401603. Compound semiconductors


Title401603. Compound semiconductors
Parent4016. Materials engineering

Latest research outputs

Sort by Date Title
Condensed point defects enhance thermoelectric performance of rare-earth Lu-doped GeTe
Lyu, Wan-Yu, Liu, Wei-Di, Li, Meng, Shi, Xiao-Lei, Hong, Min, Cao, Tianyi, Guo, Kai, Luo, Jun, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2023. "Condensed point defects enhance thermoelectric performance of rare-earth Lu-doped GeTe." Journal of Materials Science and Technology. 151, pp. 227-233. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.01.004

Article

Cu2Se thermoelectrics: property, methodology, and device
Liu, Wei-Di, Yang, Lei and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Cu2Se thermoelectrics: property, methodology, and device." Nano Today: an international rapid reviews journal. 35, pp. 1-24. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2020.100938

Article

Superconductivity and magnetotransport of single-crystalline NbSe2 nanoplates grown by chemical vapour deposition
Zou, Yi-Chao, Chen, Zhi-Gang, Zhang, Enze, Xiu, Faxian, Matsumura, Syo, Yang, Lei, Hong, Min and Zou, Jin. 2017. "Superconductivity and magnetotransport of single-crystalline NbSe2 nanoplates grown by chemical vapour deposition." Nanoscale. 9 (43), pp. 16591-16595. https://doi.org/10.1039/C7NR06617A

Article

High Performance Thermoelectric Materials: Progress and Their Applications
Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang, Dargusch, Matthew S. and Zou, Jin. 2018. "High Performance Thermoelectric Materials: Progress and Their Applications." Advanced Energy Materials. 8 (6), pp. 1-28. https://doi.org/10.1002/aenm.201701797

Article

Nanoscale pores plus precipitates rendering high-performance thermoelectric SnTe1-xSex with refined band structures
Hong, Min, Wang, Yuan, Xu, Shengduo, Shi, Xun, Chen, Lidong, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Nanoscale pores plus precipitates rendering high-performance thermoelectric SnTe1-xSex with refined band structures." Nano Energy. 60, pp. 1-7. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.03.031

Article

Enhanced hydrogen generation behaviors and hydrolysis thermodynamics of as-cast Mg-Ni-Ce magnesium-rich alloys in simulate seawater
Hou, Xiaojiang, Wang, Yi, Yang, Yanling, Hu, Rui, Yang, Guang, Feng, Lei, Suo, Guoquan, Ye, Xiaohui, Zhang, Li, Shi, Hongchang, Yang, Lu and Chen, Zhi-Gang. 2019. "Enhanced hydrogen generation behaviors and hydrolysis thermodynamics of as-cast Mg-Ni-Ce magnesium-rich alloys in simulate seawater." International Journal of Hydrogen Energy. 44 (44), pp. 24086-24097. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.07.148

Article

Promising and Eco-Friendly Cu2X-Based Thermoelectric Materials: Progress and Applications
Liu, Wei-Di, Yang, Lei, Chen, Zhi-Gang and Zou, Jin. 2020. "Promising and Eco-Friendly Cu2X-Based Thermoelectric Materials: Progress and Applications." Advanced Materials. 32 (8), pp. 1-28. https://doi.org/10.1002/adma.201905703

Article

Correction: Computer-aided design of high-efficiency GeTe-based thermoelectric devices
Hong, Min, Zheng, Kun, Lyv, Wanyu, Li, Meng, Qu, Xianlin, Sun, Qiang, Xu, Shengduo, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Correction: Computer-aided design of high-efficiency GeTe-based thermoelectric devices." Energy and Environmental Science. 13 (6), pp. 1896-1896. https://doi.org/10.1039/D0EE90029J

Article

Thermoelectric Generators: Alternative Power Supply for Wearable Electrocardiographic Systems
Dargusch, Matthew, Liu, Wei-Di and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Thermoelectric Generators: Alternative Power Supply for Wearable Electrocardiographic Systems." Advanced Science. 7 (18), pp. 1-13. https://doi.org/10.1002/advs.202001362

Article

Mechanical alloying boosted SnTe thermoelectrics
Chen, Zhiyu, Sun, Qiang, Zhang, Fujie, Mao, Jianjun, Chen, Yue, Li, Meng, Chen, Zhi-Gang and Ang, Ran. 2021. "Mechanical alloying boosted SnTe thermoelectrics." Materials Today Physics. 17, pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2021.100340

Article

Carbon allotrope hybrids advance thermoelectric development and applications
Liu, Wei-Di, Yu, Yao, Dargusch, Matthew, Liu, Qingfeng and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Carbon allotrope hybrids advance thermoelectric development and applications." Renewable and Sustainable Energy Reviews. 141, pp. 1-19. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110800

Article

Optimizing Electronic Quality Factor toward High Performance Ge1−x−yTaxSbyTe Thermoelectrics: The Role of Transition Metal Doping
Li, Meng, Sun, Qiang, Xu, Sheng-Duo, Hong, Min, Lyu, Wan-Yu, Liu, Ji-Xing, Wang, Yuan, Dargusch, Matthew, Zou, Jin and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Optimizing Electronic Quality Factor toward High Performance Ge1−x−yTaxSbyTe Thermoelectrics: The Role of Transition Metal Doping." Advanced Materials. 33 (40), pp. 1-8. https://doi.org/10.1002/adma.202102575

Article

Impurity Removal Leading to High-Performance CoSb3‑Based Skutterudites with Synergistic Carrier Concentration Optimization and Thermal Conductivity Reduction
Li, Xu-Guang, Liu, Wei-Di, Li, Shuang-Ming, Li, Dou, Zhong, Hong and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Impurity Removal Leading to High-Performance CoSb3‑Based Skutterudites with Synergistic Carrier Concentration Optimization and Thermal Conductivity Reduction." ACS Applied Materials and Interfaces. 13 (45), pp. 54185-54193. https://doi.org/10.1021/acsami.1c16622

Article

Thermoelectric coolers as thermal management systems for medical applications: Design, optimization, and advancement
Zaferani, Sadeq Hooshmand, Sams, Michael W., Ghomashchi, Reza and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Thermoelectric coolers as thermal management systems for medical applications: Design, optimization, and advancement." Nano Energy. 90 (Part A), pp. 1-19. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106572

Article

Synergistic band convergence and defect engineering boost thermoelectric performance of SnTe
Dong, Ximeng, Cui, Wenlin, Liu, Wei-Di, Zheng, Shuqi, Gao, Lei, Yue, Luo, Wu, Yue, Wang, Boyi, Zhang, Zipei, Chen, Liqiang and Chen, Zhi-Gang. 2021. "Synergistic band convergence and defect engineering boost thermoelectric performance of SnTe." Journal of Materials Science and Technology. 86, pp. 204-209. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.01.040

Article

Achieving ultrahigh power factor in n-type Ag2Se thin films by carrier engineering
Zheng, Zhuang-Hao, Zhang, Dong-Liang, Niu, Jun-Yu, Shi, Xiao-Lei, Chen, Tian-Bao, Chen, Yun-Fei, Li, Fu, Liang, Guang-Xing, Chen, Yue-Xing, Fan, Ping and Chen, Zhi-Gang. 2022. "Achieving ultrahigh power factor in n-type Ag2Se thin films by carrier engineering." Materials Today Energy. 24. https://doi.org/10.1016/j.mtener.2021.100933

Article

Cheap, large-scale, and high-performance graphite-based flexible thermoelectric materials and devices with supernormal industry feasibility
Sun, Shuai, Shi, Xiao-Lei Shi, Liu, Wei-Di Liu, Wu, Ting, Wang, Dezhuang, Wu, Hao, Zhang, Xiaoyong, Wang, Yu, Liu, Qingfeng and Chen, Zhi-Gang. 2022. "Cheap, large-scale, and high-performance graphite-based flexible thermoelectric materials and devices with supernormal industry feasibility." ACS Applied Materials and Interfaces. 14 (6), pp. 8066-8075. https://doi.org/10.1021/acsami.1c24649

Article

Amorphous SiOx nanowires catalyzed by metallic Ge for optoelectronic applications
Nie, Tian-Xiao, Chen, Zhi-Gang, Wu, Yue-Qin, Lin, Jian-Hui, Zhang, Jiu-Zhan, Fan, Yong-Liang, Yang, Xin-Ju, Jiang, Zui-Min and Zou, Jin. 2011. "Amorphous SiOx nanowires catalyzed by metallic Ge for optoelectronic applications." Journal of Alloys and Compounds. 509 (9), pp. 3978-3984. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2010.12.199

Article

Adhesive wear and frictional behaviour of multilayered polyester composite based on betelnut fiber mats under wet contact conditions
Yousif, B. F., Devadas, Alvin and Yusaf, Talal. 2009. "Adhesive wear and frictional behaviour of multilayered polyester composite based on betelnut fiber mats under wet contact conditions." Surface Review and Letters. 16 (3), pp. 407-414. https://doi.org/10.1142/S0218625X09012792

Article