Thermal degradation and flame retardancy of polypropylene/C60 nanocomposites

Article


Fang, Zhengping, Song, Pingan, Tong, Lifang and Guo, Zhenghong. 2008. "Thermal degradation and flame retardancy of polypropylene/C60 nanocomposites." Thermochimica Acta. 473 (1), pp. 106-108. https://doi.org/10.1016/j.tca.2008.04.019
Article Title

Thermal degradation and flame retardancy of polypropylene/C60 nanocomposites

ERA Journal ID1511
Article CategoryArticle
AuthorsFang, Zhengping (Author), Song, Pingan (Author), Tong, Lifang (Author) and Guo, Zhenghong (Author)
Journal TitleThermochimica Acta
Journal Citation473 (1), pp. 106-108
Number of Pages3
Year2008
Place of PublicationNetherlands
ISSN0040-6031
1872-762X
Digital Object Identifier (DOI)https://doi.org/10.1016/j.tca.2008.04.019
Web Address (URL)https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040603108001482
Abstract

Nanocomposites based on polypropylene (PP) and fullerene C60 (in the range of 0.5-2 wt%) were prepared by melt compounding. It was observed that C60 could not only significantly enhance the thermal stability in nitrogen but also considerably delay the oxidation decomposition in air of polypropylene. Unexpectedly, the incorporation of C60 greatly reduced the heat release rate of PP and resulted in a longer time to ignition. And the free radicals-trapping mechanism of C60 was proposed for explaining the enhanced thermal properties and improved flame retardancy of PP. Therefore, C60 will be an effective flame retardant like carbon nanotubes and clay for PP.

Keywordsfullerene, polypropylene, thermal stability, flame retardancy
Contains Sensitive ContentDoes not contain sensitive content
ANZSRC Field of Research 2020401699. Materials engineering not elsewhere classified
Public Notes

Files associated with this item cannot be displayed due to copyright restrictions.

Byline AffiliationsZhejiang University, China
Zhejiang A & F University, China
Institution of OriginUniversity of Southern Queensland
Permalink -

https://research.usq.edu.au/item/q50xw/thermal-degradation-and-flame-retardancy-of-polypropylene-c60-nanocomposites

 • 133
  total views
 • 10
  total downloads
 • 1
  views this month
 • 0
  downloads this month

Export as

Related outputs

High-performance, intrinsically fire-safe, single-component epoxy resins and carbon fiber reinforced epoxy composites based on two phosphorus-derived imidazoliums
Wang, J., Chen, X., Wang, J., Yang, S., Chen, K., Zhu, L., Huo, S., Song, P. and Wang, H.. 2023. "High-performance, intrinsically fire-safe, single-component epoxy resins and carbon fiber reinforced epoxy composites based on two phosphorus-derived imidazoliums." Polymer Degradation and Stability. 208, p. 110261. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2023.110261
A phosphorus-containing tertiary amine hardener enabled flame retardant, heat resistant and mechanically strong yet tough epoxy resins
Yang, Qingshan, Wang, Jun, Chen, Xi, Yang, Shuang, Huo, Siqi, Chen, Qiufei, Guo, Pengzong, Wang, Xiao, Liu, Fu, Chen, Wei, Song, Pingan and Wang, Hao. 2023. "A phosphorus-containing tertiary amine hardener enabled flame retardant, heat resistant and mechanically strong yet tough epoxy resins." Chemical Engineering Journal. 468. https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.143811
Flame-retardant poly (L-lactic acid) with enhanced UV protection and well-preserved mechanical properties by a furan-containing polyphosphoramide
Yu, Lingfeng, Huo, Siqi, Wang, Cheng, Ye, Guofeng, Song, Pingan, Feng, Jiabing, Fang, Zhenping, Wang, Hao and Liu, Zhitian. 2023. "Flame-retardant poly (L-lactic acid) with enhanced UV protection and well-preserved mechanical properties by a furan-containing polyphosphoramide." International Journal of Biological Macromolecules. 234. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.123707
Atom-economic synthesis of an oligomeric P/N-containing fire retardant towards fire-retarding and mechanically robust polylactide biocomposites
Feng, Jiabing, Lu, Yixia, Xie, Hongyan, Zhang, Yan, Huo, Siqi, Liu, Xiaohuan, Flynn, Matt, Xu, Zhiguang, Burey, Paulomi, Lynch, Mark, Wang, Hao and Song, Pingan. 2023. "Atom-economic synthesis of an oligomeric P/N-containing fire retardant towards fire-retarding and mechanically robust polylactide biocomposites." Journal of Materials Science and Technology. 160, pp. 86-95. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.04.003
Bioinspired Strong, Tough, and Biodegradable Poly(Vinyl Alcohol) and its Applications as Substrates for Humidity Sensors
Liu, Lei, Xu, Xiaodong, Zhu, Menghe, Cui, Xihua, Feng, Jiabing, Faraji Rad, Zahra, Wang, Hao and Song, Pingan. 2023. "Bioinspired Strong, Tough, and Biodegradable Poly(Vinyl Alcohol) and its Applications as Substrates for Humidity Sensors." Advanced Materials Technologies. https://doi.org/10.1002/admt.202201414
Structure, chain dynamics and mechanical properties of poly(vinyl alcohol)/phytic acid composites
Li, Lujuan, Xu, Xiaodong, Wang, Bingtao, Song, Pingan, Cao, Qianqian, Yang, Yang, Xu, Zhiguang and Wang, Hao. 2021. "Structure, chain dynamics and mechanical properties of poly(vinyl alcohol)/phytic acid composites." Composites Communications. 28, pp. 1-6. https://doi.org/10.1016/j.coco.2021.100970
Solvent-Free Synthesis of Organic−Inorganic Polyphosphoramide-Halloysite Nanohybrids for Thermally Stable and Fire-Resistant Polylactide
Feng, Jiabing, Xie, Hongyan, Xu, Zhiguang, Huang, Guobo, Cao, Cheng-Fei, Zhang, Yan, Chevali, Venkata, Song, Pingan and Wang, Hao. 2022. "Solvent-Free Synthesis of Organic−Inorganic Polyphosphoramide-Halloysite Nanohybrids for Thermally Stable and Fire-Resistant Polylactide." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 10 (46), p. 15223−15232. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c04899
Recent advances in nacre-inspired anisotropic thermally conductive polymeric nanocomposites
Chen, Qiang, Ma, Zhewen, Wang, Mingchao, Wang, Zhengzhou, Feng, Jiabing, Chevali, Venkata and Song, Pingan. 2023. "Recent advances in nacre-inspired anisotropic thermally conductive polymeric nanocomposites." Nano Research. 16, p. 1362–1386. https://doi.org/10.1007/s12274-022-4824-2
A 3D rGO-supported NiFe2O4 heterostructure from sacrificial polymer-assisted exfoliation of NiFe-LDH for efficient oxygen evolution reaction
Zhang, Ping, Chen, Lin, Ge, Lei, Song, Pingan, Xie, Ruishi, Wang, Bin, Fu, Yingke, Jia, Shuyu, Liao, Ting and Xiong, Ying. 2022. "A 3D rGO-supported NiFe2O4 heterostructure from sacrificial polymer-assisted exfoliation of NiFe-LDH for efficient oxygen evolution reaction." Carbon. 200, pp. 422-429. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.08.085
Small multiamine molecule enabled fire-retardant polymeric materials with enhanced strength, toughness, and self-healing properties
Liu, Lei, Zhu, Menghe, Ma, Zhewen, Xu, Xiaodong, Dai, Jinfeng, Yu, Youming, Seraji, Seyed Mohsen, Wang, Hao and Song, Pingan. 2022. "Small multiamine molecule enabled fire-retardant polymeric materials with enhanced strength, toughness, and self-healing properties." Chemical Engineering Journal. 400, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.135645
The concept of light-harvesting, self-powered mechanical sensors using a monolithic structure
Nguyen, Thanh, Dinh, Toan, Dau, Van Thanh, Nguyen, Hung, Vu, Trung Hieu, Tran, Canh-Dung, Song, Pingan, Bell, John, Nguyen, Nam-Trung and Dao, Dzung Viet. 2022. "The concept of light-harvesting, self-powered mechanical sensors using a monolithic structure." Nano Energy. 96, pp. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107030
A hyperbranched P/N/B-containing oligomer as multifunctional flame retardant for epoxy resins
Huo, Siqi, Sai, Ting, Ran, Shiya, Guo, Zhenghong, Fang, Zhengping and Song, Pingan. 2022. "A hyperbranched P/N/B-containing oligomer as multifunctional flame retardant for epoxy resins." Composites Part B: Engineering. 234, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.109701
Fire-safe, mechanically strong and tough thermoplastic Polyurethane/MXene nanocomposites with exceptional smoke suppression
Liu, Chuan, Xu, Kui, Shi, Yongqian, Wang, Jiawei, Ma, Suning, Feng, Yuezhan, Lv, Yuancai, Yang, Fuqiang, Liu, Minghua and Song, Pingan. 2022. "Fire-safe, mechanically strong and tough thermoplastic Polyurethane/MXene nanocomposites with exceptional smoke suppression." Materials Today Physics. 22, pp. 1-14. https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2022.100607
Bio-inspired, sustainable and mechanically robust graphene oxide-based hybrid networks for efficient fire protection and warning
Cao, Cheng-Fei, Yu, Bin, Guo, Bi-Fan, Hu, Wan-jun, Sun, Feng-Na, Zhang, Zhao-Hui, Li, Shi-Neng, Wu, Wei, Tang, Long-Cheng, Song, Pingan and Wang, Hao. 2022. "Bio-inspired, sustainable and mechanically robust graphene oxide-based hybrid networks for efficient fire protection and warning." Chemical Engineering Journal. 439. https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.134516
Interface nanoengineering of a core-shell structured biobased fire retardant for fire-retarding polylactide with enhanced toughness and UV protection
Yu, Yueming, Zhang, Yan, Xi, Liangdong, Zhao, Zhinuo, Huo, Siqi, Huang, Guobo, Fang, Zhengping and Song, Pingan. 2022. "Interface nanoengineering of a core-shell structured biobased fire retardant for fire-retarding polylactide with enhanced toughness and UV protection." Journal of Cleaner Production. 336, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130372
A core–shell‑structured APP@COFs hybrid for enhanced flame retardancy and mechanical property of epoxy resin (EP)
Bi, Xue, Di, Hang, Liu, Jia, Meng, Yafang, Song, Yuying, Meng, Weihua, Qu, Hongqiang, Fang, Lide, Song, Pingan and Xu, Jianzhong. 2022. "A core–shell‑structured APP@COFs hybrid for enhanced flame retardancy and mechanical property of epoxy resin (EP)." Advanced Composites and Hybrid Materials. https://doi.org/10.1007/s42114-021-00411-0
A lava-inspired micro/nano-structured ceramifiable organic-inorganic hybrid fire-extinguishing coating
Ma, Zhewen, Zhang, Jianzhong, Maluk, Cristian, Yu, Youming, Seraji, Seyed Mohsen, Yu, Bin, Wang, Hao and Song, Pingan. 2022. "A lava-inspired micro/nano-structured ceramifiable organic-inorganic hybrid fire-extinguishing coating." Matter. 5 (3), pp. 911-932. https://doi.org/10.1016/j.matt.2021.12.009
Silicone/graphene oxide co-cross-linked aerogels with wide-temperature mechanical flexibility, super-hydrophobicity and flame resistance for exceptional thermal insulation and oil/water separation
Zhang, Zhao-Hui, Chen, Zuan-Yu, Tang, Yi-Hao, Li, Yu-Tong, Ma, Dequan, Zhang, Guo-Dong, Boukherroub, Rabah, Cao, Cheng-Fei, Gong, Li-Xiu, Song, Pingan, Cao, Kun and Tang, Long-Cheng. 2022. "Silicone/graphene oxide co-cross-linked aerogels with wide-temperature mechanical flexibility, super-hydrophobicity and flame resistance for exceptional thermal insulation and oil/water separation." Journal of Materials Science and Technology. 114, pp. 131-142. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.11.012
Flexible and flame-retarding phosphorylated MXene/polypropylene composites for efficient electromagnetic interference shielding
Tang, Tingting, Wang, Shanchi, Jiang, Yue, Xu, Zhiguang, Chen, Yu, Peng, Tianshu, Khan, Fawad, Feng, Jiabing, Song, Pingan and Zhao, Yan. 2022. "Flexible and flame-retarding phosphorylated MXene/polypropylene composites for efficient electromagnetic interference shielding." Journal of Materials Science and Technology. 111, pp. 66-75. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.08.091
Lightweight, amphipathic and fire-resistant prGO/MXene spherical beads for rapid elimination of hazardous chemicals
Shi, Yongqian, Sun, Mengnan, Liu, Chuan, Fu, Libi, Lv, Yuancai, Feng, Yuezhan, Huang, Ping, Yang, Fuqiang, Song, Pingan and Liu, Minghua. 2022. "Lightweight, amphipathic and fire-resistant prGO/MXene spherical beads for rapid elimination of hazardous chemicals." Journal of Hazardous Materials. 423, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.127069
Facile and green fabrication of flame-retardant Ti3C2Tx MXene networks for ultrafast, reusable and weather-resistant fire warning
Mao, Min, Yu, Ke-xin, Cao, Cheng-fei, Gong, Li-Xiu, Zhang, Guo-dong, Zhao, Li, Song, Pingan, Gao, Jie-feng and Tang, Long-Cheng. 2022. "Facile and green fabrication of flame-retardant Ti3C2Tx MXene networks for ultrafast, reusable and weather-resistant fire warning." Chemical Engineering Journal. 427, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131615
Flame-retardant, transparent, mechanically-strong and tough epoxy resin enabled by high-efficiency multifunctional boron-based polyphosphonamide
Huo, Siqi, Zhou, Zhongxiao, Jiang, Jiawei, Sai, Ting, Ran, Shiya, Fang, Zhengping, Song, Pingan and Wang, Hao. 2022. "Flame-retardant, transparent, mechanically-strong and tough epoxy resin enabled by high-efficiency multifunctional boron-based polyphosphonamide." Chemical Engineering Journal. 427, pp. 1-15. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131578
Effects of BN/GO on the recyclable, healable and thermal conductivity properties of ENR/PLA thermoplastic vulcanizates
Jia, Chunhui, Zhang, Ping, Seraji, Seyed Mohsen, Xie, Ruishi, Chen, Lin, Liu, Dong, Xiong, Ying, Chen, Hao, Fu, Yingke, Xu, Hailun and Song, Pingan. 2022. "Effects of BN/GO on the recyclable, healable and thermal conductivity properties of ENR/PLA thermoplastic vulcanizates." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 152, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2021.106686
Fire-retardant unsaturated polyester thermosets: The state-of-the-art, challenges and opportunities
Seraji, Seyed Mohsen, Song, Pingan, Varley, Russell J., Bourbigot, Serge, Voice, Dean and Wang, Hao. 2022. "Fire-retardant unsaturated polyester thermosets: The state-of-the-art, challenges and opportunities." Chemical Engineering Journal. 430, pp. 1-18. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.132785
A reactive copper-organophosphate-MXene heterostructure enabled antibacterial, self-extinguishing and mechanically robust polymer nanocomposites
Liu, Lei, Zhu, Menghe, Ma, Zhewen, Xu, Xiaodong, Seraji, Seyed Mohsen, Yu, Bin, Sun, Ziqi, Wang, Hao and Song, Pingan. 2022. "A reactive copper-organophosphate-MXene heterostructure enabled antibacterial, self-extinguishing and mechanically robust polymer nanocomposites." Chemical Engineering Journal. 430, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.132712
A Liquid Phosphaphenanthrene-Derived Imidazole for Improved Flame Retardancy and Smoke Suppression of Epoxy Resin
Huo, Siqi, Yang, Shuang, Wang, Jun, Cheng, Jianwen, Zhang, Qianqian, Hu, Yefa, Ding, Guoping, Zhang, Qiaoxin, Song, Pingan and Wang, Hao. 2020. "A Liquid Phosphaphenanthrene-Derived Imidazole for Improved Flame Retardancy and Smoke Suppression of Epoxy Resin." ACS Applied Polymer Materials. 2 (8), pp. 3566-3575. https://doi.org/10.1021/acsapm.0c00577
All-Organic Multilayer Coatings for Advanced Poly(lactic acid) Films with High Oxygen Barrier and Excellent Antifogging Properties
Zhang, Tao, Yu, Qiuyan, Fang, Lanlan, Wang, Jiajun, Wu, Tao and Song, Pingan. 2019. "All-Organic Multilayer Coatings for Advanced Poly(lactic acid) Films with High Oxygen Barrier and Excellent Antifogging Properties." ACS Applied Polymer Materials. 1 (12), pp. 3470-3476. https://doi.org/10.1021/acsapm.9b01030
Advances and challenges in eco-benign fire-retardant polylactide
Xue, Yijiao, Feng, Jiabing, Ma, Zhewen, Liu, Lina, Zhang, Yan, Dai, Jinfeng, Xu, Zhiguang, Bourbigot, Serge, Wang, Hao and Song, Pingan. 2021. "Advances and challenges in eco-benign fire-retardant polylactide." Materials Today Physics. 21, pp. 1-22. https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2021.100568
Integrated structure of tin-based anodes enhancing high power density and long cycle life for lithium ion batteries
Chen, Lei, Weng, Yuehua, Meng, Yiming, Dou, Fei, An, Zhongxun, Song, Pingan, Chen, Guorong and Zhang, Dengsong. 2020. "Integrated structure of tin-based anodes enhancing high power density and long cycle life for lithium ion batteries." ACS Applied Energy Materials. 3 (9), pp. 9337-9347. https://doi.org/10.1021/acsaem.0c01688
Fabrication of nitrogen-doped graphene decorated with organophosphor and lanthanum towards high-performance polymer nanocomposites
Huang, Guobo, Han, Deman, Jin, Yanxian, Song, Pingan, Yan, Qidong and Gao, Chao. 2018. "Fabrication of nitrogen-doped graphene decorated with organophosphor and lanthanum towards high-performance polymer nanocomposites." ACS Applied Nano Materials. 1 (7), pp. 3204-3213. https://doi.org/10.1021/acsanm.8b00411
A Durable, Flexible, Large-Area, Flame-Retardant, Early Fire Warning Sensor with Built-In Patterned Electrodes
Khan, Fawad, Wang, Shanchi, Ma, Zhewen, Ahmed, Adnan, Song, Pingan, Xu, Zhiguang, Liu, Riping, Chi, Huanjie, Gu, Jiayi, Tang, Long-Cheng and Zhao, Yan. 2021. "A Durable, Flexible, Large-Area, Flame-Retardant, Early Fire Warning Sensor with Built-In Patterned Electrodes." Small Methods. 5 (4), pp. 1-12. https://doi.org/10.1002/smtd.202001040
Nacre-bionic nanocomposite membrane for efficient in-plane dissipation heat harvest under high temperature
Wang, Jieming, Liu, Dan, Li, Quanxiang, Chen, Cheng, Chen, Zhiqiang, Naebe, Minoo, Song, Pingan, Portehault, David, Garvey, Christopher J., Golberg, Dmitri and Lei, Weiwei. 2021. "Nacre-bionic nanocomposite membrane for efficient in-plane dissipation heat harvest under high temperature." Journal of Materiomics. 7 (2), pp. 219-225. https://doi.org/10.1016/j.jmat.2020.08.006
Recent advances in polysaccharide-based carbon aerogels for environmental remediation and sustainable energy
Liu, Yue, Liu, Jingquan and Song, Pingan. 2021. "Recent advances in polysaccharide-based carbon aerogels for environmental remediation and sustainable energy." Sustainable Materials and Technologies. 27, pp. 1-19. https://doi.org/10.1016/j.susmat.2020.e00240
Design and fabrication of paper-based stretchable sensor for respiration monitoring
Shivakumar Shagle, Nishith, Nguyen, Thanh, Vu, Trung-Hieu, Nguyen, Hung, Phan, Hoang-Phuong, Dau, Van, Song, Pingan, Wang, Hao, Nguyen, Nam-Trung, Dao, Dzung and Dinh, Toan. 2021. "Design and fabrication of paper-based stretchable sensor for respiration monitoring." 20th IEEE Sensors (SENSORS 2021). Virtual 31 Oct - 04 Nov 2021 United States. https://doi.org/10.1109/SENSORS47087.2021.9639648
Flexible pressure sensors via engineering microstructures for wearable human-machine interaction and health monitoring applications
Cui, Xihua, Huang, Fengli, Zhang, Xianchao, Song, Pingan, Zheng, Hua, Chevali, Venkata, Wang, Hao and Xu, Zhiguang. 2022. "Flexible pressure sensors via engineering microstructures for wearable human-machine interaction and health monitoring applications." iScience. 25 (4), pp. 1-24. https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.104148
A highly fire-retardant rigid polyurethane foam capable of fire-warning
Ma, Zhewen, Zhang, Jianzhong, Liu, Lei, Zheng, Hua, Dai, Jinfeng, Tang, Long-Cheng and Song, Pingan. 2021. "A highly fire-retardant rigid polyurethane foam capable of fire-warning." Composites Communications. 29, pp. 1-6. https://doi.org/10.1016/j.coco.2021.101046
A Si-containing polyphosphoramide via green chemistry for fire-retardant polylactide with well-preserved mechanical and transparent properties
Feng, Jiabing, Ma, Zhewen, Xu, Zhiguang, Xie, Hongyan, Lu, Yixia, Maluk, Cristian, Song, Pingan, Bourbigot, Serge and Wang, Hao. 2021. "A Si-containing polyphosphoramide via green chemistry for fire-retardant polylactide with well-preserved mechanical and transparent properties." Chemical Engineering Journal. 431 (Part 3), pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.134259
Recent advances in fire-retardant rigid polyurethane foam
Zhu, Menghe, Ma, Zhewen, Liu, Lei, Zhang, Jianzhong, Huo, Siqi and Song, Pingan. 2021. "Recent advances in fire-retardant rigid polyurethane foam." Journal of Materials Science and Technology. 112, pp. 315-328. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2021.09.062
Governing effects of melt viscosity on fire performances of polylactide and its fire-retardant systems
Yu, Yueming, Xi, Liangdong, Yao, Miaohong, Liu, Linghui, Zhang, Yan, Huo, Siqi, Fang, Zhengping and Song, Pingan. 2022. "Governing effects of melt viscosity on fire performances of polylactide and its fire-retardant systems." iScience. 25 (3), pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.103950
P, N-decorated halloysite nanotubes for flame retardancy enhancement of polyamide 6/aluminum diethylphosphinate
He, Wentao, Xu, Huahui, Song, Pingan, Xiang, Yushu and Qin, Shuhao. 2022. "P, N-decorated halloysite nanotubes for flame retardancy enhancement of polyamide 6/aluminum diethylphosphinate." Polymer Degradation and Stability. 196, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2022.109847
Sulfonated Block Ionomers Enable Transparent, Fire-Resistant, Tough yet Strong Polycarbonate
Sai, Ting, Ran, Shiya, Huo, Siqi, Guo, Zhenghong, Song, Pingan and Fang, Zhengping. 2021. "Sulfonated Block Ionomers Enable Transparent, Fire-Resistant, Tough yet Strong Polycarbonate." Chemical Engineering Journal. 433, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.133264
A novel hyperbranched phosphorus-boron polymer for transparent, flame-retardant, smoke-suppressive, robust yet tough epoxy resins
Ye, Guofeng, Huo, Siqi, Wang, Cheng, Shi, Qiu, Yu, Lingfeng, Liu, Zhitian, Fang, Zhengping and Wang, Hao. 2021. "A novel hyperbranched phosphorus-boron polymer for transparent, flame-retardant, smoke-suppressive, robust yet tough epoxy resins." Composites Part B: Engineering. 227, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.109395
Improved thermal stability of polyethylene with rare earth trifluoromethanesulfonate
Ran, Shiya, Guo, Zhenghong, Fang, Zhengping, Li, Juan and Wang, Hao. 2018. "Improved thermal stability of polyethylene with rare earth trifluoromethanesulfonate." Composites Communications. 8, pp. 19-23. https://doi.org/10.1016/j.coco.2018.03.001
Construction of multilayer coatings for flame retardancy of ramie fabric using layer-by-layer assembly
Yan, Hongqiang, Zhao, Li, Fang, Zhengping and Wang, Hao. 2017. "Construction of multilayer coatings for flame retardancy of ramie fabric using layer-by-layer assembly." Journal of Applied Polymer Science. 134 (48), pp. 1-11. https://doi.org/10.1002/app.45556
Application of poly(diphenolic acid-phenyl phosphate)-based layer by layer nanocoating in flame retardant ramie fabrics
Yan, Hongqiang, Li, Nannan, Fang, Zhengping and Wang, Hao. 2017. "Application of poly(diphenolic acid-phenyl phosphate)-based layer by layer nanocoating in flame retardant ramie fabrics." Journal of Applied Polymer Science. 134 (20), pp. 1-13. https://doi.org/10.1002/app.44795
Dynamic Nanoconfinement Enabled Highly Stretchable and Supratough Polymeric Materials with Desirable Healability and Biocompatibility
Liu, Lei, Zhu, Menghe, Xu, Xiaodong, Li, Xin, Ma, Zhewen, Jiang, Zhen, Pich, Andrij, Wang, Hao and Song, Pingan. 2021. "Dynamic Nanoconfinement Enabled Highly Stretchable and Supratough Polymeric Materials with Desirable Healability and Biocompatibility." Advanced Materials. 33 (51), pp. 1-11. https://doi.org/10.1002/adma.202105829
Scalable, Robust, Low-Cost, and Highly Thermally Conductive Anisotropic Nanocomposite Films for Safe and Efficient Thermal Management
Chen, Qiang, Ma, Zhewen, Wang, Zhengzhou, Liu, Lei, Zhu, Menghe, Lei, Weiwei and Song, Pingan. 2021. "Scalable, Robust, Low-Cost, and Highly Thermally Conductive Anisotropic Nanocomposite Films for Safe and Efficient Thermal Management." Advanced Functional Materials. https://doi.org/10.1002/adfm.202110782
Bioinspired, Strong, and Tough Nanostructured Poly(vinyl alcohol)/Inositol Composites: How Hydrogen-Bond Cross-Linking Works?
Xu, Xiaodong, Li, Lujuan, Seraji, Seyed Mohsen, Liu, Lei, Jiang, Zhen, Xu, Zhiguang, Li, Xin, Zhao, Sheng, Wang, Hao and Song, Pingan. 2020. "Bioinspired, Strong, and Tough Nanostructured Poly(vinyl alcohol)/Inositol Composites: How Hydrogen-Bond Cross-Linking Works?" Macromolecules. 54 (20), pp. 9510-9521. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.1c01725
Fully Biobased Surface-Functionalized Microcrystalline Cellulose via Green Self-Assembly toward Fire-Retardant, Strong, and Tough Epoxy Biocomposites
Lou, Gaobo, Ma, Zhewen, Dai, Jinfeng, Bai, Zhicheng, Fu, Shenyuan, Huo, Siqi, Qian, Lijun and Song, Pingan. 2021. "Fully Biobased Surface-Functionalized Microcrystalline Cellulose via Green Self-Assembly toward Fire-Retardant, Strong, and Tough Epoxy Biocomposites." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 9 (40), pp. 13595-13605. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c04718
Strong, Ultrafast, Reprogrammable Hydrogel Actuators with Muscle-Mimetic Aligned Fibrous Structures
Jiang, Zhen, Seraji, Seyed Mohsen, Tan, Xiao, Zhang, Xinxing, Dinh, Toan, Mollazade, Mahdie, Rowan, Alan E, Whittaker, Andrew K, Song, Pingan and Wang, Hao. 2021. "Strong, Ultrafast, Reprogrammable Hydrogel Actuators with Muscle-Mimetic Aligned Fibrous Structures." Chemistry of Materials. 33 (19), pp. 7818-7828. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c02312
High-Temperature Nitridation Induced Carbon Nanotubes@NiFe-Layered-Double-Hydroxide Nanosheets Taking as an Oxygen Evolution Reaction Electrocatalyst for CO2 Electroreduction
Chen, Hao, Zhang, Ping, Xie, Ruishi, Xiong, Ying, Jia, Chunhui, Fu, Yingke, Song, Pingan, Chen, Lin, Zhang, Yaping and Liao, Ting. 2021. "High-Temperature Nitridation Induced Carbon Nanotubes@NiFe-Layered-Double-Hydroxide Nanosheets Taking as an Oxygen Evolution Reaction Electrocatalyst for CO2 Electroreduction." Advanced Materials Interfaces. 8 (19), pp. 1-9. https://doi.org/10.1002/admi.202101165
Bioinspired, Highly Adhesive, Nanostructured Polymeric Coatings for Superhydrophobic Fire-Extinguishing Thermal Insulation Foam
Ma, Zhewen, Liu, Xiaochen, Xu, Xiaodong, Liu, Lei, Yu, Bin, Maluk, Cristian, Huang, Guobo, Wang, Hao and Song, Pingan. 2021. "Bioinspired, Highly Adhesive, Nanostructured Polymeric Coatings for Superhydrophobic Fire-Extinguishing Thermal Insulation Foam." ACS Nano. 15 (7), pp. 11667-11680. https://doi.org/10.1021/acsnano.1c02254
Functionalizing MXene towards highly stretchable, ultratough, fatigue- and fire-resistant polymer nanocomposites
Liu, Lei, Zhu, Menghe, Shi, Yongqian, Xu, Xiaodong, Ma, Zhewen, Yu, Bin, Fu, Shenyuan, Huang, Guobo, Wang, Hao and Song, Pingan. 2021. "Functionalizing MXene towards highly stretchable, ultratough, fatigue- and fire-resistant polymer nanocomposites." Chemical Engineering Journal. 424, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.130338
Preparation of TiO2/cellulose nanocomposites as antibacterial bio-adsorbents for effective phosphate removal from aqueous medium
Zong, Enmin, Wang, Chen, Yang, Jiayao, Zhu, Hangxuan, Jiang, Shengtao, Liu, Xiaohuan and Song, Pingan. 2021. "Preparation of TiO2/cellulose nanocomposites as antibacterial bio-adsorbents for effective phosphate removal from aqueous medium." International Journal of Biological Macromolecules. 182, pp. 434-444. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.007
Multifunctional polyurethane sponge coatings with excellent flame retardant, antibacterial, compressible, and recyclable properties
Liu, Chengwei, Zhang, Tao, Luo, Yuxin, Wang, Yixuan, Li, Jiacheng, Ye, Ting, Guo, Ruifeng, Song, Pingan, Zhou, Jiu and Wang, Hao. 2021. "Multifunctional polyurethane sponge coatings with excellent flame retardant, antibacterial, compressible, and recyclable properties." Composites Part B: Engineering. 215, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.108785
Lightweight high-performance carbon-polymer nanocomposites for electromagnetic interference shielding
Liu, Shan, Qin, Shuhao, Jiang, Yue, Song, Pingan and Wang, Hao. 2021. "Lightweight high-performance carbon-polymer nanocomposites for electromagnetic interference shielding." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 145, pp. 1-30. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2021.106376
Insights into the hydrogen-bond cross-linking effects of small multiamine molecules on physical and mechanical properties of poly(vinly alcohol) by molecular dynamics simulations
Li, Lujuan, Xu, Xiaodong, Song, Pingan, Cao, Qianqian, Qiao, Xin, Xu, Zhiguang, Yang, Yang, Zuo, Chuncheng and Wang, Hao. 2021. "Insights into the hydrogen-bond cross-linking effects of small multiamine molecules on physical and mechanical properties of poly(vinly alcohol) by molecular dynamics simulations." Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering. 29 (3), pp. 1-15. https://doi.org/10.1088/1361-651X/abe0aa
Mechanically robust and flame-retardant polylactide composites based on molecularly-engineered polyphosphoramides
Xue, Yijiao, Ma, Zhewen, Xu, Xiaodong, Shen, Mingxia, Huang, Guobo, Bourbigot, Serge, Liu, Xiaoqing and Song, Pingan. 2021. "Mechanically robust and flame-retardant polylactide composites based on molecularly-engineered polyphosphoramides." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 144, pp. 1-15. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2021.106317
Stretchable strain sensors with dentate groove structure for enhanced sensing recoverability
Cui, Xihua, Jiang, Yue, Xu, Zhiguang, Xi, Man, Jiang, Yang, Song, Pingan, Zhao, Yan and Wang, Hao. 2021. "Stretchable strain sensors with dentate groove structure for enhanced sensing recoverability." Composites Part B: Engineering. 211, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.108641
Mechanically Strong, Thermally Healable, and Recyclable Epoxy Vitrimers Enabled by ZnAl-Layer Double Hydroxides
Li, Gaoming, Zhang, Ping, Huo, Siqi, Fu, Yingke, Chen, Lin, Wu, Yeping, Zhang, Yingyu, Chen, Mao, Zhao, Xiuli and Song, Pingan. 2021. "Mechanically Strong, Thermally Healable, and Recyclable Epoxy Vitrimers Enabled by ZnAl-Layer Double Hydroxides." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 9 (6), pp. 2580-2590. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c08636
Molecularly Engineered Lignin-Derived Additives Enable Fire-Retardant, UV-Shielding, and Mechanically Strong Polylactide Biocomposites
Yang, Haitang, Shi, Bingbing, Xue, Yijiao, Ma, Zhewen, Liu, Lina, Liu, Lei, Yu, Youming, Zhang, Zhanying, Annamalai, Pratheep K. and Song, Pingan. 2021. "Molecularly Engineered Lignin-Derived Additives Enable Fire-Retardant, UV-Shielding, and Mechanically Strong Polylactide Biocomposites." Biomacromolecules. 22 (4), pp. 1432-1444. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.0c01656
Highly Stretchable, Ultratough, and Strong Polyesters with Improved Postcrystallization Optical Property Enabled by Dynamic Multiple Hydrogen Bonds
Sun, Shuai, Xue, Yijiao, Xu, Xiaodong, Ding, Liping, Jiang, Zhen, Meng, Linghui, Song, Pingan and Bai, Yongping. 2021. "Highly Stretchable, Ultratough, and Strong Polyesters with Improved Postcrystallization Optical Property Enabled by Dynamic Multiple Hydrogen Bonds." Macromolecules. 54 (3), pp. 1254-1266. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.0c02628
A molecularly engineered bioderived polyphosphate for enhanced flame retardant, UV-blocking and mechanical properties of poly(lactic acid)
Zhang, Yan, Jing, Jian, Liu, Ting, Xi, Liangdong, Sai, Ting, Ran, Shiya, Fang, Zhengping, Huo, Siqi and Song, Pingan. 2021. "A molecularly engineered bioderived polyphosphate for enhanced flame retardant, UV-blocking and mechanical properties of poly(lactic acid)." Chemical Engineering Journal. 411, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.128493
A highly fire-safe and smoke-suppressive single-component epoxy resin with switchable curing temperature and rapid curing rate
Yang, Shuang, Huo, Siqi, Wang, Jun, Zhang, Bin, Wang, Jingsheng, Ran, Shiya, Fang, Zhengping, Song, Pingan and Wang, Hao. 2021. "A highly fire-safe and smoke-suppressive single-component epoxy resin with switchable curing temperature and rapid curing rate." Composites Part B: Engineering. 207, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108601
Water governs the mechanical properties of poly(vinyl alcohol)
Li, Lujuan, Xu, Xiaodong, Liu, Lei, Song, Pingan, Cao, Qianqian, Xu, Zhiguang, Fang, Zhengping and Wang, Hao. 2021. "Water governs the mechanical properties of poly(vinyl alcohol)." Polymer. 213, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2020.123330
Engineering MXene surface with POSS for reducing fire hazards of polystyrene with enhanced thermal stability
Yu, Bin, Yuen, Anthony Chun Yin, Xu, Xiaodong, Zhang, Zhen-Cheng, Yang, Wei, Lu, Hongdian, Fei, Bin, Yeoh, Guan Heng, Song, Pingan and Wang, Hao. 2021. "Engineering MXene surface with POSS for reducing fire hazards of polystyrene with enhanced thermal stability." Journal of Hazardous Materials. 401, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123342
A nano-TiO2/regenerated cellulose biohybrid enabled simultaneous improvements in strength and toughness for solid epoxy resins
Yang, Jiayao, Wang, Hengxu, Liu, Xiaohuan, Fu, Shenyuan and Song, Pingan. 2021. "A nano-TiO2/regenerated cellulose biohybrid enabled simultaneous improvements in strength and toughness for solid epoxy resins." Composites Science and Technology. 212, pp. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2021.108884
Mechanical and thermal properties of PEEK composites by incorporating inorganic particles modified phosphates
Niu, Yongan, Zheng, Shuojin, Song, Pingan, Zhang, Xin and Wang, Chao. 2021. "Mechanical and thermal properties of PEEK composites by incorporating inorganic particles modified phosphates." Composites Part B: Engineering. 212, pp. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2021.108715
Transparent, highly thermostable and flame retardant polycarbonate enabled by rod-like phosphorous-containing metal complex aggregates
Sai, Ting, Ran, Shiya, Guo, Zhenghong, Yan, Hongqiang, Zhang, Yan, Wang, Hao, Song, Pingan and Fang, Zhengping. 2021. "Transparent, highly thermostable and flame retardant polycarbonate enabled by rod-like phosphorous-containing metal complex aggregates." Chemical Engineering Journal. 409, pp. 1-15. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.128223
Multifunctional graphene-based nano-additives toward high-performance polymer nanocomposites with enhanced mechanical, thermal, flame retardancy and smoke suppressive properties
Huang, Guobo, Chen, Wei, Wu, Tao, Guo, Haichang, Fu, Chaoying, Xue, Yijiao, Wang, Kai and Song, Pingan. 2021. "Multifunctional graphene-based nano-additives toward high-performance polymer nanocomposites with enhanced mechanical, thermal, flame retardancy and smoke suppressive properties." Chemical Engineering Journal. 410, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.127590
Phosphorus-containing flame retardant epoxy thermosets: Recent advances and future perspectives
Huo, Siqi, Song, Pingan, Yu, Bin, Ran, Shiya, Chevali, Venkata, Liu, Lei, Fang, Zhengping and Wang, Hao. 2021. "Phosphorus-containing flame retardant epoxy thermosets: Recent advances and future perspectives." Progress in Polymer Science. 114, pp. 1-36. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2021.101366
One-Pot, Solvent- and Catalyst-Free Synthesis of Polyphosphoramide as an Eco-Benign and Effective Flame Retardant for Poly(lactic acid)
Feng, Jiabing, Xu, Xiaodong, Xu, Zhiguang, Xie, Hongyan, Song, Pingan, Li, Lujuan, Huang, Guobo and Wang, Hao. 2020. "One-Pot, Solvent- and Catalyst-Free Synthesis of Polyphosphoramide as an Eco-Benign and Effective Flame Retardant for Poly(lactic acid)." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 8 (44), pp. 16612-16623. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c05931
Strong, tough and healable elastomer nanocomposites enabled by a hydrogen-bonded supramolecular network
Li, Jiajun, Zhang, Ping, Chen, Lin, Li, Gaoming, Chen, Hao, Jia, Chunhui, Wu, Yeping, Chen, Mao, Zhao, Xiuli and Song, Pingan. 2020. "Strong, tough and healable elastomer nanocomposites enabled by a hydrogen-bonded supramolecular network." Composites Communications. 22, pp. 1-7. https://doi.org/10.1016/j.coco.2020.100530
Nickel ammonium phosphate and reduced graphene oxide two‐dimensional hybrid material for improving the fire safety and mechanical properties of poly(vinyl chloride)
Li, Jiahe, Meng, Weihua, Wu, Weihong, Zhou, Zhaoxi, Zhang, Weiwei, Song, Pingan, Xu, Jianzhong and Qu, Hongqiang. 2020. "Nickel ammonium phosphate and reduced graphene oxide two‐dimensional hybrid material for improving the fire safety and mechanical properties of poly(vinyl chloride)." Polymer International. 69 (12), pp. 1227-1236. https://doi.org/10.1002/pi.6066
Interface engineering of MXene towards super-tough and strong polymer nanocomposites with high ductility and excellent fire safety
Shi, Yongqian, Liu, Chuan, Duan, Zaipeng, Yu, Bin, Liu, Minghua and Song, Pingan. 2020. "Interface engineering of MXene towards super-tough and strong polymer nanocomposites with high ductility and excellent fire safety." Chemical Engineering Journal. 399, pp. 1-14. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125829
Flame retardant polymeric nanocomposites through the combination of nanomaterials and conventional flame retardants
He, Wentao, Song, Pingan, Yu, Bin, Fang, Zhengping and Wang, Hao. 2020. "Flame retardant polymeric nanocomposites through the combination of nanomaterials and conventional flame retardants." Progress in Materials Science. 114, pp. 1-49. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2020.100687
Polyphosphoramide-intercalated MXene for simultaneously enhancing the thermal stability, flame retardancy and mechanical properties of polylactide
Xue, Yijiao, Feng, Jiabing, Huo, Siqi, Song, Pingan, Yu, Bin, Liu, Lei and Wang, Hao. 2020. "Polyphosphoramide-intercalated MXene for simultaneously enhancing the thermal stability, flame retardancy and mechanical properties of polylactide." Chemical Engineering Journal. 397, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125336
Deposition growth of Zr-based MOFs on cerium phenylphosphonate lamella towards enhanced thermal stability and fire safety of polycarbonate
Sai, Ting, Ran, Shiya, Guo, Zhenghong, Yan, Hongqiang, Zhang, Yan, Song, Pingan, Zhang, Tao, Wang, Hao and Fang, Zhengping. 2020. "Deposition growth of Zr-based MOFs on cerium phenylphosphonate lamella towards enhanced thermal stability and fire safety of polycarbonate." Composites Part B: Engineering. 197, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108064
Synthesis and Properties Investigation of Thiophene-aromatic Polyesters: Potential Alternatives for the 2,5-Furandicarboxylic Acid-based Ones
Wang, Jing-Gang, Zhang, Xiao-Qing, Sheng, Ang, Zhu, Jin, Song, Ping-An, Wang, Hao and Liu, Xiao-Qing. 2020. "Synthesis and Properties Investigation of Thiophene-aromatic Polyesters: Potential Alternatives for the 2,5-Furandicarboxylic Acid-based Ones." Chinese Journal of Polymer Science. 38, pp. 1082-1091. https://doi.org/10.1007/s10118-020-2438-2
Core–Shell Bioderived Flame Retardants Based on Chitosan/Alginate Coated Ammonia Polyphosphate for Enhancing Flame Retardancy of Polylactic Acid
Zhang, Yan, Xiong, Zhengquan, Ge, Haodong, Ni, Leikun, Zhang, Tao, Huo, Siqi, Song, Pingan and Fang, Zhengping. 2020. "Core–Shell Bioderived Flame Retardants Based on Chitosan/Alginate Coated Ammonia Polyphosphate for Enhancing Flame Retardancy of Polylactic Acid." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 8 (16), pp. 6402-6412. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c00634
Water-based hybrid coatings toward mechanically flexible, super-hydrophobic and flame-retardant polyurethane foam nanocomposites with high-efficiency and reliable fire alarm response
Guo, Kun-Yu, Wu, Qian, Mao, Min, Chen, Heng, Zhang, Guo-Dong, Zhao, Li, Gao, Jie-Feng, Song, Pingan and Tang, Long-Cheng. 2020. "Water-based hybrid coatings toward mechanically flexible, super-hydrophobic and flame-retardant polyurethane foam nanocomposites with high-efficiency and reliable fire alarm response." Composites Part B: Engineering. 193, pp. 1-11. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.108017
One-step and green synthesis of lightweight, mechanically flexible and flame-retardant polydimethylsiloxane foam nanocomposites via surface-assembling ultralow content of graphene derivative
Cao, Cheng-Fei, Wang, Peng-Huan, Zhang, Jian-Wang, Guo, Kun-Yu, Li, Yan, Xia, Qiao-Qi, Zhang, Guo-Dong, Zhao, Li, Chen, Heng, Wang, Luobin, Gao, Jie-Feng, Song, Pingan and Tang, Long-Cheng. 2020. "One-step and green synthesis of lightweight, mechanically flexible and flame-retardant polydimethylsiloxane foam nanocomposites via surface-assembling ultralow content of graphene derivative." Chemical Engineering Journal. 393, pp. 1-13. https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.124724
Highly Flexible Multilayered e-Skins for Thermal-Magnetic-Mechanical Triple Sensors and Intelligent Grippers
Liu, Shuai, Wang, Sheng, Xuan, Shouhu, Zhang, Shuaishuai, Fan, Xiwen, Jiang, Han, Song, Pingan and Gong, Xinglong. 2020. "Highly Flexible Multilayered e-Skins for Thermal-Magnetic-Mechanical Triple Sensors and Intelligent Grippers." ACS Applied Materials and Interfaces. 12 (13), pp. 15675-15685. https://doi.org/10.1021/acsami.9b23547
Lignin-derived bio-based flame retardants toward high-performance sustainable polymeric materials
Yang, Haitang, Yu, Bin, Xu, Xiaodong, Bourbigot, Serge, Wang, Hao and Song, Pingan. 2020. "Lignin-derived bio-based flame retardants toward high-performance sustainable polymeric materials." Green Chemistry. 22 (7), pp. 2129-2161. https://doi.org/10.1039/D0GC00449A
Manipulating interphase reactions for mechanically robust, flame-retardant and sustainable polylactide biocomposites
Xu, Xiaodong, Dai, Jinfeng, Ma, Zhewen, Liu, Lina, Zhang, Xinghong, Liu, Hongzhi, Tang, Long-Cheng, Huang, Guobo, Wang, Hao and Song, Pingan. 2020. "Manipulating interphase reactions for mechanically robust, flame-retardant and sustainable polylactide biocomposites." Composites Part B: Engineering. 190, pp. 1-15. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2020.107930
Grafting Lignin with Bioderived Polyacrylates for Low-Cost, Ductile, and Fully Biobased Poly(lactic acid) Composite
Sun, Yiqi, Ma, Zhewen, Xu, Xiaodong, Liu, Xiaohuan, Liu, Lina, Huang, Guobo, Liu, Lei, Wang, Hao and Song, Pingan. 2020. "Grafting Lignin with Bioderived Polyacrylates for Low-Cost, Ductile, and Fully Biobased Poly(lactic acid) Composite." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 8 (5), pp. 2267-2276. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b06593
A liquid phosphorus-containing imidazole derivative as flame-retardant curing agent for epoxy resin with enhanced thermal latency, mechanical, and flame-retardant performances
Huo, Siqi, Yang, Shuang, Wang, Jun, Cheng, Jianwen, Zhang, Qianqian, Hu, Yefa, Ding, Guoping, Zhang, Qiaoxin and Song, Pingan. 2020. "A liquid phosphorus-containing imidazole derivative as flame-retardant curing agent for epoxy resin with enhanced thermal latency, mechanical, and flame-retardant performances." Journal of Hazardous Materials. 386, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121984
A novel strategy for enhancing the flame resistance, dynamic mechanical and the thermal degradation properties of epoxy nanocomposites
Xue, Yijiao, Shen, Mingxia, Zeng, Shaohua, Zhang, Wei, Hao, Lingyun, Yang, Lu and Song, Pingan. 2019. "A novel strategy for enhancing the flame resistance, dynamic mechanical and the thermal degradation properties of epoxy nanocomposites." Materials Research Express. 6 (12), pp. 1-12. https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab537f
Toward Fully Bio-based and Supertough PLA Blends via in Situ Formation of Cross-Linked Biopolyamide Continuity Network
Liu, Hongzhi, Chen, Ning, Shan, Pengjia, Song, Pingan, Liu, Xuying and Chen, Jinzhou. 2019. "Toward Fully Bio-based and Supertough PLA Blends via in Situ Formation of Cross-Linked Biopolyamide Continuity Network." Macromolecules. 52 (21), pp. 8415-8429. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.9b01398
Highly transparent, healable, and durable anti-fogging coating by combining hydrophilic pectin and tannic acid with the poly(ethylene terephthalate)
Zhang, Tao, Fang, Lanlan, Lin, Nan, Wang, Jiajun, Wang, Yongguang, Wu, Tao and Song, Pingan. 2019. "Highly transparent, healable, and durable anti-fogging coating by combining hydrophilic pectin and tannic acid with the poly(ethylene terephthalate)." Green Chemistry. 21 (19), pp. 5405-5413. https://doi.org/10.1039/C9GC02454A
Realizing simultaneous improvements in mechanical strength, flame retardancy and smoke suppression of ABS nanocomposites from multifunctional graphene
Huang, Guobo, Huo, Siqi, Xu, Xiaodong, Chen, Wei, Jin, Yanxian, Li, Rongrong, Song, Pingan and Wang, Hao. 2019. "Realizing simultaneous improvements in mechanical strength, flame retardancy and smoke suppression of ABS nanocomposites from multifunctional graphene." Composites Part B: Engineering. 177, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.107377
Mechanically robust and abrasion-resistant polymer nanocomposites for potential applications as advanced clearance joints
Qian, Mengbo, Song, Pingan, Qin, Zhe, Yan, Shaozhe and Zhang, Lin. 2019. "Mechanically robust and abrasion-resistant polymer nanocomposites for potential applications as advanced clearance joints." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 126, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2019.105607
Enhanced mechanical property and flame resistance of graphene oxide nanocomposite paper modified with functionalized silica nanoparticles
Yu, Zhi-Ran, Li, Shi-Neng, Zang, Jing, Zhang, Ming, Gong, Li-Xiu, Song, Pingan, Zhao, Li, Zhang, Guo-Dong and Tang, Long-Cheng. 2019. "Enhanced mechanical property and flame resistance of graphene oxide nanocomposite paper modified with functionalized silica nanoparticles." Composites Part B: Engineering. 177, pp. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.107347
Strengthening, toughing and thermally stable ultra-thin MXene nanosheets/polypropylene nanocomposites via nanoconfinement
Shi, Yongqian, Liu, Chuan, Liu, Lu, Fu, Libu, Yu, Bin, Lv, Yuancai, Yang, Fuqiang and Song, Pingan. 2019. "Strengthening, toughing and thermally stable ultra-thin MXene nanosheets/polypropylene nanocomposites via nanoconfinement." Chemical Engineering Journal. 378, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.122267
Surface-coating engineering for flame retardant flexible polyurethane foams: A critical review
Yang, Haitang, Yu, Bin, Song, Pingan, Maluk, Cristian and Wang, Hao. 2019. "Surface-coating engineering for flame retardant flexible polyurethane foams: A critical review." Composites Part B: Engineering. 176, pp. 1-14. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.107185
Lightweight, Superelastic Yet Thermoconductive Boron Nitride Nanocomposite Aerogel for Thermal Energy Regulation
Wang, Jieming, Liu, Dan, Li, Quanxiang, Chen, Cheng, Chen, Zhiqiang, Song, Pingan, Hao, Jian, Li, Yingwei, Fakhrhoseini, Sobhan, Naebe, Minoo, Wang, Xungai and Lei, Weiwei. 2019. "Lightweight, Superelastic Yet Thermoconductive Boron Nitride Nanocomposite Aerogel for Thermal Energy Regulation." ACS Nano. 13 (7), pp. 7860-7870. https://doi.org/10.1021/acsnano.9b02182
A facile method to improve thermal stability and flame retardancy of polyamide 6
He, Wentao, Gao, Jing, Liao, Shengtao, Wang, Xinxin, Qin, Shuhao and Song, Pingan. 2019. "A facile method to improve thermal stability and flame retardancy of polyamide 6." Composites Communications. 13, pp. 143-150. https://doi.org/10.1016/j.coco.2019.04.010
Synthesis of decorated graphene with P, N-containing compounds and its flame retardancy and smoke suppression effects on polylactic acid
Ran, Shiya, Fang, Fang, Guo, Zhenghong, Song, Pingan, Cai, Yingfeng, Fang, Zhengping and Wang, Hao. 2019. "Synthesis of decorated graphene with P, N-containing compounds and its flame retardancy and smoke suppression effects on polylactic acid." Composites Part B: Engineering. 170, pp. 41-50. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.04.037
Probing Chemical Changes in Holocellulose and Lignin of Timbers in Ancient Buildings
Zhao, Chengcheng, Zhang, Xiaochun, Liu, Lina, Yu, Youming, Zheng, Wei and Song, Pingan. 2019. "Probing Chemical Changes in Holocellulose and Lignin of Timbers in Ancient Buildings." Polymers. 11 (5), pp. 1-13. https://doi.org/10.3390/polym11050809
Green and Scalable Fabrication of Core–Shell Biobased Flame Retardants for Reducing Flammability of Polylactic Acid
Xiong, Zhengquan, Zhang, Yan, Du, Xiaoyang, Song, Pingan and Fang, Zhengping. 2019. "Green and Scalable Fabrication of Core–Shell Biobased Flame Retardants for Reducing Flammability of Polylactic Acid." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 7 (9), pp. 8954-8963. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b01016
Electrochemically Stable Cobalt-Zinc Mixed Oxide/hydroxide Hierarchical Porous Film Electrode for High-performance Asymmetric Supercapacitor
Yang, Hanbin, Zhu, Xinqiang, Zhu, Enhui, Lou, Gaobo, Wu, Yatao, Lu, Yingzhuo, Wang, Hanyu, Song, Jintao, Tao, Yingjie, Pei, Gu, Chu, Qindan, Chen, Hao, Ma, Zhongqing, Song, Pingan and Shen, Zhehong. 2019. "Electrochemically Stable Cobalt-Zinc Mixed Oxide/hydroxide Hierarchical Porous Film Electrode for High-performance Asymmetric Supercapacitor." Nanomaterials. 9 (3), pp. 1-16. https://doi.org/10.3390/nano9030345
Improved flame resistance and thermo-mechanical properties of epoxy resin nanocomposites from functionalized graphene oxide via self-assembly in water
Fang, Fang, Ran, Shiya, Fang, Zhengping, Song, Pingan and Wang, Hao. 2019. "Improved flame resistance and thermo-mechanical properties of epoxy resin nanocomposites from functionalized graphene oxide via self-assembly in water." Composites Part B: Engineering. 165, pp. 406-416. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.01.086
One-pot scalable fabrication of an oligomeric phosphoramide towards high-performance flame retardant polylactic acid with a submicron-grained structure
Xue, Yijiao, Shen, Mingxia, Zheng, Yifei, Tao, Wenzhu, Han, Yanxin, Li, Weidong, Song, Pingan and Wang, Hao. 2020. "One-pot scalable fabrication of an oligomeric phosphoramide towards high-performance flame retardant polylactic acid with a submicron-grained structure." Composites Part B: Engineering. 183, pp. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.107695
A bio-based ionic complex with different oxidation states of phosphorus for reducing flammability and smoke release of epoxy resins
Fang, Fang, Huo, Siqi, Shen, Haifeng, Ran, Shiya, Wang, Hao, Song, Pingan and Fang, Zhengping. 2020. "A bio-based ionic complex with different oxidation states of phosphorus for reducing flammability and smoke release of epoxy resins." Composites Communications. 17, pp. 104-108. https://doi.org/10.1016/j.coco.2019.11.011
High‐performance polymeric materials through hydrogen‐bond cross‐linking
Song, Pingan and Wang, Hao. 2020. "High‐performance polymeric materials through hydrogen‐bond cross‐linking." Advanced Materials. 32 (18). https://doi.org/10.1002/adma.201901244
Engineering Interfaces toward High-Performance Polypropylene/Coir Fiber Biocomposites with Enhanced Friction and Wear Behavior
Liu, Lina, Wang, Zhenyu, Yu, Youming, Fu, Shenyuan, Nie, Yujing, Wang, Hao and Song, Pingan. 2019. "Engineering Interfaces toward High-Performance Polypropylene/Coir Fiber Biocomposites with Enhanced Friction and Wear Behavior." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 7 (22), pp. 18453-18462. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b04381
Enhanced toughness of PLLA/PCL blends using poly(d-lactide)-poly(ε-caprolactone)-poly(d-lactide) as compatibilizer
Xiao, Xianglian, Chevali, Venkata S., Song, Pingan, Yu, Bin, Yang, Yihu and Wang, Hao. 2020. "Enhanced toughness of PLLA/PCL blends using poly(d-lactide)-poly(ε-caprolactone)-poly(d-lactide) as compatibilizer." Composites Communications. 21, pp. 1-6. https://doi.org/10.1016/j.coco.2020.100385
Bacteria-triggered pH-responsive osteopotentiating coating on 3D-printed polyetheretherketone scaffolds for infective bone defect repair
Deng, Yi, Shi, Xiuyuan, Chen, Yong, Yang, Weizhong, Ma, Yuan, Shi, Xiao-Lei, Song, Pingan, Dargusch, Matthew S. and Chen, Zhi-Gang. 2020. "Bacteria-triggered pH-responsive osteopotentiating coating on 3D-printed polyetheretherketone scaffolds for infective bone defect repair." Industrial and Engineering Chemistry Research. 59 (26), pp. 12123-12135. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c02107
Polylactide/hemp hurd biocomposites as sustainable 3D printing feedstock
Xiao, Xianglian, Chevali, Venkata S., Song, Pingan, He, Dongning and Wang, Hao. 2019. "Polylactide/hemp hurd biocomposites as sustainable 3D printing feedstock." Composites Science and Technology. 184, pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2019.107887
High-pressure steam: a facile strategy for the scalable fabrication of flattened bamboo biomass
Zhang, Xiaochun, Zhou, Zhezhe, Zhu, Yuding, Dai, Jinfeng, Yu, Youming and Song, Pingan. 2019. "High-pressure steam: a facile strategy for the scalable fabrication of flattened bamboo biomass." Industrial Crops and Products. 129, pp. 97-104. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.11.061
Fire-resistant, strong and green polymer nanocomposites based on poly(lactic acid) and core-shell nanofibrous flame retardants
Feng, Jiabin, Sun, Yiqi, Song, Pingan, Lei, Weiwei, Wu, Qiang, Liu, Lina, Yu, Youming and Wang, Hao. 2017. "Fire-resistant, strong and green polymer nanocomposites based on poly(lactic acid) and core-shell nanofibrous flame retardants." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 5 (9), pp. 7894-7904. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.7b01430
Coralloid-like nanostructured c-nSi/SiOx@Cy anodes for high performance lithium ion battery
Zhuang, Xianhuan, Song, Pingan, Chen, Guorong, Shi, Liyi, Wu, Yuan, Tao, Xinyong, Liu, Hongjiang and Zhang, Dengsong. 2017. "Coralloid-like nanostructured c-nSi/SiOx@Cy anodes for high performance lithium ion battery." ACS Applied Materials and Interfaces. 9 (34), pp. 28464-28472. https://doi.org/10.1021/acsami.7b05255
Graft polymerization of acrylic monomers onto lignin with CaCl2-H2O2 as initiator: preparation, mechanism, characterization, and application in poly(lactic acid)
Zong, Enmin, Liu, Xiaohuan, Liu, Lina, Wang, Jifu, Song, Pingan, Ma, Zhongqing, Ding, Jie and Fu, Shenyuan. 2018. "Graft polymerization of acrylic monomers onto lignin with CaCl2-H2O2 as initiator: preparation, mechanism, characterization, and application in poly(lactic acid)." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 6 (1), pp. 337-348. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.7b02599
Cation and anion Co-doping synergy to improve structural stability of Li-and Mn-rich layered cathode materials for lithium-ion batteries
Chen, Guorong, An, Juan, Meng, Yiming, Yuan, Changzhou, Matthews, Bryan, Dou, Fei, Shi, Liyi, Zhou, Yongfeng, Song, Pingan, Wu, Gang and Zhang, Dengsong. 2019. "Cation and anion Co-doping synergy to improve structural stability of Li-and Mn-rich layered cathode materials for lithium-ion batteries." Nano Energy. 57, pp. 157-165. https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2018.12.049
Bioinspired design of strong, tough, and thermally stable polymeric materials via nanoconfinement
Song, Pingan, Dai, Jinfeng, Chen, Guorong, Yu, Youming, Fang, Zhengping, Lei, Weiwei, Fu, Shenyuan, Wang, Hao and Chen, Zhi-Gang. 2018. "Bioinspired design of strong, tough, and thermally stable polymeric materials via nanoconfinement." ACS Nano. 12 (9), pp. 9266-9278. https://doi.org/10.1021/acsnano.8b04002
Lignin-derived porous carbon loaded with La(OH)3 nanorods for highly efficient removal of phosphate
Liu, Xiaohuan, Zong, Enmin, Hu, Weijie, Song, Pingan, Wang, Jifu, Liu, Qingchun, Ma, Zhongqing and Fu, Shenyuan. 2018. "Lignin-derived porous carbon loaded with La(OH)3 nanorods for highly efficient removal of phosphate." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 7 (1), pp. 758-768. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.8b04382
Mechanically robust, flame-retardant poly(lactic acid) biocomposites via combining cellulose nanofibers and ammonium polyphosphate
Yin, Weida, Chen, Lei, Lu, Fengzhu, Song, Pingan, Dai, Jinfeng and Meng, Linghui. 2018. "Mechanically robust, flame-retardant poly(lactic acid) biocomposites via combining cellulose nanofibers and ammonium polyphosphate." ACS Omega. 3 (5), pp. 5615-5626. https://doi.org/10.1021/acsomega.8b00540
Fabrication of flame retardant benzoxazine semi-biocomposites reinforced by ramie fabrics with bio-based flame retardant coating
Yan, Hongqiang, Li, Nannan, Cheng, Jie, Song, Pingan, Fang, Zhengping and Wang, Hao. 2018. "Fabrication of flame retardant benzoxazine semi-biocomposites reinforced by ramie fabrics with bio-based flame retardant coating." Polymer Composites. 39 (Special issue), pp. E480-E488. https://doi.org/10.1002/pc.24617
Design of orderly carbon coatings for SiO anodes promoted by TiO2 toward high performance lithium-ion battery
Dou, Fei, Shi, Liyi, Song, Pingan, Chen, Guorong, An, Juan, Liu, Hongjiang and Zhang, Dengsong. 2018. "Design of orderly carbon coatings for SiO anodes promoted by TiO2 toward high performance lithium-ion battery." Chemical Engineering Journal. 338, pp. 488-495. https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.01.048
A lignin-based nano-adsorbent for superfast and highly selective removal of phosphate
Zong, Enmin, Huang, Guobo, Liu, Xiaohuan, Lei, Weiwei, Jiang, Shengtao, Ma, Zhongqing, Wang, Jifu and Song, Pingan. 2018. "A lignin-based nano-adsorbent for superfast and highly selective removal of phosphate." Journal of Materials Chemistry A. 6 (21), pp. 9971-9983. https://doi.org/10.1039/C8TA01449C
A facile way to prepare phosphorus-Nitrogen-Functionalized graphene oxide for enhancing the flame retardancy of epoxy resin
Fang, Fang, Song, Pingan, Ran, Shiya, Guo, Zhenghong, Wang, Hao and Fang, Zhenping. 2018. "A facile way to prepare phosphorus-Nitrogen-Functionalized graphene oxide for enhancing the flame retardancy of epoxy resin." Composites Communications. 10, pp. 97-102. https://doi.org/10.1016/j.coco.2018.08.001
Epoxy nanocomposites simultaneously strengthened and toughened by hybridization with graphene oxide and block ionomer
Xu, Zhiguang, Song, Pingan, Zhang, Jin, Guo, Qipeng and Mai, Yiu-wing. 2018. "Epoxy nanocomposites simultaneously strengthened and toughened by hybridization with graphene oxide and block ionomer." Composites Science and Technology. 168, pp. 363-370. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2018.10.020
Granular nanostructure: a facile biomimetic strategy for the design of supertough polymeric materials with high ductility and strength
Song, Pingan, Xu, Zhiguang, Dargusch, Matthew, Chen, Zhi-Gang, Wang, Hao and Guo, Qipeng. 2017. "Granular nanostructure: a facile biomimetic strategy for the design of supertough polymeric materials with high ductility and strength." Advanced Materials. 29 (46), pp. 1-7. https://doi.org/10.1002/adma.201704661
Flame retardant and mechanically tough poly(lactic acid) biocomposites via combining ammonia polyphosphate and polyethylene glycol
Sun, Yiqi, Sun, Shuai, Chen, Lei, Liu, Lina, Song, Pingan, Li, Wei, Yu, Youming, Lu, Fengzhu, Qian, Jun and Wang, Hao. 2017. "Flame retardant and mechanically tough poly(lactic acid) biocomposites via combining ammonia polyphosphate and polyethylene glycol." Composites Communications. 6. https://doi.org/10.1016/j.coco.2017.07.005
Facile fabrication of hydrolysis resistant phosphite antioxidants for high-performance optical PET films via in situ incorporation
Sun, Shuai, Wang, Lipeng, Song, Pingan, Ding, Liping and Bai, Yongping. 2017. "Facile fabrication of hydrolysis resistant phosphite antioxidants for high-performance optical PET films via in situ incorporation." Chemical Engineering Journal. 328, pp. 406-416. https://doi.org/10.1016/j.cej.2017.07.070
Super-tough artificial nacre based on graphene oxide via synergistic interface interactions of Pi-Pi stacking and hydrogen bonding
Song, Pingan, Xu, Zhiguang, Wu, Yuanpeng, Cheng, Qunfeng, Guo, Qipeng and Wang, Hao. 2017. "Super-tough artificial nacre based on graphene oxide via synergistic interface interactions of Pi-Pi stacking and hydrogen bonding." Carbon. 111, pp. 807-812. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2016.10.067
2D-alumina platelets enhance mechanical and abrasion properties of PA-612 via interfacial hydrogen-bond interactions
Qian, Mengbo, Sun, Yiqi, Xu, Xiaodong, Liu, Lina, Song, Pingan, Yu, Youming, Wang, Hao and Qian, Jun. 2017. "2D-alumina platelets enhance mechanical and abrasion properties of PA-612 via interfacial hydrogen-bond interactions." Chemical Engineering Journal. 308, pp. 760-771. https://doi.org/10.1016/j.cej.2016.09.124
Thermally stable, conductive and flame-retardant nylon 612 composites created by adding two-dimensional alumina platelets
Song, Pingan, Wang, Cong, Chen, Lei, Zheng, Yiqi, Liu, Lina, Wu, Qiang, Huang, Guobo, Yu, Youming and Wang, Hao. 2017. "Thermally stable, conductive and flame-retardant nylon 612 composites created by adding two-dimensional alumina platelets." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 97, pp. 100-110. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2017.02.029
Flame retarded polymer nanocomposites: development, trend and future perspective
Ma, HaiYun, Song, Pingan and Fang, ZhengPing. 2011. "Flame retarded polymer nanocomposites: development, trend and future perspective." Science China Chemistry. 54 (2), pp. 302-313. https://doi.org/10.1007/s11426-010-4196-4
Nonisothermal crystallization behavior of polypropylene-C60 nanocomposites
Wu, Qiang, Fu, Shenyuan, Han, Jin and Song, Pingan. 2013. "Nonisothermal crystallization behavior of polypropylene-C60 nanocomposites." Journal of Macromolecular Science Part B: Physics. 52 (11), pp. 1591-1602. https://doi.org/10.1080/00222348.2013.789331
Bio-inspired hydrogen-bond cross-link strategy toward strong and tough polymeric materials
Song, Pingan, Xu, Zhiguang, Lu, Yuan and Guo, Qipeng. 2015. "Bio-inspired hydrogen-bond cross-link strategy toward strong and tough polymeric materials." Macromolecules. 48 (12), pp. 3957-3964. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.5b00673
Morphological structure and mechanical properties of epoxy/polysulfone/cellulose nanofiber ternary nanocomposites
Zhang, Yan, Song, Pingan, Fu, Shenyuan and Chen, Fenghua. 2015. "Morphological structure and mechanical properties of epoxy/polysulfone/cellulose nanofiber ternary nanocomposites." Composites Science and Technology. 115, pp. 66-71. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2015.05.003
Bioinspired strategy for tuning thermal stability of PVA via hydrogen-bond crosslink
Song, Pingan, Xu, Zhiguang, Lu, Yuan and Guo, Qipeng. 2015. "Bioinspired strategy for tuning thermal stability of PVA via hydrogen-bond crosslink." Composites Science and Technology. 118, pp. 16-22. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2015.08.006
Fabrication of multifunctional graphene decorated with bromine and nano-Sb2O3 towards high-performance polymer nanocomposites
Huang, Guobo, Song, Pingan, Liu, Lina, Han, Deman, Ge, Changhua, Li, Rongrong and Guo, Qipeng. 2016. "Fabrication of multifunctional graphene decorated with bromine and nano-Sb2O3 towards high-performance polymer nanocomposites." Carbon. 98, pp. 689-701. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2015.11.063
Morphology, healing and mechanical performance of nanofibrillated cellulose reinforced poly(ε-caprolactone)/epoxy composites
Zhang, Yan, Song, Pingan, Liu, Hongzhi and Fu, Shenyuan. 2016. "Morphology, healing and mechanical performance of nanofibrillated cellulose reinforced poly(ε-caprolactone)/epoxy composites." Composites Science and Technology. 125, pp. 62-70. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2016.01.008
Effects of two types of waste wood species on the hydration characteristic of Portland cement
Dong, Zhiqiang, Yu, Youming, Song, Pingan, Ma, Lingfei and Lu, Fengzhu. 2016. "Effects of two types of waste wood species on the hydration characteristic of Portland cement." Journal of Advanced Concrete Technology. 14 (1), pp. 13-20. https://doi.org/10.3151/jact.14.13
Effect of carbon nanotubes on the mechanical properties of polypropylene/wood flour composites: reinforcement mechanism
Song, Ping An, Yang, Hai-Tang, Fu, Shen-Yuan, Wu, Qiang, Ye, Jie-Wang, Lu, Feng-Zhu and Jin, Yong-Ming. 2011. "Effect of carbon nanotubes on the mechanical properties of polypropylene/wood flour composites: reinforcement mechanism." Journal of Macromolecular Science Part B: Physics. 50 (5), pp. 907-921. https://doi.org/10.1080/00222348.2010.497063
Facile fabrication of polyolefin/carbon nanotube composites via in situ friedel-crafts polyalkylation: Structure and properties
Song, Ping'An, Liu, Lina, Huang, Guobo, Fu, Shenyuan, Yu, Youming and Guo, Qipeng. 2013. "Facile fabrication of polyolefin/carbon nanotube composites via in situ friedel-crafts polyalkylation: Structure and properties." Industrial and Engineering Chemistry Research. 52 (40), pp. 14384-14395. https://doi.org/10.1021/ie401802h
Largely enhanced thermal and mechanical properties of polymer nanocomposites via incorporating C60@graphene nanocarbon hybrid
Song, Ping'An, Liu, Lina, Huang, Guobo, Yu, Youming and Guo, Qipeng. 2013. "Largely enhanced thermal and mechanical properties of polymer nanocomposites via incorporating C60@graphene nanocarbon hybrid." Nanotechnology. 24 (50), pp. 1-8. https://doi.org/10.1088/0957-4484/24/50/505706
Converting industrial alkali lignin to biobased functional additives for improving fire behavior and smoke suppression of polybutylene succinate
Liu, Lina, Huang, Guobo, Song, Pingan, Yu, Youming and Fu, Shenyuan. 2016. "Converting industrial alkali lignin to biobased functional additives for improving fire behavior and smoke suppression of polybutylene succinate." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 4 (9), pp. 4732-4742. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.6b00955
Thermal degradation and flame retardancy properties of ABS/lignin: effects of lignin content and reactive compatibilization
Song, Pingan, Cao, Zhenhu, Fu, Shenyuan, Fang, Zhengping, Wu, Qian and Ye, Jiewang. 2011. "Thermal degradation and flame retardancy properties of ABS/lignin: effects of lignin content and reactive compatibilization." Thermochimica Acta. 518 (1-2), pp. 59-65. https://doi.org/10.1016/j.tca.2011.02.007
Polypropylene nanocomposites based on C60-decorated carbon nanotubes: thermal properties, flammability, and mechanical properties
Song, Pingan, Zhao, Liping, Cao, Zhenhu and Fang, Zhengping. 2011. "Polypropylene nanocomposites based on C60-decorated carbon nanotubes: thermal properties, flammability, and mechanical properties." Journal of Materials Chemistry. 21 (21), pp. 7782-7788. https://doi.org/10.1039/c1jm10395d
Fabrication of exfoliated graphene-based polypropylene nanocomposites with enhanced mechanical and thermal properties
Song, Pingan, Cao, Zhenhu, Cai, Yuanzheng, Zhao, Liping, Fang, Zhengping and Fu, Shenyuan. 2011. "Fabrication of exfoliated graphene-based polypropylene nanocomposites with enhanced mechanical and thermal properties." Polymer. 52 (18), pp. 4001-4010. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2011.06.045
A novel zinc chelate complex containing both phosphorus and nitrogen for improving the flame retardancy of low density polyethylene
Cao, Zhenhu, Zhang, Yan, Song, Pingan, Cai, Yuanzheng, Guo, Qi, Fang, Zhengping and Peng, Mao. 2011. "A novel zinc chelate complex containing both phosphorus and nitrogen for improving the flame retardancy of low density polyethylene." Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 92 (2), pp. 339-346. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2011.07.007
Thermal stability and rheological behaviors of high-density polyethylene/fullerene nanocomposites
Zhao, Liping, Song, Ping'An, Cao, Zhenhu, Fang, Zhengping and Guo, Zhenghong. 2012. "Thermal stability and rheological behaviors of high-density polyethylene/fullerene nanocomposites." Journal of Nanomaterials. 2012. https://doi.org/10.1155/2012/340962
Effect of lignin incorporation and reactive compatibilization on the morphological, rheological, and mechanical properties of ABS resin
Song, Pingan, Cao, Zhenhu, Meng, Qingrong, Fu, Shenyuan, Fang, Zhengping, Wu, Qiang and Ye, Jiewang. 2012. "Effect of lignin incorporation and reactive compatibilization on the morphological, rheological, and mechanical properties of ABS resin." Journal of Macromolecular Science Part B: Physics. 51 (4), pp. 720-735. https://doi.org/10.1080/00222348.2011.609794
Functionalized lignin by grafting phosphorus-nitrogen improves the thermal stability and flame retardancy of polypropylene
Yu, Youming, Fu, Shenyuan, Song, Ping'An, Luo, Xiping, Jin, Yongming, Lu, Fengzhu, Wu, Qiang and Ye, Jiewang. 2012. "Functionalized lignin by grafting phosphorus-nitrogen improves the thermal stability and flame retardancy of polypropylene." Polymer Degradation and Stability. 97 (4), pp. 541-546. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2012.01.020
Permeability, viscoelasticity, and flammability performances and their relationship to polymer nanocomposites
Song, Ping'An, Yu, Youming, Zhang, Tao, Fu, Shenyuan, Fang, Zhengping and Wu, Qiang. 2012. "Permeability, viscoelasticity, and flammability performances and their relationship to polymer nanocomposites." Industrial and Engineering Chemistry Research. 51 (21), pp. 7255-7263. https://doi.org/10.1021/ie300311a
Facile fabrication of HDPE-g-MA/nanodiamond nanocomposites via one-step reactive blending
Song, Ping'an, Yu, Youming, Wu, Qiang and Fu, Shenyuan. 2012. "Facile fabrication of HDPE-g-MA/nanodiamond nanocomposites via one-step reactive blending." Nanoscale Research Letters. 7 (355), pp. 2-18. https://doi.org/10.1186/1556-276X-7-355
Catalytic effects of nickel (cobalt or zinc) acetates on thermal and flammability properties of polypropylene-modified lignin composites
Yu, Youming, Song, Ping'An, Jin, Chunde, Fu, Shenyuan, Zhao, Liping, Wu, Qiang and Ye, Jiewang. 2012. "Catalytic effects of nickel (cobalt or zinc) acetates on thermal and flammability properties of polypropylene-modified lignin composites." Industrial and Engineering Chemistry Research. 51 (38), pp. 12367-12374. https://doi.org/10.1021/ie301953x
Physical wrapping of reduced graphene oxide sheets by polyethylene wax and its modification on the mechanical properties of polyethylene
Cao, Zhenhu, Song, Pingan, Fang, Zhengping, Xu, Yuanyuan, Zhang, Yan and Guo, Zhenghong. 2012. "Physical wrapping of reduced graphene oxide sheets by polyethylene wax and its modification on the mechanical properties of polyethylene." Journal of Applied Polymer Science. 126 (5), pp. 1546-1555. https://doi.org/10.1002/app.36898
Striking multiple synergies created by combining reduced graphene oxides and carbon nanotubes for polymer nanocomposites
Song, Ping'An, Liu, Lina, Fu, Shenyuan, Yu, Youming, Jin, Chunde, Wu, Qiang, Zhang, Yan and Li, Qian. 2013. "Striking multiple synergies created by combining reduced graphene oxides and carbon nanotubes for polymer nanocomposites." Nanotechnology. 24 (12). https://doi.org/10.1088/0957-4484/24/12/125704
Improved mechanical and thermal properties of polypropylene blends based on diethanolamine-plasticized corn starch via in situ reactive compatibilization
Liu, Lina, Yu, Youming and Song, Ping'An. 2013. "Improved mechanical and thermal properties of polypropylene blends based on diethanolamine-plasticized corn starch via in situ reactive compatibilization." Industrial and Engineering Chemistry Research. 52 (46), pp. 16232-16238. https://doi.org/10.1021/ie4025243
Study of the termination of two acrylonitrile radicals and infrared spectrum
Li, X., Yang, M.-S., Xu, C., Song, P-A., Chen, L., Du, H.-C. and Wang, Y.. 2014. "Study of the termination of two acrylonitrile radicals and infrared spectrum." Spectroscopy and Spectral Analysis. 34 (9), pp. 2331-2336. https://doi.org/10.3964/j.issn.1000-0593(2014)09-2331-06
Combination effects of graphene and layered double hydroxides on intumescent flame-retardant poly(methyl methacrylate) nanocomposites
Huang, Guobo, Chen, Suqing, Song, Pingan, Lu, Pingping, Wu, Chenglin and Liang, Huading. 2014. "Combination effects of graphene and layered double hydroxides on intumescent flame-retardant poly(methyl methacrylate) nanocomposites." Applied Clay Science. 88-89, pp. 78-85. https://doi.org/10.1016/j.clay.2013.11.002
Combination effect of carbon nanotubes with graphene on intumescent flame-retardant polypropylene nanocomposites
Huang, Guobo, Wang, Shuqu, Song, Ping'An, Wu, Chenglin, Chen, Suqing and Wang, Xu. 2014. "Combination effect of carbon nanotubes with graphene on intumescent flame-retardant polypropylene nanocomposites." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 59, pp. 18-25. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2013.12.010
Evaluating the flammability performance of Portland cement-bonded particleboards with different cement-wood ratios using a cone calorimeter
Yu, Youming, Hou, Junfeng, Dong, Zhiqiang, Wang, Cong, Lu, Fengzhu and Song, Pingan. 2016. "Evaluating the flammability performance of Portland cement-bonded particleboards with different cement-wood ratios using a cone calorimeter." Journal of Fire Sciences. 34 (3), pp. 199-211. https://doi.org/10.1177/0734904116630758
Fabrication of green lignin-based flame retardants for enhancing the thermal and fire retardancy properties of polypropylene/wood composites
Liu, Lina, Qian, Mengbo, Song, Ping'an, Huang, Guobo, Yu, Youming and Fu, Shenyuan. 2016. "Fabrication of green lignin-based flame retardants for enhancing the thermal and fire retardancy properties of polypropylene/wood composites." ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 4 (4), pp. 2422-2431. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.6b00112
Functionalizing graphene decorated with phosphorus-nitrogen containing dendrimer for high-performance polymer nanocomposites
Jin, Yanxian, Huang, Guobo, Han, Deman, Song, Pingan, Tang, Wenyuan, Bao, Jianshe, Li, Rongrong and Liu, Yilin. 2016. "Functionalizing graphene decorated with phosphorus-nitrogen containing dendrimer for high-performance polymer nanocomposites." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 86, pp. 9-18. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2016.03.030
Thermal and flame retardancy properties of thermoplastics/natural fiber biocomposites
Fu, S., Song, P. and Liu, X.. 2017. "Thermal and flame retardancy properties of thermoplastics/natural fiber biocomposites." Fan, Mizi and Fu, Feng (ed.) Advanced high strength natural fibre composites in construction. United Kingdom. Elsevier. pp. 479-508
Layered cellulose nanofibers nanocomposites via layer by layer assembling
Fu, Shenyuan, Song, Pingan, Ni, Zhongjin and Wu, Qiang. 2012. "Layered cellulose nanofibers nanocomposites via layer by layer assembling." Advanced Materials Research. 530, pp. 56-61. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.530.56
Compatibilization of polypropylene/corn starch plasticized with diethanol amine
Qiu, Jiahao, Song, Pingan, Fu, Shenyuan, Ge, Xianxun, Huang, Bing and Feng, Jiabing. 2013. "Compatibilization of polypropylene/corn starch plasticized with diethanol amine." Advanced Materials Research. 610-613, pp. 475-479. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.610-613.475
Fabrication of lignin-wrapped carbon nanotubes and its dispersion in ABS resin
Ge, Xianxun, Qiu, Jiahao, Xu, Shasha, Yue, Feng and Song, Pingan. 2012. "Fabrication of lignin-wrapped carbon nanotubes and its dispersion in ABS resin." Advanced Materials Research. 455-456, pp. 87-90. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.455-456.87
Bioinspired strategy to reinforce PVA with improved toughness and thermal properties via hydrogen-bond self-assembly
Song, Ping'An, Xu, Zhiguang and Guo, Qipeng. 2013. "Bioinspired strategy to reinforce PVA with improved toughness and thermal properties via hydrogen-bond self-assembly." ACS Macro Letters. 2 (12), pp. 1100-1104. https://doi.org/10.1021/mz4005265
Synthesis of an intrinsically flame retardant bio-based benzoxazine resin
Yan, Hongquiang, Sun, Chuang, Fang, Zhengping, Liu, Xiaoqing, Zhu, Jin and Wang, Hao. 2016. "Synthesis of an intrinsically flame retardant bio-based benzoxazine resin." Polymer. 97, pp. 418-427. https://doi.org/10.1016/j.polymer.2016.05.053
Synergistic flame retardancy effect of graphene nanosheets and traditional retardants on epoxy resin
Liu, Shan, Fang, Zhengping, Yan, Hongqiang, Chevali, Venkata S. and Wang, Hao. 2016. "Synergistic flame retardancy effect of graphene nanosheets and traditional retardants on epoxy resin." Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. 89, pp. 26-32. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2016.03.012
Superior flame retardancy of epoxy resin by the combined addition of graphene nanosheets and DOPO
Liu, Shan, Fang, Zhengping, Yan, Hongqiang and Wang, Hao. 2016. "Superior flame retardancy of epoxy resin by the combined addition of graphene nanosheets and DOPO." RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences. 6 (7), pp. 5288-5295. https://doi.org/10.1039/c5ra25988f
On the flameproof treatment of ramie fabrics using a spray-assisted layer-by-layer technique
Zhao, Li, Yan, Hongqiang, Fang, Zhengping, Wang, Jing and Wang, Hao. 2015. "On the flameproof treatment of ramie fabrics using a spray-assisted layer-by-layer technique." Polymer Degradation and Stability. 121, pp. 11-17. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2015.08.007
Flame retarding and reinforcing modification of ramie/polybenzoxazine composites by surface treatment of ramie fabric
Li, Nannan, Yan, Hongqiang, Xia, Lei, Mao, Lebo, Fang, Zhengping, Song, Yihu and Wang, Hao. 2015. "Flame retarding and reinforcing modification of ramie/polybenzoxazine composites by surface treatment of ramie fabric." Composites Science and Technology. 121, pp. 82-88. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2015.07.013
Flame-retardant coating by alternate assembly of poly(vinylphosphonic acid) and polyethylenimine for ramie fabrics
Wang, Li-li, Zhang, Tao, Yan, Hong-quiang, Peng, Mao, Fang, Zheng-ping, Li, Yan and Wang, Hao. 2014. "Flame-retardant coating by alternate assembly of poly(vinylphosphonic acid) and polyethylenimine for ramie fabrics." Chinese Journal of Polymer Science. 32 (3), pp. 305-314. https://doi.org/10.1007/s10118-014-1408-y
Effect of iron acetylacetonate on the crosslink structure, thermal and flammability properties of novel aromatic diamine-based benzoxazines containing cyano group
Yan, Hongqiang, Wang, Huaqing, Cheng, Jie, Fang, Zhengping and Wang, Hao. 2015. "Effect of iron acetylacetonate on the crosslink structure, thermal and flammability properties of novel aromatic diamine-based benzoxazines containing cyano group." RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences. 5 (24), pp. 18538-18545. https://doi.org/10.1039/c4ra15035j
Effect of graphene nanosheets and layered double hydroxides on the flame retardancy and thermal degradation of epoxy resin
Liu, Shan, Yan, Hongqiang, Fang, Zhengping, Guo, Zhenghong and Wang, Hao. 2014. "Effect of graphene nanosheets and layered double hydroxides on the flame retardancy and thermal degradation of epoxy resin." RSC Advances: an international journal to further the chemical sciences. 4 (36), pp. 18652-18659. https://doi.org/10.1039/c4ra01267d
The study of fibre/matrix bond strength in short hemp polypropylene composites from dynamic mechanical analysis
Etaati, Amir, Pather, Selvan, Fang, Zhengping and Wang, Hao. 2014. "The study of fibre/matrix bond strength in short hemp polypropylene composites from dynamic mechanical analysis." Composites Part B: Engineering. 62, pp. 19-28. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2014.02.011
Confinement of C60 nanoparticles on the dynamics of polystyrene studied by anelastic spectroscopy and rheometrics
Fang, Zhengping, Shang, Shuying and Wang, Hao. 2013. "Confinement of C60 nanoparticles on the dynamics of polystyrene studied by anelastic spectroscopy and rheometrics." Epaarachchi, Jayantha A. , Lau, Alan Kin-tak and Leng, Jinsong (ed.) 4th International Conference on Smart Materials and Nanotechnology in Engineering (SMN 2013). Gold Coast, Australia 10 - 12 Jul 2013 Bellingham, WA. United States. https://doi.org/10.1117/12.2028373
Effect of graphene nanosheets on morphology, thermal stability and flame retardancy of epoxy resin
Liu, Shan, Yan, Hongqiang, Fang, Zhengping and Wang, Hao. 2014. "Effect of graphene nanosheets on morphology, thermal stability and flame retardancy of epoxy resin ." Composites Science and Technology. 90, pp. 40-47. https://doi.org/10.1016/j.compscitech.2013.10.012
Effects of corona discharge on the surface structure, morphology and properties of multi-walled carbon nanotubes
Xu, Lihua, Fang, Zhengping, Song, Pingan and Peng, Mao. 2010. "Effects of corona discharge on the surface structure, morphology and properties of multi-walled carbon nanotubes." Applied Surface Science. 256 (21), pp. 6447-6453. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2010.04.033
Biodegradable aliphatic/aromatic copolymers based on terephthalic acid and poly(L-lactic acid): Synthesis, characterization and hydrolytic degradation
Wang, Bing-tao, Zhang, Yan, Song, Pingan, Guo, Zhenghong, Cheng, Jie and Fang, Zhengping. 2010. "Biodegradable aliphatic/aromatic copolymers based on terephthalic acid and poly(L-lactic acid): Synthesis, characterization and hydrolytic degradation." Chinese Journal of Polymer Science. 28 (1), pp. 405-415. https://doi.org/10.1007/s10118-010-9032-y
Functionalization of carbon nanotubes by corona-discharge induced graft polymerization for the reinforcement of epoxy nanocomposites
Xu, Lihua, Fang, Zhengping, Song, Pingan and Peng, Mao. 2010. "Functionalization of carbon nanotubes by corona-discharge induced graft polymerization for the reinforcement of epoxy nanocomposites." Plasma Processes and Polymers. 7 (9), pp. 785-793. https://doi.org/10.1002/ppap.201000019
Thermal degradation and flammability properties of HDPE/EVA/C60 nanocomposites
Liu, Hui, Song, Pingan, Fang, Zhengping, Shen, Lie and Peng, Mao. 2010. "Thermal degradation and flammability properties of HDPE/EVA/C60 nanocomposites." Thermochimica Acta. 506 (1), pp. 98-101. https://doi.org/10.1016/j.tca.2010.04.029
Effects of carbon nanotubes and its functionalization on the thermal and flammability properties of polypropylene wood flour composites
Fu, Shenyuan, Song, Pingan, Yang, Haitang, Jin, Yongming, Lu, Fengzhu, Ye, Jiewang and Wu, Qiang. 2010. "Effects of carbon nanotubes and its functionalization on the thermal and flammability properties of polypropylene wood flour composites." Journal of Materials Science. 45 (13), pp. 3520-3528. https://doi.org/10.1007/s10853-010-4394-7
Synthesis, characterization, and properties of degradable poly(l-lactic acid)/poly(butylene terephthalate) copolyesters containing 1,4-cyclohexanedimethanol
Wang, Bingtao, Zhang, Yan, Song, Pingan, Guo, Zhenghong, Cheng, Jie and Fang, Zhengping. 2010. "Synthesis, characterization, and properties of degradable poly(l-lactic acid)/poly(butylene terephthalate) copolyesters containing 1,4-cyclohexanedimethanol." Journal of Applied Polymer Science. 120 (5), pp. 2985-2995. https://doi.org/10.1002/app.33373
Flame retardant mechanism of organo-bentonite in polypropylene
Du, Baoxian, Guo, Zhenghong, Song, Pingan, Liu, Hui, Fang, Zhengping and Wu, Yu. 2009. "Flame retardant mechanism of organo-bentonite in polypropylene." Applied Clay Science. 45 (3), pp. 178-184. https://doi.org/10.1016/j.clay.2009.05.003
Synthesis of a novel oligomeric intumescent flame retardant and its application in polypropylene
Song, Pingan, Fang, Zhengping, Tong, Lifang and Xu, Zhongbin. 2009. "Synthesis of a novel oligomeric intumescent flame retardant and its application in polypropylene." Polymer Engineering and Science. 48 (7), pp. 1326-1331. https://doi.org/10.1002/pen.21153
Fabrication of fullerene (C60) decorated carbon nanotubes and their application in flame-retarding polypropylene
Song, Pingan, Shen, Yu, Du, Baoxian, Guo, Zhenghong and Fang, Zhengping. 2009. "Fabrication of fullerene (C60) decorated carbon nanotubes and their application in flame-retarding polypropylene." Nanoscale. 1 (1), pp. 118-121. https://doi.org/10.1039/B9NR00026G
Effects of reactive compatibilization on the morphological, thermal, mechanical and rheological properties of intumescent flame retarded polypropylene
Song, Pingan, Shen, Yu, Du, Baoxian, Peng, Mao, Shen, Lie and Fang, Zhengping. 2009. "Effects of reactive compatibilization on the morphological, thermal, mechanical and rheological properties of intumescent flame retarded polypropylene." ACS Applied Materials and Interfaces. 1 (2), pp. 452-459. https://doi.org/10.1021/am8001204
Fabrication of dendrimer-like fullerene (C60) decorated oligomeric intumescent flame retardant for reducing the thermal oxidation and flammability of polypropylene nanocomposites
Song, Pingan, Liu, Hui, Shen, Yu, Du, Baoxian, Fang, Zhengping and Wu, Yu. 2009. "Fabrication of dendrimer-like fullerene (C60) decorated oligomeric intumescent flame retardant for reducing the thermal oxidation and flammability of polypropylene nanocomposites." Journal of Materials Chemistry. 19 (9), pp. 1305-1313. https://doi.org/10.1039/b815610g
Surface-initiated graft polymerization on multiwalled carbon nanotubes pretreated by corona discharge at atmospheric pressure
Xu, Lihua, Fang, Zhengping, Song, Pingan and Peng, Mao. 2009. "Surface-initiated graft polymerization on multiwalled carbon nanotubes pretreated by corona discharge at atmospheric pressure." Nanoscale. 2 (3), pp. 389-393. https://doi.org/10.1039/B9NR00222G
C60 reduces the flammability of polypropylene nanocomposites by in situ forming gelled-ball network
Song, Pingan, Zhu, Yan, Tong, Lifang and Fang, Zhengping. 2008. "C60 reduces the flammability of polypropylene nanocomposites by in situ forming gelled-ball network." Nanotechnology. 19 (22). https://doi.org/10.1088/0957-4484/19/22/225707
Polypropylene/clay nanocomposites prepared by in situ grafting–melt intercalation with a novel co-intercalating monomer
Song, Pingan, Tong, Lifang and Fang, Zhengping. 2008. "Polypropylene/clay nanocomposites prepared by in situ grafting–melt intercalation with a novel co-intercalating monomer." Journal of Applied Polymer Science. 110 (1), pp. 616-623. https://doi.org/10.1002/app.28689
Effects of metal chelates on a novel oligomeric intumescent flame retardant system for polypropylene
Song, Pingan, Fang, Zhengping, Tong, Lifang, Jin, Yongming and Lu, Fengzhu. 2008. "Effects of metal chelates on a novel oligomeric intumescent flame retardant system for polypropylene." Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 82 (2), pp. 286-291. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2008.04.008
Preparation and characterization of hydrophobically modified polyacrylamide hydrogels by grafting glycidyl methacrylate
Song, Pingan, Zhang, Yafeng and Kuang, Jianzheng. 2007. "Preparation and characterization of hydrophobically modified polyacrylamide hydrogels by grafting glycidyl methacrylate." Journal of Materials Science. 42 (8), pp. 2775-2781. https://doi.org/10.1007/s10853-006-1356-1
A pH-sensitive Modified Polyacrylamide Hydrogel
Song, Ping An, Zhang, Ya Feng and Kuang, Jian Zheng. 2006. "A pH-sensitive Modified Polyacrylamide Hydrogel." Chinese Chemical Letters. 17 (3), pp. 399-402.