe-doped GaN catalyst." Industrial Crops and Products. 204 (Part B). https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.117361
Exploring the Epitaxial Growth Kinetics and Anomalous Hall Effect in Magnetic Topological Insulator MnBi2Te4 Films
Luo, Jiangfan, Tong, Qiwei, Jiang, Zhicheng, Bai, Hui, Wu, Jinsong, Liu, Xiaolin, Xie, Sen, Ge, Haoran, Zhao, Yan, Liu, Yong, Hong, Min, Shen, Dawei, Zhang, Qingjie, Liu, Wei and Tang, Xinfeng. 2023. "Exploring the Epitaxial Growth Kinetics and Anomalous Hall Effect in Magnetic Topological Insulator MnBi2Te4 Films." ACS Nano. 17 (19), pp. 19022-19032. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c04626
Surface Chemistry and Band Engineering in AgSbSe2: Toward High Thermoelectric Performance
Liu, Yu, Li, Mingquan, Wan, Shanhong, Lim, Khak Ho, Zhang, Yu, Li, Mengyao, Li, Junshan, Ibanez, Maria, Hong, Min and Cabot, Andreu. 2023. "Surface Chemistry and Band Engineering in AgSbSe2: Toward High Thermoelectric Performance." ACS Nano. 17 (12), pp. 11923-11934. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c03541
Advances in biodegradable piezoelectrics for medical implants
Liu, Ting, Wang, Yuan, Hong, Min, Venezuela, Jeffrey, Shi, Wei and Dargusch, Matthew. 2023. "Advances in biodegradable piezoelectrics for medical implants." Nano Today: an international rapid reviews journal. 52. https://doi.org/1016/j.nantod.2023.101945
Enhancing biomass oxidation with carbon nitride nanosheets ring inserted on C. I. Pigment Yellow 53 photocatalysts for simultaneous CO and lactic acid production
Ling, Weikang, Ma, Jiliang, Liu, Zhendong, Cui, Rui, Zhang, Junqiang, Li, Xinze, Hong, Min and Sun, Runcang. 2023. "Enhancing biomass oxidation with carbon nitride nanosheets ring inserted on C. I. Pigment Yellow 53 photocatalysts for simultaneous CO and lactic acid production." Chemical Engineering Journal. 475. https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.146117
Advances in printing techniques for thermoelectric materials and devices
Hong, Min, Sun, Shuai, Lyu, Wanyu, Li, Meng, Liu, Weidi, Shi, Xiao-Lei and Chen, Zhi-Gang. 2023. "Advances in printing techniques for thermoelectric materials and devices." Soft Science. 3 (3).
Solvothermally silver doping boosting the thermoelectric performance of polycrystalline Bi2Te3
Chen, Wen-Yi, Shi, Xiao-Lei, Yang, Qishuo, Li, Meng, Lyu, Wanyu, Liu, Ting, Cao, Tianyi, Hu, Boxuan, Liu, Weidi, Sun, Shuai, Mao, Yuanqing, Dargusch, Matthew, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2023. "Solvothermally silver doping boosting the thermoelectric performance of polycrystalline Bi2Te3." Chemical Engineering Journal. 475. https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.146428
Ultrafast and Cost-Effective Fabrication of High-Performance Carbon-Based Flexible Thermoelectric Hybrid Films and Their Devices
Sun, Shuai, Shi, Xiao-Lei, Li, Meng Li, Wu, Ting, Yin, Liangcao, Wang, Dezhuang, Liu, Qingfeng and Chen, Zhi-Gang. 2023. "Ultrafast and Cost-Effective Fabrication of High-Performance Carbon-Based Flexible Thermoelectric Hybrid Films and Their Devices." ACS Applied Materials and Interfaces. 15 (21), p. 25650–25660. https://doi.org/10.1021/acsami.3c05226
Advances in Ionic Thermoelectrics: From Materials to Devices
Sun, Shuai, Li, Meng, Shi, Xiao-Lei and Chen, Zhi-gang. 2023. "Advances in Ionic Thermoelectrics: From Materials to Devices ." Advanced Energy Materials. 13 (9). https://doi.org/10.1002/aenm.202203692
Engineering phosphorus-containing lignin for epoxy biocomposites with enhanced thermal stability, fire retardancy and mechanical properties
Zhang, Anlin, Zhang, Jianzhong, Liu, Lina, Dai, Jinfeng, Lu, Xinyu, Huo, Siqi, Hong, Min, Liu, Xiaohuan, Lynch, Mark, Zeng, Xuesen, Burey, Paulomi and Song, Pingan. 2023. "Engineering phosphorus-containing lignin for epoxy biocomposites with enhanced thermal stability, fire retardancy and mechanical properties." Journal of Materials Science and Technology. 167, pp. 82-93. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.06.004
Condensed point defects enhance thermoelectric performance of rare-earth Lu-doped GeTe
Lyu, Wan-Yu, Liu, Wei-Di, Li, Meng, Shi, Xiao-Lei, Hong, Min, Cao, Tianyi, Guo, Kai, Luo, Jun, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2023. "Condensed point defects enhance thermoelectric performance of rare-earth Lu-doped GeTe." Journal of Materials Science and Technology. 151, pp. 227-233. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.01.004
The effect of rare earth element doping on thermoelectric properties of GeTe
Lyu, Wan-Yu, Liu, Wei-Di, Li, Meng, Hong, Min, Guo, Kai, Luo, Jun, Xing, Juanjuan, Sun, Qiang, Xu, Shengduo, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2022. "The effect of rare earth element doping on thermoelectric properties of GeTe." Chemical Engineering Journal. 446 (Part 1), pp. 1-6. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.137278
Synthesis of thermoelectric materials
Hong, Min, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Synthesis of thermoelectric materials." Kumar, Ranjan and Singh, Ranber (ed.) Thermoelectricity and Advanced Thermoelectric Materials. Duxford, United Kingdom. Woodhead Publishing Limited. pp. 73-103
Native Atomic Defects Manipulation for Enhancing the Electronic Transport Properties of Epitaxial SnTe Films
Hua, Fuqiang, Lv, Pengfei, Hong, Min, Xie, Sen, Zhang, Min, Zhang, Cheng, Wang, Wei, Wang, Zhaohui, Liu, Yong, Yan, Yonggao, Yuan, Shengjun, Liu, Wei and Tang, Xinfeng. 2021. "Native Atomic Defects Manipulation for Enhancing the Electronic Transport Properties of Epitaxial SnTe Films." ACS Applied Materials and Interfaces. 13 (47), pp. 56446-56455. https://doi.org/10.1021/acsami.1c15447
Thermoelectric performance of p-type (Bi,Sb)2Te3 incorporating amorphous Sb2S3 nanospheres
Bao, Deyue, Sun, Qiang, Huang, Linsen, Chen, Jie, Tang, Jun, Zhou, Dali, Hong, Min, Yang, Lei and Chen, Zhi-Gang. 2022. "Thermoelectric performance of p-type (Bi,Sb)2Te3 incorporating amorphous Sb2S3 nanospheres." Chemical Engineering Journal. 430 (Part 1), pp. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.132738
A Heterostructure Coupling of Exfoliated Ni–Fe Hydroxide Nanosheet and Defective Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Overall Water Splitting
Jia, Yi, Zhang, Longzhou, Gao, Guoping, Chen, Hua, Wang, Bei, Zhou, Jizhi, Soo, Mun Teng, Hong, Min, Yan, Xuecheng, Qian, Guangren, Zou, Jin, Du, Aijun and Yao, Xiangdong. 2017. "A Heterostructure Coupling of Exfoliated Ni–Fe Hydroxide Nanosheet and Defective Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Overall Water Splitting." Advanced Materials. 29 (17), pp. 1-8. https://doi.org/10.1002/adma.201700017
Realizing Bi-doped α-Cu2Se as a promising near-room- temperature thermoelectric material
Liao, Wang-Wei, Yang, Lei, Chen, Jie, Zhou, Da-Li, Qu, Xian-Lin, Zheng, Kun, Han, Guang, Zhou, Jia-Bei, Hong, Min and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Realizing Bi-doped α-Cu2Se as a promising near-room- temperature thermoelectric material." Chemical Engineering Journal. 371, pp. 593-599. https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.04.081
Optimal array alignment to deliver high performance in flexible conducting polymer-based thermoelectric devices
Xu, Shengduo, Li, Meng, Hong, Min, Yang, Lei, Sun, Qiang, Sun, Shuai, Lyu, Wanyu, Dargusch, Matthew, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2022. "Optimal array alignment to deliver high performance in flexible conducting polymer-based thermoelectric devices." Journal of Materials Science and Technology. 124, pp. 252-259. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2022.03.007
Separable and recyclable meso-carbon@TiO2/carbon fiber composites for visible-light photocatalysis and photoelectrocatalysis
Chen, Hua-Jun, Yang, Yan-Ling, Hong, Min, Chen, Jin-Geng, Suo, Guo-Quan, Hou, Xiao-Jiang, Feng, Lei and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Separable and recyclable meso-carbon@TiO2/carbon fiber composites for visible-light photocatalysis and photoelectrocatalysis." Sustainable Materials and Technologies. 21, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2019.e00105
Superconductivity and magnetotransport of single-crystalline NbSe2 nanoplates grown by chemical vapour deposition
Zou, Yi-Chao, Chen, Zhi-Gang, Zhang, Enze, Xiu, Faxian, Matsumura, Syo, Yang, Lei, Hong, Min and Zou, Jin. 2017. "Superconductivity and magnetotransport of single-crystalline NbSe2 nanoplates grown by chemical vapour deposition." Nanoscale. 9 (43), pp. 16591-16595. https://doi.org/10.1039/C7NR06617A
Nanoscale pores plus precipitates rendering high-performance thermoelectric SnTe1-xSex with refined band structures
Hong, Min, Wang, Yuan, Xu, Shengduo, Shi, Xun, Chen, Lidong, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Nanoscale pores plus precipitates rendering high-performance thermoelectric SnTe1-xSex with refined band structures." Nano Energy. 60, pp. 1-7. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.03.031
Correction: Computer-aided design of high-efficiency GeTe-based thermoelectric devices
Hong, Min, Zheng, Kun, Lyv, Wanyu, Li, Meng, Qu, Xianlin, Sun, Qiang, Xu, Shengduo, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Correction: Computer-aided design of high-efficiency GeTe-based thermoelectric devices." Energy and Environmental Science. 13 (6), pp. 1896-1896. https://doi.org/10.1039/D0EE90029J
Optimizing Electronic Quality Factor toward High Performance Ge1−x−yTaxSbyTe Thermoelectrics: The Role of Transition Metal Doping
Li, Meng, Sun, Qiang, Xu, Sheng-Duo, Hong, Min, Lyu, Wan-Yu, Liu, Ji-Xing, Wang, Yuan, Dargusch, Matthew, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Optimizing Electronic Quality Factor toward High Performance Ge1−x−yTaxSbyTe Thermoelectrics: The Role of Transition Metal Doping." Advanced Materials. 33 (40), pp. 1-8. https://doi.org/10.1002/adma.202102575
Synergistic band convergence and defect engineering boost thermoelectric performance of SnTe
Dong, Ximeng, Cui, Wenlin, Liu, Wei-Di, Zheng, Shuqi, Gao, Lei, Yue, Luo, Wu, Yue, Wang, Boyi, Zhang, Zipei, Chen, Liqiang and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Synergistic band convergence and defect engineering boost thermoelectric performance of SnTe." Journal of Materials Science and Technology. 86, pp. 204-209. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.01.040
Achieving High-Performance Ge0.92Bi0.08Te Thermoelectrics via LaB6-Alloying-Induced Band Engineering and Multi-Scale Structure Manipulation
Sun, Qiang, Shi, Xiao-Lei, Hong, Min, Yin, Yu, Xu, Sheng-Duo, Chen, Jie, Yang, Lei, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2022. "Achieving High-Performance Ge0.92Bi0.08Te Thermoelectrics via LaB6-Alloying-Induced Band Engineering and Multi-Scale Structure Manipulation." Small. 18 (6). https://doi.org/10.1002/smll.202105923
Achieving ultrahigh power factor in n-type Ag2Se thin films by carrier engineering
Zheng, Zhuang-Hao, Zhang, Dong-Liang, Niu, Jun-Yu, Shi, Xiao-Lei, Chen, Tian-Bao, Chen, Yun-Fei, Li, Fu, Liang, Guang-Xing, Chen, Yue-Xing, Fan, Ping and Chen, Zhi-Gang. 2022. "Achieving ultrahigh power factor in n-type Ag2Se thin films by carrier engineering." Materials Today Energy. 24. https://doi.org/10.1016/j.mtener.2021.100933
Dual Post-Treatments Boost Thermoelectric Performance of PEDOT:PSS Films and Their Devices
Wu, Ting, Shi, Xiao-Lei, Liu, Wei-Di, Sun, Shuai, Liu, Qingfeng and Chen, Zhi-Gang. 2022. "Dual Post-Treatments Boost Thermoelectric Performance of PEDOT:PSS Films and Their Devices." Macromolecular Materials and Engineering. 307 (12). https://doi.org/10.1002/mame.202200411
High thermoelectric and mechanical performance in the n-type polycrystalline SnSe incorporated with multi-walled carbon nanotubes
Mao, Xin-Yu, Shi, Xiao-Lei, Zhai, Liang-Chuang, Liu, Wei-Di, Chen, Yue-Xing, Gao, Han, Li, Meng, Wang, De-Zhuang, Wu, Hao, Zheng, Zhuang-Hao, Wang, Yi-Feng, Liu, Qingfeng and Chen, Zhigang. 2022. "High thermoelectric and mechanical performance in the n-type polycrystalline SnSe incorporated with multi-walled carbon nanotubes." Journal of Materials Science and Technology. 114, pp. 55-61. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.12.002
Cheap, large-scale, and high-performance graphite-based flexible thermoelectric materials and devices with supernormal industry feasibility
Sun, Shuai, Shi, Xiao-Lei Shi, Liu, Wei-Di Liu, Wu, Ting, Wang, Dezhuang, Wu, Hao, Zhang, Xiaoyong, Wang, Yu, Liu, Qingfeng and Chen, Zhi-Gang. 2022. "Cheap, large-scale, and high-performance graphite-based flexible thermoelectric materials and devices with supernormal industry feasibility." ACS Applied Materials and Interfaces. 14 (6), pp. 8066-8075. https://doi.org/10.1021/acsami.1c24649
Thermoelectric Coolers: Progress, Challenges, and Opportunities
Chen, Wen-Yi, Shi, Xiao-Lei, Zou, J. and Chen, Zhi-Gang. 2022. "Thermoelectric Coolers: Progress, Challenges, and Opportunities." Small Methods. 6 (2). https://doi.org/10.1002/smtd.202101235
Novel Thermal Diffusion Temperature Engineering Leading to High Thermoelectric Performance in Bi2Te3-Based Flexible Thin-Films
Ao, Dong-Wei, Liu, Wei-Di, Chen, Yue-Xing, Wei, Meng, Jabar, Bushra, Li, Fu, Shi, Xiao-Lei, Zheng, Zhuang-Hao, Liang, Guang-Xing, Zhang, Xiang-Hua, Fan, Ping and Chen, Zhi-Gang. 2022. "Novel Thermal Diffusion Temperature Engineering Leading to High Thermoelectric Performance in Bi2Te3-Based Flexible Thin-Films." Advanced Science. 9 (5). https://doi.org/10.1002/advs.202103547
Rare-Earth Nd Inducing Record-High Thermoelectric Performance of (GeTe)85(AgSbTe2)15
Lyu, Wan Yu, Hong, Min, Liu, Wei Di, Li, Meng, Sun, Qiang, Xu, Sheng Duo, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Rare-Earth Nd Inducing Record-High Thermoelectric Performance of (GeTe)85(AgSbTe2)15." Energy Material Advances. 2021, pp. 1-8. https://doi.org/10.34133/2021/2414286
Two-dimensional flexible thermoelectric devices: using modeling to deliver optimal capability
Xu, Shengduo, Hong, Min, Li, Meng, Sun, Qiang, Yin, Yu, Liu, Weidi, Shi, Xiaolei, Dargusch, Matthew S., Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Two-dimensional flexible thermoelectric devices: using modeling to deliver optimal capability." Applied Physics Reviews. 8 (4), pp. 1-7. https://doi.org/10.1063/5.0067930
Versatile Vanadium Doping Induces High Thermoelectric Performance in GeTe via Band Alignment and Structural Modulation
Sun, Qiang, Li, Meng, Shi, Xiao-Lei, Xu, Sheng-Duo, Liu, Wei-Di, Hong, Min, Lyu, Wan‐yu, Yin, Yu, Dargusch, Matthew, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Versatile Vanadium Doping Induces High Thermoelectric Performance in GeTe via Band Alignment and Structural Modulation." Advanced Energy Materials. 11 (20), pp. 1-9. https://doi.org/10.1002/aenm.202100544
Establishing the Golden Range of Seebeck Coefficient for Maximizing Thermoelectric Performance
Hong, Min, Lyu, Wangyu, Wang, Yuan, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Establishing the Golden Range of Seebeck Coefficient for Maximizing Thermoelectric Performance." Journal of the American Chemical Society. 142 (5), pp. 2672-2681. https://doi.org/10.1021/jacs.9b13272
Hierarchical Structuring to Break the Amorphous Limit of Lattice Thermal Conductivity in High-Performance SnTe-Based Thermoelectrics
Wang, Lijun, Hong, Min, Sun, Qiang, Wang, Yuan, Yue, Luo, Zheng, Shuqi, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Hierarchical Structuring to Break the Amorphous Limit of Lattice Thermal Conductivity in High-Performance SnTe-Based Thermoelectrics." ACS Applied Materials and Interfaces. 12 (32), pp. 36370-36379. https://doi.org/10.1021/acsami.0c09781
Computer-aided design of high-efficiency GeTe-based thermoelectric devices
Hong, Min, Zheng, Kun, Lyv, Wanyu, Li, Meng, Qu, Xianlin, Sun, Qiang, Xu, Shengduo, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Computer-aided design of high-efficiency GeTe-based thermoelectric devices." Energy and Environmental Science. 13 (6), pp. 1856-1864. https://doi.org/10.1039/D0EE01004A
Crowding-out effect strategy using AgCl for realizing a super low lattice thermal conductivity of SnTe
Wang, Lijun, Hong, Min, Kawami, Youichirou, Sun, Qiang, Nguyen, Van Thuong, Wang, Yuan, Yue, Luo, Zheng, Shuqi, Zhu, Zhonghua, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Crowding-out effect strategy using AgCl for realizing a super low lattice thermal conductivity of SnTe." Sustainable Materials and Technologies. 25, pp. 1-7. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2020.e00183
High-Efficiency Thermocells Driven byThermo-Electrochemical Processes
Li, Meng, Hong, Min, Dargusch, Matthew, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2021. "High-Efficiency Thermocells Driven byThermo-Electrochemical Processes." Trends in Chemistry. 3 (7), pp. 561-574. https://doi.org/10.1016/j.trechm.2020.11.001
Crystal symmetry induced structure and bonding manipulation boosting thermoelectric performance of GeTe
Li, Meng, Hong, Min, Tang, Xiao, Sun, Qiang, Lyu, Wan-Yu, Xu, Sheng-Duo, Kou, Liang-Zhi, Dargusch, Matthew, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Crystal symmetry induced structure and bonding manipulation boosting thermoelectric performance of GeTe." Nano Energy. 73, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.104740
Rashba effect maximizes thermoelectric performance of GeTe derivatives
Hong, Min, Lyv, Wanyu, Li, Meng, Xu, Shengduo, Sun, Qiang, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Rashba effect maximizes thermoelectric performance of GeTe derivatives." Joule. 4 (9), pp. 2030-2043. https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.07.021
Point defect engineering and machinability in n-type Mg3Sb2-based materials
Li, Juan, Zhang, Shuai, Jia, Fei, Zheng, Shuqi, Shi, Xiaolei, Jiang, Daqiang, Wang, Siyu, Lu, Guiwu, Wu, Liming and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Point defect engineering and machinability in n-type Mg3Sb2-based materials." Materials Today Physics. 15, pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2020.100269
Computation-guided design of high-performance flexible thermoelectric modules for sunlight-to-electricity conversion
Xu, Shengduo, Hong, Min, Shi, Xiaolei, Li, Meng, Sun, Qiang, Chen, Qixiang, Dargusch, Matthew, Zou, Jin and Chen, Zhigang. 2020. "Computation-guided design of high-performance flexible thermoelectric modules for sunlight-to-electricity conversion." Energy and Environmental Science. 13 (10), pp. 3480-3488. https://doi.org/10.1039/D0EE01895C
Bi0.5Sb1.5Te3/PEDOT:PSS-based flexible thermoelectric film and device
Wang, Yuan, Hong, Min, Liu, Wei-Di, Shi, Xiao-Lei, Xu, Sheng-Duo, Sun, Qiang, Gao, Han, Lu, Siyu, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Bi0.5Sb1.5Te3/PEDOT:PSS-based flexible thermoelectric film and device." Chemical Engineering Journal. 397, pp. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125360
Enhanced thermoelectric properties of nanostructured n-type Bi2Te3 by suppressing Te vacancy through non-equilibrium fast reaction
Wang, Yuan, Liu, Wei-Di, Shi, XIao-Lei, Hong, Min, Wang, Li-Jun, Li, Meng, Wang, Hao, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Enhanced thermoelectric properties of nanostructured n-type Bi2Te3 by suppressing Te vacancy through non-equilibrium fast reaction." Chemical Engineering Journal. 391. https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.123513
High-Performance PEDOT: PSS Flexible Thermoelectric Materials and Their Devices by Triple Post-Treatments
Xu, Shengduo, Hong, Min, Shi, Xiao-Lei, Wang, Yuan, Ge, Lei, Bai, Yang, Wang, Lianzhou, Dargusch, Matthew, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2019. "High-Performance PEDOT: PSS Flexible Thermoelectric Materials and Their Devices by Triple Post-Treatments." Chemisty of Materials. 31 (14), pp. 5238-5244. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.9b01500
Exploring the underlying mechanisms behind the increased far infrared radiation properties of perovskite-type Ce/Mn co-doped ceramics
Deng, Yi, Zhang, Kewei, Shi, Xiuyuan, Dong, Taosheng, Yang, Lei, Yang, Weizhong, Hong, Min, Wang, Yuan, Dargusch, Matthew and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Exploring the underlying mechanisms behind the increased far infrared radiation properties of perovskite-type Ce/Mn co-doped ceramics." Materials Research Bulletin. 109, pp. 233-239. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2018.09.042
Strong phonon–phonon interactions securing extraordinary thermoelectric Ge1–xSbxTe with Zn-alloying-induced band alignment
Hong, Min, Wang, Yuan, Feng, Tianli, Sun, Qiang, Xu, Shengduo, Matsumura, Syo, Pantelides, Sokrates T., Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Strong phonon–phonon interactions securing extraordinary thermoelectric Ge1–xSbxTe with Zn-alloying-induced band alignment." Journal of the American Chemical Society. 141 (4), pp. 1742-1748. https://doi.org/10.1021/jacs.8b12624
High Thermoelectric Performance in p-type Polycrystalline Cd-doped SnSe Achieved by a Combination of Cation Vacancies and Localized Lattice Engineering
Shi, Xiaolei, Wu, Angyin, Feng, Tianli, Zheng, Kun, Liu, Weidi, Sun, Qiang, Hong, Min, Pantelides, Sokrates T., Chen, Zhi-Gang and Zou, Jin. 2019. "High Thermoelectric Performance in p-type Polycrystalline Cd-doped SnSe Achieved by a Combination of Cation Vacancies and Localized Lattice Engineering." Advanced Energy Materials. 9 (11), pp. 1-15. https://doi.org/10.1002/aenm.201803242
High Porosity in Nanostructured n-Type Bi2Te3 Obtaining Ultralow Lattice Thermal Conductivity
Wang, Yuan, Liu, Wei-Di, Gao, Han, Wang, Li-Jun, Li, Meng, Shi, Xiao-Lei, Hong, Min, Wang, Hao, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2019. "High Porosity in Nanostructured n-Type Bi2Te3 Obtaining Ultralow Lattice Thermal Conductivity ." ACS Applied Materials and Interfaces. 11 (34), pp. 31237-31244. https://doi.org/10.1021/acsami.9b12079
Real-time observation of the thermally-induced phase transformation in GeTe and its thermal expansion properties
Tran, Xuan Quy, Hong, Min, Maeno, Hiroshi, Kawami, Youichirou, Toriyama, Takaaki, Jack, Kevin, Chen, Zhi-Gang, Zou, Jin, Matsumura, Syo and Dargusch, Matthew S.. 2019. "Real-time observation of the thermally-induced phase transformation in GeTe and its thermal expansion properties." Acta Materialia. 165, pp. 327-335. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2018.11.059
Thermoelectric GeTe with Diverse Degrees of Freedom Having Secured Superhigh Performance
Hong, Min, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Thermoelectric GeTe with Diverse Degrees of Freedom Having Secured Superhigh Performance." Advanced Materials. 31 (14), pp. 1-23. https://doi.org/10.1002/adma.201807071
High thermoelectric performance in sintered octahedron-shaped Sn(CdIn)xTe1+2x microcrystals
Moshwan, Raza, Shi, Xiao-Lei, Liu, Wei-Di, Yang, Lei, Wang, Yuan, Hong, Min, Auchterlonie, Graeme, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2018. "High thermoelectric performance in sintered octahedron-shaped Sn(CdIn)xTe1+2x microcrystals." ACS Applied Materials and Interfaces. 10 (45), pp. 38944-38952. https://doi.org/10.1021/acsami.8b14233
Dual Ag/ZnO-decorated micro-/nanoporous sulfonated polyetheretherketone with superior antibacterial capability and biocompatibility via layer-by-layer self-assembly strategy
Deng, Yi, Yang, Lei, Huang, Xiaobing, Chen, Junhong, Shi, Xiuyuan, Yang, Weizhong, Hong, Min, Wang, Yuan, Dargusch, Matthew and Chen, Zhi-Gang. 2018. "Dual Ag/ZnO-decorated micro-/nanoporous sulfonated polyetheretherketone with superior antibacterial capability and biocompatibility via layer-by-layer self-assembly strategy." Macromolecular Bioscience. 18 (7), pp. 1-12. https://doi.org/10.1002/mabi.201800028
Achieving high thermoelectric performance of Ni/Cu modified Bi0.5Sb1.5Te3 composites by a facile electroless plating
Huang, Zhong-Yue, Zhang, He, Yang, Lei, Zhu, Bin, Zheng, Kun, Hong, Min, Yu, Yuan, Zu, Fang-Qiu, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2018. "Achieving high thermoelectric performance of Ni/Cu modified Bi0.5Sb1.5Te3 composites by a facile electroless plating." Materials Today Energy. 9, pp. 383-390. https://doi.org/10.1016/j.mtener.2018.06.011
Ag doping induced abnormal lattice thermal conductivity in Cu2Se
Liu, Weidi, Shi, Xiaolei, Hong, Min, Yang, Lei, Moshwan, Raza, Chen, Zhi-Gang and Zou, Jin. 2018. "Ag doping induced abnormal lattice thermal conductivity in Cu2Se." Journal of Materials Chemistry C. 6 (48), pp. 13225-13231. https://doi.org/10.1039/c8tc04129f
Enhancing thermoelectric performance of (Cu1-xAgx)2Se via CuAgSe secondary phase and porous design
Liu, Weidi, Shi, Xiaolei, Moshwan, Raza, Hong, Min, Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang and Zou, Jin. 2018. "Enhancing thermoelectric performance of (Cu1-xAgx)2Se via CuAgSe secondary phase and porous design." Sustainable Materials and Technologies. 17, pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2018.e00076
Atomic Insights into Phase Evolution in Ternary Transition-Metal Dichalcogenides Nanostructures
Zou, Yi-Chao, Chen, Zhi-Gang, Aso, Kohei, Zhang, Chenxi, Kong, Fantai, Hong, Min, Matsumura, Syo, Cho, Kyeongjae and Zou, Jin. 2018. "Atomic Insights into Phase Evolution in Ternary Transition-Metal Dichalcogenides Nanostructures." Small. 14 (22), pp. 1-6. https://doi.org/10.1002/smll.201800780
Boosting the thermoelectric performance of p-type heavily Cu-doped polycrystalline SnSe via inducing intensive crystal imperfections and defect phonon scattering
Shi, Xiaolei, Zheng, Kun, Hong, Min, Liu, Weidi, Moshwan, Raza, Wang, Yuan, Qu, Xianlin, Chen, Zhi-Gang and Zou, Jin. 2018. "Boosting the thermoelectric performance of p-type heavily Cu-doped polycrystalline SnSe via inducing intensive crystal imperfections and defect phonon scattering." Chemical Science. 9 (37), pp. 7376-7389. https://doi.org/10.1039/C8SC02397b
Sustainable utilization of municipal solid waste i incineration fly ash for ceramic bricks with eco-friendly biosafety
Deng, Yi, Gong, B., Chao, Y., Dong, T., Yang, W., Hong, Min, Shi, X., Wang, G., Jin, Y. and Chen, Z.-G.. 2018. "Sustainable utilization of municipal solid waste i incineration fly ash for ceramic bricks with eco-friendly biosafety." Materials Today Sustainability. 1-2, pp. 32-38. https://doi.org/10.1016/j.mtsust.2018.11.002
Self-assembled 3D flower-like hierarchical Ti-doped Cu3SbSe4 microspheres with ultralow thermal conductivity and high zT
Zhou, Tian, Wang, Lijun, Zheng, Shuqi, Hong, Min, Fang, Teng, Bai, Peng-Peng, Chang, Siyi, Cui, Wenlin, Shi, Xiaolei, Zhao, Huaizhou and Chen, Zhi-Gang. 2018. "Self-assembled 3D flower-like hierarchical Ti-doped Cu3SbSe4 microspheres with ultralow thermal conductivity and high zT." Nano Energy. 49, pp. 221-229. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.04.035
Nano-scale dislocations induced by self-vacancy engineering yielding extraordinary n-type thermoelectric Pb0.96-yInySe
Hong, Min, Chen, Zhi-Gang, Matsumura, Syo and Zou, Jin. 2018. "Nano-scale dislocations induced by self-vacancy engineering yielding extraordinary n-type thermoelectric Pb0.96-yInySe." Nano Energy. 50, pp. 785-793. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.06.030
Arrays of planar vacancies in superior thermoelectric Ge1−x−yCdxBiyTe with band convergence
Hong, Min, Wang, Yuan, Liu, Weidi, Matsumura, Syo, Wang, Hao, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2018. "Arrays of planar vacancies in superior thermoelectric Ge1−x−yCdxBiyTe with band convergence." Advanced Energy Materials. 8 (30), pp. 1-10. https://doi.org/10.1002/aenm.201801837
Realizing zT of 2.3 in Ge1−x−ySbxInyTe via Reducing the Phase-Transition Temperature and Introducing Resonant Energy Doping
Hong, Min, Chen, Zhi-Gang, Yang, Lei, Zou, Yi-Chao, Dargusch, Matthew, Wang, Hao and Zou, Jin. 2018. "Realizing zT of 2.3 in Ge1−x−ySbxInyTe via Reducing the Phase-Transition Temperature and Introducing Resonant Energy Doping." Advanced Materials. 30 (11), pp. 1-8. https://doi.org/10.1002/adma.201705942
Achieving zT > 2 in p-Type AgSbTe2−xSex alloys via exploring the extra light valence band and introducing dense stacking faults
Hong, Min, Chen, Zhi-Gang, Yang, Lei, Liao, Zhi-Ming, Zou, Yi-Chao, Chen, Yan-Hui, Matsumura, Syo and Zou, Jin. 2018. "Achieving zT > 2 in p-Type AgSbTe2−xSex alloys via exploring the extra light valence band and introducing dense stacking faults." Advanced Energy Materials. 8 (9), pp. 1-7. https://doi.org/10.1002/aenm.201702333
BixSb2_xTe3 nanoplates with enhanced thermoelectric performance due to sufficiently decoupled electronic transport properties and strong wide-frequency phonon scatterings
Hong, Min, Chen, Zhi G., Yang, Lei and Zou, Jin. 2016. "BixSb2_xTe3 nanoplates with enhanced thermoelectric performance due to sufficiently decoupled electronic transport properties and strong wide-frequency phonon scatterings." Nano Energy. 20, pp. 144-155. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2015.12.009
Enhancing the thermoelectric performance of SnSe1-xTex nanoplates through band engineering
Hong, Min, Chen, Zhi-Gang, Yang, Lei, Chasapis, Thomas C., Kang, Stephen Dongmin, Zou, Yichao, Auchterlonie, Graeme John, Kanatzidis, Mercouri G., Snyder, G. Jeffrey and Zou, Jin. 2017. "Enhancing the thermoelectric performance of SnSe1-xTex nanoplates through band engineering." Journal of Materials Chemistry A. 5 (21), pp. 10713-10721. https://doi.org/10.1039/c7ta02677c
Fundamental and progress of Bi2Te3-based thermoelectric materials
Hong, Min, Chen, Zhigang and Zou, Jin. 2018. "Fundamental and progress of Bi2Te3-based thermoelectric materials." Chinese Physics B. 27 (4), pp. 1-25. https://doi.org/10.1088/1674-1056/27/4/048403
Achieving high Figure of Merit in p-type polycrystalline Sn0.98Se via self-doping and anisotropy-strengthening
Shi, Xiaolei, Chen, Zhi-Gang, Liu, Weidi, Yang, Lei, Hong, Min, Moshwan, Raza, Huang, Liqing and Zou, Jin. 2018. "Achieving high Figure of Merit in p-type polycrystalline Sn0.98Se via self-doping and anisotropy-strengthening." Energy Storage Materials. 10, pp. 130-138. https://doi.org/10.1016/j.ensm.2017.08.014
Scalable growth of high mobility dirac semimetal Cd3As2 microbelts
Chen, Zhi Gang, Zhang, Cheng, Zou, Yichao, Zhang, Enze, Yang, Lei, Hong, Min, Xiu, Faxian and Zou, Jin. 2015. "Scalable growth of high mobility dirac semimetal Cd3As2 microbelts." Nano Letters: a journal dedicated to nanoscience and nanotechnology. 15 (9), pp. 5830-5834. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b01885
Limit of zT enhancement in rocksalt structured chalcogenides by band convergence
Hong, Min, Chen, Zhi-Gang, Pei, Yanzhong, Yang, Lei and Zou, Jin. 2016. "Limit of zT enhancement in rocksalt structured chalcogenides by band convergence." Physical Review B: Covering condensed matter and materials physics. 94 (16). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.94.161201
Enhancing thermoelectric performance of Bi2Te3-based nanostructures through rational structure design
Hong, Min, Chen, Zhi-Gang, Yang, Lei and Zou, Jin. 2016. "Enhancing thermoelectric performance of Bi2Te3-based nanostructures through rational structure design." Nanoscale. 8 (16), pp. 8681-8686. https://doi.org/10.1039/c6nr00719h
Co-doped Sb2Te3 paramagnetic nanoplates
Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang, Nie, Tianxiao, Han, Guang, Zhang, Zhi, Hong, Min, Wang, Kang L. and Zou, Jin. 2016. "Co-doped Sb2Te3 paramagnetic nanoplates." Journal of Materials Chemistry C. 4 (3), pp. 521-525. https://doi.org/10.1039/c5tc03767k
Te-Doped Cu2Se nanoplates with a high average thermoelectric figure of merit
Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang, Han, Guang, Hong, Min, Huang, Liqing and Zou, Jin. 2016. "Te-Doped Cu2Se nanoplates with a high average thermoelectric figure of merit." Journal of Materials Chemistry A. 4 (23), pp. 9213-9219. https://doi.org/10.1039/c6ta02998a
Rational design of Bi2Te3 polycrystalline whiskers for thermoelectric applications
Han, Guang, Chen, Zhi Gang, Yang, Lei, Hong, Min, Drennan, John and Zou, Jin. 2015. "Rational design of Bi2Te3 polycrystalline whiskers for thermoelectric applications." ACS Applied Materials and Interfaces. 7 (1), pp. 989-995. https://doi.org/10.1021/am5078528
Enhanced Thermoelectric Performance of Nanostructured Bi2Te3 through Significant Phonon Scattering
Yang, Lei, Chen, Zhi Gang, Hong, Min, Han, Guang and Zou, Jin. 2015. "Enhanced Thermoelectric Performance of Nanostructured Bi2Te3 through Significant Phonon Scattering." ACS Applied Materials and Interfaces. 7 (42), pp. 23694-23699. https://doi.org/10.1021/acsami.5b07596
n-type Bi2Te3-xSex nanoplates with enhanced thermoelectric efficiency driven by wide-frequency phonon scatterings and synergistic carrier scatterings
Hong, Min, Chasapis, Thomas C., Chen, Zhi Gang, Yang, Lei, Kanatzidis, Mercouri G., Snyder, G. Jeffrey and Zou, Jin. 2016. "n-type Bi2Te3-xSex nanoplates with enhanced thermoelectric efficiency driven by wide-frequency phonon scatterings and synergistic carrier scatterings." ACS Nano. 10 (4), pp. 4719-4727. https://doi.org/10.1021/acsnano.6b01156
Enhanced thermoelectric performance of ultrathin Bi2Se3 nanosheets through thickness control
Hong, Min, Chen, Zhi-Gang, Yang, Lei, Han, Guang and Zou, Jin. 2015. "Enhanced thermoelectric performance of ultrathin Bi2Se3 nanosheets through thickness control." Advanced Electronic Materials. 1 (6). https://doi.org/10.1002/aelm.201500025
High-performance thermoelectric Cu2Se nanoplates through nanostructure engineering
Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang, Han, Guang, Hong, Min, Zou, Yichao and Zou, Jin. 2015. "High-performance thermoelectric Cu2Se nanoplates through nanostructure engineering." Nano Energy. 16, pp. 367-374. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2015.07.012
Impacts of Cu deficiency on the thermoelectric properties of Cu2-XSe nanoplates
Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang, Han, Guang, Hong, Min and Zou, Jin. 2016. "Impacts of Cu deficiency on the thermoelectric properties of Cu2-XSe nanoplates." Acta Materialia. 113, pp. 140-146. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2016.04.050
n-type Bi-doped PbTe nanocubes with enhanced thermoelectric performance
Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang, Hong, Min, Wang, Lihua, Kong, Deli, Huang, Liqing, Han, Guang, Zou, Yichao, Dargusch, Matthew and Zou, Jin. 2017. "n-type Bi-doped PbTe nanocubes with enhanced thermoelectric performance." Nano Energy. 31, pp. 105-112. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2016.11.027